"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

The Environment and Populist Radical Right in Eastern Europe: The Case of National Alliance 2010–2018

Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, nr 19

Vad handlar artikeln om?

Artikeln kartlägger högerradikala populismens (som också kallas för högerpopulismen) syn på miljön. Det har skrivits relativt mycket om vissa delar av högerpopulistiska partiers ideologi och vad de vill åstadkomma inom olika områden, t.ex., migrations-, kultur- och kriminalpolitik. Alldeles för lite uppmärksamhet har ägnats åt högerpopulistiska partiers syn på miljöfrågorna. Därutöver har relativt lite skrivits om dessa partier i Östeuropa. Därför kartlade jag i denna artikel Nationella Alliansens ideologiska position i miljöpolitik och undersökte hur detta, Lettlands mest inflytelserika högerradikalt populistiska parti, ville åstadkomma miljöpolitisk förändring. Just denna aspekt är särskilt innovativ då vi egentligen vet relativt lite om hur högerpopulistiska partier ser på olika aktörers – statens, civilsamhällets eller marknadens – roll i miljöpolitik.

Varför är det här ett viktigt område att forska på?

Dels är det ett viktigt område att undersöka eftersom miljöpolitiken är ett av de mest prioriterade områden som en stor del av väljare bryr sig om. Samtidigt har flera högerpopulistiska partier på senare tid blivit en del av koalitionsregeringar i olika länder och kan påverka regeringens miljöpolitik. Nationella Alliansen är ett exempel på det då det har varit en del av koalitionsregeringar i Lettland sedan 2011 och partiet innehade miljöministerposten mellan 2014 och 2018. Mot denna bakgrund är det extra viktigt att bidra till vetenskaplig kunskapsproduktion för att förstå hur dessa partier ser på miljöpolitiska utmaningar och hur de ser på vilka aktörer som ska ta ansvaret för att åstadkomma en förändring.

Berätta mer om vilken metod du använd i studien?

Metoden heter kvalitativ innehållsanalys av partiernas officiella litteratur. Det är ett vedertaget tillvägagångssätt i statsvetenskap för att forska om politiska partiers ideologi som går ut på att analysera innehållet av partiprogram och valmanifest för att kartlägga partiers ideologiska profil i olika frågor.

Vad innebär resultaten?

Jag fann att Nationella Alliansen hade miljön som en av sina politiska prioriteringar. Partiet har dock en sammansatt syn på miljön. Å ena sidan ser det på miljön och naturen som en del av nationen, som någonting som är extra viktigt för detta nationalistiska parti att värna om. Å andra sidan ser det på miljön som naturresurser som man kan utnyttja för att främja nationens ekonomiska välfärd. För det tredje, ansluter partiet också till den gängse uppfattningen om vikten av en hållbar utveckling. Det som kanske förvånar mig mest är att partiet anser att staten ska ha en viktig roll att spela för att uppnå hållbar utveckling. En del av andra högerpopulistiska partier inte alls värnar om miljön på samma sätt och inte ser det som ett viktigt statligt ansvarsområde och Nationella Alliansen sticker verkligen ut med sitt miljöengagemang.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Min förhoppning är att resultaten kommer att ha mest nytta för de statsvetare, sociologer, historiker och idéhistoriker som vill förstå och utveckla vidare våra kunskaper om hur högerpopulistiska partiers ideologi ser ut i olika sammanhang. I europeiskt och mer praktiskt sammanhang kan kunskaper om olika partiers syn på miljön kanske bidra till ett politiskt brobyggande för att åstadkomma en miljöpolitisk förändring på EU-nivå. Avslutningsvis kan resultaten bidra till svenska skattebetalares bildning och främja deras kunskaper om politik i ett av våra grannländer.

Direktlänk till Diva

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2023-12-08