"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om boken

Rektorn i förskolan: en viktig länk i utbildningskedjan

Författarna: Elisabet Nihlfors, Linda Jervik Steen & Olof Johansson

Vad handlar boken om?

Boken handlar om hur Rektor i förskolan (tidigare förskolechef) upplever sitt uppdrag och de förutsättningar som ges för att genomföra uppdraget. I boken beskrivs också hur rektor i förskolans syn på sin roll och uppdrag har utvecklats under det knappa decennium vi har följt dem.

Varför är detta ett viktigt område att studera?

Förskolan har en lång historia, men det var först för drygt 20 år sedan som förskolan blev en del av utbildningspolitiken. Det är ett område som både inom forskning och i verksamhet prioriteras ned jämfört med grund- och gymnasieskola.

Rektor i förskolans roll har utvecklats mycket det senaste decenniet och idag är det lagkrav att rektorer i förskolan liksom övriga rektorer ska genomgå befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. Även titeln har ändrats från förskolechef till rektor i förskolan. Trots detta har rektor i förskolan fortfarande i många fall ett mer utmanade uppdrag än deras kollegor som arbetar i skolan då ofta är chef över många anställda med varierande utbildningsnivå samt chef över flera enheter som dessutom är geografiskt spridda.  

Hur har ni samlat in datamaterial?

Empirin till boken bygger på fyra nationella undersökningar vilket möjliggör jämförelser över tid. Där framkommer bl.a. att rektorerna känner sig säkrare i sin roller 2021 än 2012 och att den senaste läroplanen har bidragit positivt till förskolans utveckling.  Då vi genomfört flera enkäter har vi också kunnat uppdatera frågorna efter samhällsutvecklingen och i den senaste enkäten ställde vi frågor om rektorernas syn på sin situation under pandemin.

Då en av de tidigare enkäterna även gick till rektorer i skolan har vi möjlighet att jämföra om och hur rektor i förskolans upplevelser skiljer sig från rektorer i skolans.

Vad innebär resultaten?

Då boken bygger på enkätundersökningar som genomförts under en relativt lång tidsperiod har vi möjlighet att följa utvecklingen för rollen som chef i förskolan över tid i en tid där många reformer skett (titelbyte, läroplansreformer). Vi kan se en utveckling i hur rektorer i förskolan nu ställer höga krav inte bara på sig själva och sin verksamhet utan även på sin huvudman. 

Undersökningarna ger intressanta bilder av hur förskolans rektorer upplever sitt uppdrag och deras olika förutsättningar för att genomföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt. Författarna gör jämförelser med rektorerna i skolans uppfattningar, vilket gör det möjligt att diskutera likheter och skillnader i skolledarnas arbete.

Har det praktisk nytta?

Den här boken visar tack vare sin långa tidsserie hur rollen som chef i förskolan har utvecklats över tid. Tyvärr visar den också att förskolan trots att den är en självklar del i vårt utbildningsystem fortfarande inte ges samma vikt som skolan av både huvudmän och politiker på nationell nivå. Den här boken kan förhoppningsvis vara ett bra stöd för så väl nya som mer erfarna rektorer för att reflektera kring sin roll och ledarskap. Den kommer förhoppningsvis användas som litteratur på Rektorsprogrammet.

Det kan även vara bra för så väl chefer inom utbildningsförvaltningar som politiker på både nationell och lokal nivå att läsa boken och reflektera över både rektorernas roll och förutsättningar och vad de kan göra för att skapa goda förutsättningar för en förskoleverksamhet av hög klass.

Länk till boken hos Bokus

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2023-12-08