"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnéa Almqvist

Mitt doktorandprojekt syfttar till att studera och karaktärisera olika typer av astma bland barn och vuxna och följa deras prognos.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, 901 85 Umeå

Projektet utgår från OLIN studierna, och baseras på prospektiva kohortstudier om astma i Norrbotten. Det övergripande syftet är att studera och karaktärisera olika typer av astma bland barn och vuxna och följa deras prognos samt undersöka hur olika livsstil- och miljöfaktorer, såsom rökning och BMI, påverkar prognosen.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

För mig som kliniker känns det viktigt att undersöka om det finns några åtgärdbara kliniska karakteristika som kan påverka långtidsförloppet hos astmatiker.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Förhoppningsvis kan projektet bidra med ny viktig kunskap om långtidsprognos vid astma. Detta skulle kunna förbättra vården och behand- lingen för astmatiker.

 

OLIN-studierna i Luleå

OLIN startade 1985 med syftet att samla kunskap för prevention av obstruktiva lungsjukdomar.
Forskningsverksamheten har därefter utvidgas och omfattar nu fyra forskningslinjer:
- Astma och allergi bland vuxna,
- Astma och allergi bland barn,
- KOL, samt
- Hälsoekonomi.

Med jämna mellanrum har nya kohorter rekryterats och sedan starten har över 60 000 slumpvis utvalda vuxna Norrbottningar medverkat, varav en stor andel också vid uppföljningsstudier.

Stora astma och KOL-kohorter har också följts upp regelbundet under lång tid. Studierna bland skolbarn har pågått sedan 1996, då samtliga skolbarn i klass 1 och 2 i Piteå, Luleå och Kiruna kommuner inbjöds till enkätundersökning och pricktest. Kohorten har sedan undersökts med enkäter, pricktester, blodprov för IgE, lungfunktion, m.m.
Den senaste uppföljningen skedde vid 27 års ålder. Ytterligare kohorter har rekryterats, år 2006 respektive 2017, och undersökts med samma metoder.

OLIN är baserat inom Region Norrbotten, Luleå och leds av Eva Rönmark, adjungerad professor vid enheten för Hållbar Hälsa, Inst Folkhälsa och klinisk medicin, UmU.
Genom åren har 23 doktorander disputerat på enbart OLIN-data och i ytterligare ett flertal avhandlingar ingår OLIN-data.

Läs mer OLIN-studerna på Region Norrbottens hemsida

 

Respiratory Medicine, Saunders Elsevier 2024, Vol. 224
Almqvist, Linnea; Andersson, Martin; Backman, Helena; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Hedman, Linnea; Almqvist, Linnea; Bjerg, Anders; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Almqvist, Linnéa; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2020, Vol. 6, (4)
Almqvist, Linnéa; Rönmark, Eva; Stridsman, Caroline; et al.
Almqvist, Linnéa; Andersson, Martin; Backman, Helena; et al.