"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-22

Hon vill hjälpa fler barn till en hälsosam framtid

PORTRÄTT – När man ser ett så stort behov så blir det en väldig drivkraft att göra någonting. Barnläkaren och forskaren Annelie Thorén tog klivet och utvecklade sin idé om ett digitalt behandlingsprogram, för barn och ungdomar med övervikt och obesitas.

Text: Anna Lundström
Bild: Andreas Thorén

Annelie Thorén är barnläkare, filosofie doktor, arbetar som vikarierande lektor i pediatrik vid universitetets regionaliserade läkarutbildning i Sundsvall och är medgrundare till ett digitalt behandlingsprogram. Hennes forskning har visat ett tydligt samband mellan snabb viktökning tidigt i livet och ökad risk för övervikt senare i livet. Annelie Thorén drivs av en förhoppning om att förbättra vården, så att fler familjer ska få hjälp tidigt med att förebygga ohälsa hos barn senare i livet.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO utgör obesitas (fetma) hos barn en av de allvarligaste utmaningarna mot folkhälsan världen över. På sikt leder den kroniska sjukdomen till ökad risk för högt blodtryck, diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Förutsättningar att hjälpa alla barn saknades

I rollen som barnläkare blev det tydligt för Annelie Thorén att det saknades förutsättningar att hjälpa barn med viktproblem. I den region hon jobbade innebar nya riktlinjer fokus på behandling av de barn som redan utvecklat diagnosen grav obesitas. 

Kom tillbaka när problemet är större

– Den nya behandlingslinjen innebar egentligen att vi fick säga ”kom tillbaka när problemet är större”. Det blev väldigt tufft att jobba i det, att avsluta patienter och bara behålla de tyngsta och de som utvecklat komplikationer.

Långa avstånd var ett hinder för gruppträffar

Annelie Thorén funderade över möjliga lösningar för att ge stöd till fler familjer och i ett tidigare skede. Samtidigt startade hon projekt på kliniken med gruppträffar om hälsosamma vanor, för att stötta de familjer med barn som redan hade fått diagnosen obesitas. Familjerna var till en början engagerade och kom på de första träffarna, men motivationen dalade över tid.

Deltagarna uppgav att de långa avstånden i norra Sverige var ett hinder. Som ensamstående förälder eller för familjer med fler syskon blev vardagspusslet svårt att få ihop. För att ta sig till en gruppträff behövde vissa familjer resa totalt 14 mil fram och tillbaka, på dåligt väglag och efter skola och arbete.

Skulle man inte kunna jobba digitalt på något sätt?

– Jag funderade många år på det här. Skulle man inte kunna jobba digitalt på något sätt?

Utforskade idén vid sidan av jobbet

Annelie Thorén lyfte sina tankar med sin arbetsgivare, diskuterade möjliga lösningar och hade flera möten med chefer inom IT och innovation. Ibland tyckte hon att de var på gång, men utmaningen var alltid att resurser saknades. Vägen framåt blev en gemensam överenskommelse tillsammans med arbetsgivaren om att Annelie Thorén skulle få utforska sin idé vid sidan av jobbet, som en godkänd bisyssla.

– Sedan var det liksom bara att börja med fröet. Ett arbete som hela tiden skett i samarbete med Region Västernorrland och med inspiration från kliniskt arbete.

Viktiga kompetenser för ett holistiskt synsätt

Genom kontakter och tips på framstående experter inom övervikt och barnobesitas byggde Annelie Thorén upp det multidisciplinära team som idag går under namnet For Life Academy.

Hon räknar upp kompetenser som barnläkare, dietist, barnpsykolog, fysioterapeut och systemutvecklare, som är eller varit involverade i arbetet. Startupbolagets VD Mahnoush Etminan Malek är legitimerad dietist med specialkompetens inom barnobesitas och forskar även inom området hälsopromotion och prevention av övervikt och obesitas som doktorand vid Karolinska Institutet.

Positiv upplevelse av idéutveckling

Bolaget fick en förinvestering från Umeå universitet Holding och Partner Invest Norr som gjorde det möjligt att produktutveckla behandlingsprogrammet så att det gick att använda i Annelie Thoréns forskningsstudie. Hon säger att det stöd som For Life Academy har fått från olika parter av innovationsstödssystemet har gett massor.

– Från första början handlade det ju om att ansöka om medel, att få någonting att stå på. Att arbeta med affärsmodellen och ekonomi var väldigt lärorikt. Verifieringssamtal var också viktigt, något som teamet inte lagt tid på innan. På senare tid stöd inom juridik, marknadsföring och den typen av frågor.

