"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Stridsman

Maria Stridsman

Doktorand i språkdidaktik med inriktning mot andraspråksinlärning och vokabulär

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Ordförrådsutveckling i språkklassrummet

Projektbeskrivning
Trots att antalet unga elever i engelska som främmande språk och engelska som andraspråk ökat snabbt under de senaste decennierna, är området unga elevers ordförrådsutveckling ännu relativt outforskat. Dessutom finns inga specifika nationella riktlinjer för vokabulär, varken i läromedel eller i kursplaner, och språklärare ställs inför frågor som: "Vilka ord och fraser ska fokuseras inom den begränsade lektionstiden?" och "Hur ska undervisningen utformas och anpassas för att, så långt det är möjligt, främja alla elevers ordförrådsutveckling?" En ökad digital medieanvändning i form av spel, film och sociala medier har även bidragit till att stora skillnader i ordförråd inom elevgrupper, vilket utgör en utmaning för många lärare.

I detta forskningsprojekt undersöker jag ordförrådsrelaterade aktiviteter, resurser och möjligheter för ordinlärning i engelskundervisningen. Studiens huvudsyfte är att utforska och ge fördjupad kunskap om andraspråkslärning och vokabulär från ett språkdidaktiskt perspektiv. Den empiriska studien kombinerar data från klassrumsobservationer (i åk 4-5), analys av vokabulär i läroböcker, lärarintervjuer, frågeformulär och ett diagnostiskt ordkunskapsprov. Resultatet av studien har implikationer för språkinlärning och undervisning i grundskolan samt utformning av läromedel i engelska.

Projektet kan bidra med kunskap till följande områden:

- Det kan rapportera om vilka möjligheter läraren och elevens samspel och användning av målspråket i klassrummet ger för lärande och repetition av ord.

- Det kan klargöra hur, och med vilka resurser, lärare och elever samtalar om ords former, betydelser och användning i ett undervisningssammanhang.

- Det kan ge insikt om och utvärdera vokabulärinnehåll i läromedel, och diskutera på vilka sätt det främjar barns ordförrådsutveckling.

Jag tillhör gruppen CogLing UmU, som är ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition. (https://www.umu.se/en/research/groups/cogling-umu/)

 

 

Forskningsprojekt