"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Eriksson

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Rättsmedicin
Plats
By 5A, Målpunkt H, Analysvägen 12 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Efter en lång tid inom forskning, först morfologiskt inriktad grundforskning och därefter under många år skadeanalys och skadeprevention, forskar jag de senaste 10 åren i huvudsak på så kallat skakvåld (på engelska Shaken Baby Syndrome). Denna våldsinverkan utövas mot små barn, med uppgiven högsta förekomst vid 2-3 månaders ålder, och förutsätts tillgå så att en vuxen greppar om barnets bröstkorg och skakar det lilla barnet så att huvudet kastas fram och tillbaka. Anledningen uppges ofta vara att den vuxne vill få tyst på barnets otröstliga skrikande, och till slut  tappar besinningen.

Alltsedan 1970-talet har man ansett att tre fynd, den så kallade triaden (tunn blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna samt hjärnpåverkan i form av t ex kramper eller medvetandeförlust) – men inga synliga skador – gör att man med mycket hög säkerhet kan fastställa att barnet har skakats våldsamt.

I början av 2000-talet började det dock komma studier som gav stöd för att triaden kunde uppkomma på andra sätt – utan skakning, och successivt har ifrågasättandet av “triad-diagnostiken” ökat. Detta föranledde SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) att 2014-2016 genomföra en omfattande systematisk litteraturöversikt där konklusionen blev att det fanns otillräckligt vetenskapligt stöd (mycket låg vetenskaplig evidens) för att utifrån triadfynden diagnostisera skakvåld. Grundproblemet med tidigare forskning var att den baserades på cirkelbevisning (dvs att man i studierna utgått från att det som man skulle undersöka var sant), men även andra allvarliga metodfel förekom. Rapportens slutsats bemöttes med starka ifrågasättanden av främst barnläkare – nationellt och internationellt - som tvärtom menade att triad-diagnostiken fortsatt är väl underbyggd och säker. Den överdiagnostik av skakvåld som blir den indirekta effekten av SBU-rapportens slutsats, liksom att vårdnadshavare därmed dömts till ansvar på felaktig grund, förnekades mycket bestämt.

SBU-rapporten bidrog därmed till att ytterligare förstärka den kontrovers om diagnosmetoden som var anledningen till SBUs litteraturöversikt.

Som en av de sex medlemmarna i expertgruppen bakom SBU-rapporten om skakvåld har jag tillsammans med en av de andra experterna, Niels LynØe, fortsatt att beforska triad-diagnostikens allvarliga brister, med ett drygt 50-tal publikationer. Vi har i flera publikationer också lämnat konstruktiva förslag till hur framtida forskning bör inriktas och genomföras. I korthet kan sägas att den tidigare litteraturens brister efterhand har blivit än mer uppenbara för oss, och att kontroversen om skakvåld närmast får ses som en guldgruva för illustration av hur dålig forskning och värdebaserade ställningstaganden på ett häpnadsväckande sätt har – under nästan 50 år – vilselett inte endast forskningen inom detta fält, utan även lett till katastrofala sociala och legala konsekvenser för barnet, för dess syskon, för den utpekade vårdnadshavaren, och för hela familjen.  

Våra och andras förslag till nytänkande och kritik mot triad-diagnostiken har dock i endast ringa mån påverkat densamma; t ex talar man inte längre om “triaden” utan om “hela bilden”, och istället för “ögonbottenblödningar” talar man om “vissa typer av ögonbottenblödningar” – trots att det vetenskapliga underlaget inte förändrats. I praktiken tillämpas dock som tidigare triad-diagnostiken fullt ut, vilket visas genom en fortsatt ström av publikationer baserade på cirkelbevisning, och rader av rättsfall där en förälder på felaktig grund dömts till hårda straff för att skakat sitt spädbarn.

Forskningens betydelse

I den vetenskapliga litteraturen kan nu anas fortsatt ökad kritik mot triad-diagnostiken, och möjligen även något försiktigare hållning hos en del förespråkare för shaken baby-teorin.

Parallellt med våra kritiska analyser av publikationer som fortsatt hävdar att triad-diagnostiken är säker och robust, biträder vi rättsväsendet som sakkunniga (expertvittnen), inte endast i Sverige utan hittills även i Norge, Skottland, England, Australien och Kalifornien. Konsultationer från Japan, Israel, Frankrike och Kanada har också förekommit. I flera fall har vi kunnat medverka till en friande dom, men att för en domstol eller jury förklara dessa komplicerade medicinska och vetenskapliga förhållanden är inte helt lätt – och åklagaren har alltid expertvittnen som förespråkar triad-diagnostikens höga säkerhet.

