"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Emma Sandström

Publicerad: 2019-02-06

Samarbete med forskare gav hållbar översiktsplan

REPORTAGE Forskare har tillsammans med Vilhelmina kommun tagit fram en översiktsplan som ger kommunen möjlighet att växa på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Idag ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan – ett dokument som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön inom kommunen. Planen ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I forskningsprojektet "Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel" har forskare från Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU arbetat tillsammans med representanter från Vilhelmina kommun för att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Målet har varit att planen ska vara ett dokument av hög kvalitet som ger vägledning mot en hållbar framtid för kommunen, både när det gäller ekonomi, ekologi och sociala värden.

- I projektet har vi dels velat ta fram en ny översiktsplan för Vilhelmina kommun, och dels velat dokumentera hur man kan jobba med deltagande i planeringen. Förhoppningsvis ska vårt arbete kunna ligga till grund för liknande processer i andra fjällkommuner eller landsbygdskommuner med stora naturtillgångar, säger Therese Bjärstig, docent vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet och forskare i projektet. I sin forskning har hon studerat samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på olika nivåer, och hon har ett särskilt fokus på bland annat kommunal översiktsplanering.

I december 2018 antog Vilhelmina kommun sin nya gröna översiktsplan, och kommunchef Karl-Johan Ottosson tycker att samarbetet med forskarna har fungerat bra.

- Universitetet har stått för processtödet och mycket av det "grovjobb" som har varit avgörande för resultatet. Utan universiteten och forskarnas deltagande i arbetet med den nya översiktsplanen hade vi inte nått i mål. Det har varit enkelt att jobba tillsammans, vi har haft samma målbild och relativt täta styrgruppsmöten som, tillsammans med projektets koordinator Camilla Thellbro, har hållit oss på rätt spår.

Omsätta forskning i praktiken

Den svenska fjällmiljön består av natur- och kulturmiljöer med höga ekologiska värden som samtidigt är av stort intresse för olika markanvändningsintressen. På detta område finns stora möjligheter med kommunala planeringsverktyg, men även ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra dem mer kunskapsbaserade, nyskapande, och förutseende.

- Detta projekt har varit väldigt praktiskt inriktat, med en uttalad målsättning att i praktiken omsätta tidigare forskning och erfarenheter i nära samverkan med tjänstemän, politiker och medborgare i Vilhelmina kommun. Allt för att kunna ta fram en väl förankrad översiktsplan, berättar Anna Zachrisson, lektor vid statsvetenskapliga institutionen och även hon forskare i projektet.

För att ta del av lokal kunskap och presentera sammanställda kunskaps- och planeringsunderlag, samt få insikt om hur medborgarna tänker och prioriterar har koordinatorn och forskarna i projektgruppen åkt ut och mött medborgare i Vilhelmina kommun i ett antal olika fokusgrupper.

- Att sedan se forskning omsättas och användas rent praktiskt i framtagandet av Vilhelmina kommuns nya översiktsplan är oerhört tillfredsställande för oss forskare, samtidigt som det ger en ödmjukhet för att "verkligheten" inte alltid går att förutse med teorier. Att arbeta på detta sätt kräver TID, tid att diskutera, tid att förankra, tid för politiska processer och tid för återkoppling. Vi har också lärt oss att det är lika viktigt att jobba nära politikerna som medborgarna i denna typ av plan- och utvecklingsprocesser i en glesbygdskontext, fortsätter Therese Bjärstig.

Demokratisk framtidsplan för kommunen

Projektarbetet har pågått under cirka tre år, och har nu resulterat i en demokratiskt förankrad översiktsplan. Den visar inte bara var man anser att det är lämpligt att bevara eller utveckla resurser som redan finns, utan även vart det exempelvis är lämpligt att bygga nya bostäder, vägar och vindkraftverk. Allt för att visa på hur olika intressen så som exempelvis rennäring och turism ska kunna samexistera.

- Vi är mycket nöjda med slutresultatet. Det har varit mycket jobb under processen, men det har varit mödan värt då vi nu har en bra och hållbar översiktsplan. Vi hoppas att den både ska fungera som ett informativt och lättåtkomligt material för medborgarna och ett bra arbetsverktyg för medarbetarna, säger kommunchef Karl-Johan Ottosson.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta projektledare Therese Bjärstig, tel: 070-2161268,
e-post:  therese.bjarstig@umu.se

Vill du veta mer om hur du kan samarbeta med forskare vid Statsvetenskapliga institutionen?
Kontakta Camilla Sandström, Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, E-post: camilla.sandstrom@umu.se

Text: Elin Andersson