Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Kristina Persson

Kristina Persson

Universitetslektor i svenska. Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik Roll: Studierektor
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningsintressen
Barns meningsskapande om naturen
Från väder till klimat - Språket som resurs i barns meningsskapande om naturen. I fokus står framför allt hur barn utvecklar kunskap med hjälp av begrepp - om barnets väg från den konkreta erfarenheten av naturen till att kunna använda språket för att representera kunskap om naturens abstrakta processer. Just nu undersöker jag rekontextualisering av abstrakta begrepp om naturens cykliska processer i faktatexter om natur och miljö för barn i förskoleåldern och de tidiga skolåren. Det handlar alltså om hur texter med innehåll från en vetenskaplig diskurs på olika sätt anpassas för en ung målgrupp. Jag är särskilt intresserad av betydelserelationer mellan ord och mellan ord och bild och av verbalt bildspråk som jämförande strategi. Den teoretiska ramen är SFG, multimodalitet, dialogteori och diskursorienterad metaforteori.


Skriftbruk i historisk tid
Familjebrevskrivning som social och språklig praktik I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag en 1800-talsfamiljs privata brevväxling utifrån ett literacyperspektiv. Materialet till undersökningen hämtade jag ur den stora Eurén-Snellmanska manuskriptsamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek. Ur samlingen valde jag ut och byggde upp en databas som omfattar ca 2 000 brev, och ur detta material byggde jag upp en textkorpus som omfattar ca 300 texttroget transkriberade brev. Digitaliseringen möjliggjorde ansatser av olika slag. Jag kunde betrakta familjens brevskrivning i ett nätverksperspektiv och kunde då skönja mönster i hur breven användes i de sociala relationerna. Jag kunde få fatt i hur brevskrivningen organiserades inom familjen och, med utblick mot 1800-talets samhällsförändringar, spegla hur den förändrades. Materialet gav också möjligheter att beskriva brevens materialitet. Brevkorpusen blev underlag till olika infallsvinklar på språket i breven, och den texttrogna återgivningen, med t.ex. redigeringar och utstrukna textpartier, gjorde att jag fick en inblick i skrivsituationen som den kan ha sett ut.


Den mångröstade självbiografin Mitt intresse för skriftbruk har jag fortsatt att utveckla genom att bidra till utgivningen av umeprästen Pehr Stenbergs omfattande självbiografi som är skriven i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Jag är arbetande medlem av projektgruppen och har främst ägnat mig åt normeringen av den omfattnde dialogen i texten. Utöver rik dialog innehåller självbiografin en mängd återgivna brev och omnämnanden av brev. För närvarande arbetar jag med Göran Stenberg, som är en av utgivarna av verket, med en undersökning av brevens funktion i självbiografin.

Publikationer
Författare
Titel
År sorteringsordning
Fulltext
Persson, Kristina
"Äfven i dag några rader!": familjebrevskrivning på 1800-talet
2008
-
Persson, Kristina
Svensk brevkultur på 1800-talet: språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling
2005
-
Undervisningserfarenhet
Jag har många års erfarenhet av undervisning på fristående kurser och inom lärarutbildningen. På grundnivå har jag den allra största undervisningserfarenheten och erfarenheten av att skapa eller revidera kurser inom områdena textanalys och stilistik, grammatikens olika delar och semantik. Jag har också stor erfarenhet av sociolingvistikens olika delar och läs- och skrivutveckling. Jag har erfarenhet av områdena språkhistoria, dialekter och viss erfarenhet av att undervisa inom ämnet svenska som andraspråk och i nybörjarsvenska för utbytesstudenter. På avancerad nivå har jag undervisat i bl.a. literacy, och jag har vid det här laget varit huvudhandledare för ett drygt trettiotal uppsatser på avancerad nivå. Jag har också varit biträdande handledare till en doktorand.

Presentation
Jag arbetar sedan halvårsskiftet 2015 som universitetslektor med inrikting mot literacy och yngre barns läsning och skrivande. Jag är verksam främst inom tidiglärarutbildningen och har inom ramen för forskningsdelen av min tjänst påbörjat ett projekt om barns meningsskapande om naturen. Jag är institutionens representant i Lärarhögskolans grundutbildningsråd och institutionens forskarutbildningsråd, och jag deltar i CogLingUmu och LITUM-gruppens aktiviteter. Innan jag kom till institutionen arbetade jag som 1. forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, avdelningen Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Där jobbade jag bl.a. med arkivmaterial som resurs för barn och unga, och jag påbörjade ett projekt om skogens rumsliga dimensioner. Före anställningen på arkivet arbetade jag som universitetslektor i svenska vid Luleå tekniska universitet i mitt hemlän Norrbotten. Den tjänsten gav mig framför allt en bred och omfattande undervisningserfarenhet. Jag utbildade mig vid Uppsala universitet och gjorde min grundutbildning i statsvetenskap och modern svenska. Forskarutbildningen genomförde jag vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, och den utmynnade i en avhandling med historisk inriktning om 1800-talets privata brevväxling.

Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska institutionen vid Åbo Akademi 2020 : 242-253
Persson, Kristina
Studier i svensk språkhistoria, 15
Persson, Kristina; Stenberg, Göran
Historisk Tidskrift för Finland, Helsingfors: Historiska föreningen (Finland) 2020, Vol. 105, (2) : 176-208
Persson, Kristina; Stenberg, Göran
Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten, Uppsala 25-27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 219-229
Persson, Kristina
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 68
Persson, Kristina

Forskargrupper

Gruppmedlem