"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-10 Uppdaterad: 2023-12-05, 10:30

Är det så viktigt vad du gör?

PORTRÄTT Ingeborg Nilssons forskningsinriktning är riktad mot den äldre människans aktivitetsrepertoar och hur aktiviteter påverkar hur mående, hälsa och välbefinnande.

Bild: Mattias Pettersson

Aktiviteter är en viktig del av våra liv oavsett om vi är unga eller äldre. I Ingeborg Nilssons forskargrupp studeras aktiviteter som äldre personer både vill och behöver göra, liksom hur förebyggande insatser kan utformas för att öka förutsättningen att vara aktiv när man blir äldre.

Att hålla kontakt med vänner och familj, samt ha meningsfulla aktiviteter, värdesätts av äldre personer. Meningsfulla aktiviteter bidrar till känslan av välmående, och verkar bli allt viktigare i högre åldersgrupper. Förebyggande insatser – inte minst för att stödja sociala aktiviteter – är viktiga byggstenar. Här utvecklar vi kunskap om tidiga insatser för att stödja välmående och hälsa, men även hur modern teknik kan bidra på ett positivt sätt.

Att åldras kan innebära ett hot mot att självständigt fortsätta med aktiviteter. Därför är medvetenhet och kunskap om hur stöd och insatser kan utformas essentiellt. Förebyggande insatser kan minska behov av vård och omsorg, vilket har stor betydelse såväl för den enskilda individen som för samhället.

År 2019 installerades Ingeborg Nilsson som professor i arbetsterapi vid Umeå universitet.

Om Ingeborg Nilsson forskning

Biografi

Ingeborg Nilsson föddes 1969 i Vilhelmina. Efter utbildning till legi-timerad arbetsterapeut och kliniskt arbete började hon sin forskarutbild-ning. År 2006 disputerade hon med en avhandling om äldres aktivitets-repertoar, och sedan dess har hon erfarenhet av arbete vid Karolinska Institutet, Norges teknisk-naturve-tenskapliga universitet liksom Umeå universitet. 2014 blev hon docent.

Utöver forskningen är Ingeborg Nilsson aktiv vid Arbetsterapeutpro-grammet och Masterprogrammet i arbetsterapi.

Läs mer eller kontakta Ingeborg Nilsson