"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ordförrådsutveckling i språkklassrummet

Doktorandprojekt Studiens huvudsyfte är att utforska och ge fördjupad kunskap om andraspråkslärning och vokabulär från ett språkdidaktiskt perspektiv.

I detta forskningsprojekt undersöker jag ordförrådsrelaterade aktiviteter, resurser och möjligheter för ordinlärning i engelskundervisningen. Syftet med studien är att ge fördjupad kunskap om andraspråksinlärning och särskilt belysa barns ordförrådsutveckling. Den empiriska studien kombinerar data från klassrumsobservationer (i åk 4-5), analys av vokabulär i läroböcker, lärarintervjuer, frågeformulär och ett diagnostiskt ordkunskapsprov. Resultatet av studien har implikationer för språkinlärning och undervisning i grundskolan samt utformning av läromedel i engelska.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Trots att antalet unga elever i engelska som främmande språk och engelska som andraspråk ökat snabbt under de senaste decennierna, är området unga elevers ordförrådsutveckling ännu relativt outforskat. Dessutom finns inga specifika nationella riktlinjer för vokabulär, varken i läromedel eller i kursplaner, och språklärare ställs inför frågor som: "Vilka ord och fraser ska fokuseras inom den begränsade lektionstiden?" och "Hur ska undervisningen utformas och anpassas för att, så långt det är möjligt, främja alla elevers ordförrådsutveckling?".

Tidigare forskning inom tillämpad lingvistik har bekräftat att ordförrådet är en central faktor för språkutvecklingen. Emellertid finns få tidigare språkdidaktiska studier med fokus på unga inlärare och ordförrådsutveckling.

Denna forskningsstudie analyserar hur och med vilka resurser läraren och eleverna använder målspråket i klassrummet för att lära sig och repetera ord. Dessutom diskuteras inflödet från lärobok och klassrumsaktiviteter och deras roll, hur betydelser skapas i ett språkklassrum och vilka möjligheter pedagogiska resurserna som textboken ger för ordförrådsutveckling. Syftet med projektet är att öka kunskapen om unga elevers andraspråksinlärning.

Den empiriska studien bygger på teorier om kognitiv språkvetenskap och användningsbaserade modeller för språkinlärning, och den kombinerar data från klassrumsobservationer (i åk 4-5) med analys av vokabulär i läroböcker, lärarintervjuer, en bakgrundsenkät och ett diagnostiskt ordkunskapsprov. Data från de olika delarna transkriberas, kodas och analyseras därefter med hjälp av programvara för kvalitativ och kvantitativ analys.

Resultatet har implikationer för språkinlärning och undervisning i grundskolan, pedagogiska resurser och utformning av kursplaner.

Projektet kan bidra med kunskap till följande områden:

  • Det kan rapportera om vilka möjligheter läraren och elevens samspel och användning av målspråket i klassrummet ger för lärande och repetition av ord.
  • Det kan klargöra hur, och med vilka resurser, lärare och elever samtalar om ords former, betydelser och användning i ett undervisningssammanhang.
  • Det kan ge insikt om och utvärdera vokabulärinnehåll i läromedel, och diskutera på vilka sätt det främjar barns ordförrådsutveckling.

Handledare: Carina Hermansson

 

Senast uppdaterad: 2020-04-30