De samarbeten med olika aktörer som For Life Academy utvecklade inom forskningsprojektet hoppas Annelie Thorén kunna jobba vidare med framöver. Värdefulla möten och utbyten har hela tiden bidragit till att ta idén framåt. Hon beskriver att den väg framåt som teamet såg kanske inte blev så.

Det kommer nya saker som teamet behöver ta ställning till

– Till exempel tittar vi nu på möjligheten att bli en vårdgivare. Det är ju ingenting som vi tänkt på förut. Det kommer nya saker som teamet behöver ta ställning till och se vad som är rätt väg. Och det är väl det som det innebär att vara en startup.

Värdet av en skalbar affärsidé

Annelie Thorén beskriver värdet av att kunna nå många människor samtidigt genom att lösningen är skalbar. Hon förklarar att det digitala verktyget inte på något sätt ersätter behandling, utan fungerar som ett digitalt tillägg som det möjligt för familjer att jobba med frågorna på hemmaplan.

– Som mest når jag åtta patienter per dag om jag bokar dem fysiskt, men genom att familjer samtidigt kan jobba digitalt så kan vi nå många med egenvård.

Det digitala behandlingsprogrammets olika delar

Tillsammans har teamet bakom For Life Academy utvecklat ett verktyg i form av ett digitalt behandlingsprogram för barn och ungdomar med övervikt och obesitas, med vetenskapligt bevisade resultat. Annelie Thorén lyfter att styrkan med behandlingsprogrammet är det holistiska synsättet.

Vi tittar på helheten, hela familjen och barnet i ett större sammanhang

– Vi tittar på helheten, hela familjen och barnet i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om vikten utan att skapa förändring på lång sikt genom hälsosamma vanor. Det går inte att ha samma lösning till alla, utan man behöver arbeta mot olika mål beroende på vilken familj man har framför sig.

Programmet är anpassat för dator, mobil och läsplatta och innehåller flera olika delar: en webbaserad utbildning, kontakt med en personlig coach, fyra gruppträffar, och material som videofilmer, interaktiva spel, receptdatabas, checklistor och uppdrag.

Forskningen visar lovande resultat

Som forskare visade Annelie Thoréns avhandling vid Umeå universitet lovande resultat av gruppträffar med inriktning på kost och rörelse tillsammans med det webbaserade programmet som tillägg. Samarbetet skedde i studieform och i samarbete med Region Västernorrland och Region Västerbotten, tillsammans med de familjerna vars barn var från fem upp till 13 år. Deltagande föräldrar var positiva och upplevde ett givande stöd i att förändra levnadsvanor, inte bara för barnet utan för hela familjen.

– Resultatet av studien gick verkligen hand i handske med vår hypotes, att det går att uppnå god effekt med relativt enkla medel och att det går bra för de här föräldrarna.

Dagens föräldrar är vana den digitala miljön

Annelie Thorén lyfter det positiva med att dagens föräldrar är vana den digitala miljön och att det digitala programmet därför passar bra in i familjernas vardag.

Målsättningen är att nå ut nationellt

Annelie Thorén förklarar att den stora utmaningen framöver är att hålla i det arbete och den struktur som byggts upp i studieform. Det är en svår brygga mellan forskningsbubblan och att behandlingsprogrammet ska nå patienter i en klinisk vardag.

For Life Academy har valt att vända sig till specialistvården i första hand, med målsättningen att nå ut nationellt inom ramarna för den rutinmässiga vården av barn och ungdomar med obesitas. På sikt är förhoppningen att verktyget också ska kunna användas förebyggande i familjer där barn har utvecklat övervikt, kanske redan när viktkurvan börjar dra i väg på Barnavårdscentralen. Närmast i tid ser Annelie Thorén fram att testa och utvärdera det program för ungdomar som teamet har utvecklat.

Min förhoppning är att fler familjer ska få hjälp tidigt

– Min förhoppning är att fler familjer ska få hjälp tidigt och att det verktyg som vi har utvecklat ska hjälpa fler att nå långsiktiga resultat.

Har du en idé som kan göra skillnad?

Annelie Thoréns tips till forskare som är nyfikna på att vidareutveckla resultat eller idéer är att våga fråga, våga prata, våga knyta kontakter utanför den kliniska världen. För att det är otroligt lärorikt och väldigt roligt.

Välkommen att höra av dig till innovations- och affärsrådgivare. Boka gärna ett digitalt idémöte eller kontakta oss direkt.