"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om kapitlet

Collaborative approaches for sustainable development governance

Handbook on the Governance of Sustainable Development

Kapitelförfattarna: Katarina Eckerberg och Therese Bjärstig 

Vad handlar kapitlet om?

I detta kapitel skildra vi hur samverkan inom miljö- och hållbarhetsstyrning (environmental governance) har vuxit fram inom nuvarande miljö- och naturresurspolitisk praxis. I kapitlet diskuteras de bakomliggande förutsättningarna för att nå ett fruktbart samarbete. Miljö- och hållbarhetsstyrning tar in idéer från en rad forskningsområden så som exempelvis planering och policystudier, och överlappar även avsevärt med konceptet nätverksstyrning. Vi skildrar några av de mest framträdande analytiska tillvägagångssätten för samarbete inom miljö- och hållbarhetsstyrning, och avslutar kapitlet med ett avsnitt om praktiska implikationer och framtida forskningsutmaningar.

Vilka faktorer gör ett framgångsrikt samarbete?

När en samarbetsprocess initieras behöver inte bara typen av problem som ska hanteras beaktas, utan också det övergripande målet och syftet med själva processen då i sin tur styr urvalet av aktörer och målgrupper som inkluderas. För att deltagarna ska kunna nå enighet om syftet och förväntningarna på samverkansprocessen krävs dialog, ett strukturerat förhållningssätt och tydlig processledning från ansvarig myndighet. Deltagarnas vilja och motivation att engagera sig är i hög grad beroende av deras tidigare erfarenhet och inte minst graden av tillit till övriga inblandade aktörer och relevant myndighet. Till sist, så är deltagarnas kapacitet för ett aktivt och engagerat samarbete till stor del beroende av de resurser som ställs till förfogande – både internt inom organisationen de representerar, men också inom den myndighet som ansvarar för samverkansprocessen.

Varför är detta ett viktigt område att forska om?

Utmaningarna inom miljö- och hållbarhetsstyrning, exempelvis att hantera konkurrerande mål, flera olika intressen och perspektiv eller komplexa problem, kräver i allt högre grad samarbetsstrategier i planering, beslutsfattande och offentlig förvaltning. Samarbete mellan en blandning av offentliga och privata organisationer förväntas ge resurser, kunskap och perspektiv som kan lösa konflikter och förbättra politikens effektivitet. Det krävs då emellertid kunskap om när denna typ av samverkan är lämplig och hur den ska genomföras för bästa möjliga utfall, vilket utvecklas i frågan ovan.

Hur har ni gått tillväga?

Kapitlet bygger på en litteratursammanställning och mångårig erfarenhet av forskning inom det aktuella forskningsområdet.

Vad handlar boken om där kapitlet ingår?

Det är en handbok riktad till framför allt studenter och engagerade praktiker, som sammanför en mängd internationella framstående forskare som gemensamt beskriver de viktigaste teoretiska utvecklingarna och empiriska rönen relaterade till hållbar utveckling och styrning. Handboken ger både en överblick och en djupdykning i ämnet och visar hur konceptet hållbar utveckling och styrning har lett till olika svar i både den akademiska och politiska världen ur en teoretisk, konceptuell och praktisk synvinkel.

Länk till kapitlet

Senast uppdaterad: 2023-12-08