I Sverige har vi dock en prejudicerande dom från 2014, som tydligt anger att enbart medicinsk bevisning (dvs triadfynd) inte är tillräcklig som bevis “bortom rimligt tvivel”, utan att stödbevisning i form av exempelvis skador eller vittnen alltid måste krävas. Detta har medfört att antalet åtalade fall av påstått skakvåld i Sverige nu har minimerats, inte minst som Högsta förvaltningsdomstolen gjorde en likartad bedömning i ett vårdnadsärende 2018.

Sammanfattningsvis har vi fokuserat såväl på kritisk vetenskaplig analys av undermålig skakvåldsforskning, som på konstruktiva förslag till nya forskningsinriktningar och på praktisk tillämpning av vår forskning i konkreta rättegångar i flera länder.

Som en del av vårt förstnämnda fokus utger vi under 2023 en bok på svenska, Skakvåld – en vetenskaplig kontrovers med ödesdigra sociala och rättsliga konsekvenser. Fri Tanke, Stockholm, ISBN 978-91-8952-648-8, samt ett kapitel i Shaken Baby Syndrome: Investigating the Abusive Head Trauma Controversy, red. Findley, Rossant, Sasakura et al, Cambridge University Press, ISBN 9781009384766.

Klinisk tjänstgöring

1980 – 2019: Överläkare i rättsmedicin, Statens Rättsläkarstation resp Rättsmedicinalverket (pension 2019)

1980 – 2000: Avdelningschef/motsv, Statens Rättsläkarstation resp Rättsmedicinalverket

Uppdrag (urval)

2016 - : Senior medicinsk rådgivare vid Åklagarmyndigheten (vårdåklagarfrågor)

2014 - 2016: Sakkunnig i utredning om plötslig spädbarnsdöd, Socialstyrelsen

2012 - 2016 Sakkunnig i två systematiska litteraturöversikter, SBU

2012 - 2015: Ordförande i Vetenskapliga rådet, Rättsmedicinalverket

2011: Sakkunnig vid utredning av ett omstritt ministermord, Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania

2009 - 2022: Vetenskapligt råd i rättsmedicin, Socialstyrelsen

2009 - 2013 Extern bedömare av ansökningar om specialistkompetens i rättsmedicin, Socialstyrelsen.

2008 - 2017: Nationell ST-studierektor för specialiseringsutbildning i rättsmedicin

2004 - 2006: Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden, Umeå

2003: Sakkunnig vid utvecklande av av rättsmedicin i Kosovo, FN

2003: Sakkunnig vid utvecklande av rättsmedicinsk organisation i Estland, SIDA

2002 - 2018: Ledamot i Rättsliga rådet/Rättsmedicin, Socialstyrelsen

1999: Sakkunnig vid utredning av krigsförbrytelser i Kosovo, ICTY, Haag, via FN

1997 - : Ordförande i Nationella Dopingkommissionen för hund

1995-2021: Sakkunnig vid tillsättning av 8 professurer och 5 lektorat/docenturer i rättsmedicin i Sverige, Norge, Finland och Danmark

1994 - 2011: Medicinsk konsult, Brottsoffermyndigheten

1993 - 1995: Ledamot i den statliga utredningen Kvinnovåldskommissionen (SOU 1994:56, SOU 1995:60)

1982 - 1986, 2002 - 2009, 2018 - 2021: Ordförande i Svensk Rättsmedicinsk Förening, vice ordf sedan 2021.


Utmärkelser (urval)

2018: Sisteförfattare i en artikel (Lynøe N, Juth N, Eriksson A. J Med Philos 2019; 44(3): 378-90) som utsågs till ”Best of Philosophy 2018” av Oxford University Press.

2016: Sisteförfattare i en artikel (Lynøe et al. Acta Paediatrica 2017;106:1021-7) som var denna tidskrifts mest nedladdade artikel detta år.

2014: Seniorförfattare i en artikel (Pettersson & Eriksson, Läkartidningen 2014;111:2164-8) som utsågs till Läkartidningens bästa artikel i sin kategori detta år.

1998: Medicinska fakultetens pris som bäste lärare.

Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (2) : 518-523
Beer, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan
American Journal of Forensic Medicine and Pathology, Wolters Kluwer 2023, Vol. 44, (4) : 267-272
Beer, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (3) : 1086-1088
Gustafsson, Torfinn; Bäckstrom, Björn; Ottosson, Anders; et al.
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (2) : 509-517
Gustafsson, Torfinn; Bäckstrom, Björn; Ottosson, Anders; et al.
Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Elsevier 2023, Vol. 207, (3) : 310-313
Lynøe, N.; Eriksson, Anders; Sébire, G.
Acta Paediatrica
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Neurotrauma Reports, Mary Ann Liebert 2022, Vol. 3, (1) : 248-249
Kleiven, Svein; Li, Xiaogai; Eriksson, Anders; et al.
Child's Nervous System, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 38, (5) : 869-870
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Child Abuse Review, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (6)
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Child's Nervous System, Springer 2022, Vol. 38, (11) : 2047-2049
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
International journal of legal medicine, Springer 2022, Vol. 136
Squier, Waney; Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
BMC Emergency Medicine, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Steinvik, Tine; Raatiniemi, Lasse; Mogensen, Brynjólfur; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (4) : 809-811
Wester, Knut; Wikström, Johan; Lynøe, Niels; et al.
Forensic Science International: Synergy, Elsevier 2021, Vol. 3
Brook, Chris; Lynøe, Niels; Eriksson, Anders; et al.
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (4) : 1329-1333
Gustafsson, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan
European Journal of Radiology, Elsevier 2021, Vol. 143
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Academic Forensic Pathology, Sage Publications 2021, Vol. 11, (4) : 215-216
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
JAMA pediatrics, American Medical Association 2021, Vol. 175, (11) : 1181-1182
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
JAMA pediatrics, American Medical Association 2021, Vol. 175, (7) : 671-672
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Forensic Science International, Elsevier 2021, Vol. 327
Meilia, P.D.I.; Herkutanto, ; Atmadja, D.S.; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Jacobsson, Lars; Stoor, Jon Petter A.; Eriksson, Anders
Medical Hypotheses, Elsevier 2020, Vol. 144
Lynoe, Niels; Eriksson, Anders
Journal of Research in Philosophy and History, Scholink 2020, Vol. 3, (2) : 162-193
Lynoe, Niels; Juth, Niklas; Brook, Chris B.; et al.
The Permanente Journal, The Permanente Press 2020, Vol. 24, (5)
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Journal of Controversies in Biomedical Research, Vol. 6, (1) : 1-6
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Journal of Research in Philosophy and History, Scholink 2020, Vol. 3, (2) : 52-65
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1326-1329
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2020, Vol. 65, (5) : 1548-1556
Wahlsten, Pia; Eriksson, Anders
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (2) : 351-358
Junuzovic, Mensura; Rietz, Anders; Jakobsson, Ulf; et al.
American Journal of Neuroradiology, American Society of Neuroradiology 2019, Vol. 40, (2) : E10-E10
Lynoe, N.; Olsson, D.; Eriksson, Anders
Acta Paediatrica, WILEY 2019, Vol. 108, (2) : 381-381
Lynoe, Niels; Eriksson, Anders
Clinical Ethics, SAGE journals 2019, Vol. 14, (3) : 151-154
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Pediatric Radiology, Springer 2019, Vol. 49, (3) : 422-423
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Tidsskrift for Den norske lægeforening, Den norske legeforening 2019, Vol. 139, (14)
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Forensic Science, Medicine, and Pathology, Springer 2019, Vol. 15, (1) : 164-164
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Tidsskrift for Den norske lægeforening
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Tidsskrift for Den norske lægeforening, Oslo: Norwegian Medical Association 2019, Vol. 139, (3) : 226-227
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Journal of Medicine and Philosophy, Oxford University Press 2019, Vol. 44, (3) : 378-390
Lynøe, Niels; Juth, Niklas; Eriksson, Anders
Acta Paediatrica, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 107 : 3-23
Elinder, Göran; Eriksson, Anders; Hallberg, Boubou; et al.
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2018, Vol. 63, (2) : 622-625
Gudmannsson, Petur; Berge, Johan; Druid, Henrik; et al.
Child's nervous system (Print), SPRINGER 2018, Vol. 34, (1) : 11-13
Lynoe, Niels; Rosen, Mans; Eriksson, Anders
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 103, (7) : 714-
Lynøe, Niels; Elinder, Göran; Hallberg, Boubou; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 107, (8) : 1476-1476
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 107, (10) : 1675-1676
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 107, (12) : 2051-2053
Lynøe, Niels; Eriksson, Anders
Pediatric Radiology, SPRINGER 2018, Vol. 48, (2) : 284-286
Lynøe, Niels; Rosén, Måns; Elinder, Göran; et al.
European Journal of Radiology, ELSEVIER IRELAND LTD 2017, Vol. 89 : 249-269
Eriksson, Anders; Gustafsson, Torfinn; Hoistad, Malin; et al.
Journal of Forensic and Legal Medicine, Elsevier 2017, Vol. 46 : 20-22
Gustafsson, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, C. J.