"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om kapitlet

The EU Hybrid: Incrementalism with Democracy?

The European Union and the return of the nation state, Palgrave Macmillan 2020 : 27-57

Vad handlar kapitlet om?

I debatten om EU och i analysen av integrationen i Europa så har traditionellt två perspektiv dominerat. Antingen ser man EU som en del i en federativ superstat eller som ett samarbete mellan i grunden suveräna medlemsstater. Denna diskussion har varit styrd av en önskan om hur EU borde utvecklas, men också utgjort en analys av hur EU fungerar. I vårt kapitel argumenterar vi för att bägge dessa bilder stämmer mycket dåligt med hur EU i praktiken fungerar. Istället menar vi att EU präglas av att det är en hybrid mellan de två traditionella synsätten, och policyprocessen är långt mycket mer inkrementell, dvs. sker stegvis och är mer prövande.

För att visa exempel på detta analyserar vi åtta medlemsstaters position på fyra aktuella politiska områden: ekonomi, försvaret, migration och sociala frågor. Vår slutsats är att ingen av dessa länder egentligen tar en kategorisk utgångspunkt i antingen federalism eller nationell suveränitet. Tvärtom så växlar länderna position beroende på fråga. Inte sällan lyfts stegvisa lösningar fram, vilket vi pekar på är ett centralt inslag i den inkrementella processen.

Varför är det här ett viktigt område att forska om?

I grunden handlar det om hur vi vill att det politiska och demokratiska systemet ska fungera. EU utvecklas i snabb takt till en politisk union. Frågor om hur politik formas och bestäms är därför avgörande. Den hybrid vi talar om i detta kapitel bär på demokratiska brister som mer renodlade system hanterar, såsom representation och ansvarsutkrävande.

Ingår det i en större undersökning?

Inte i direkt mening, men vi arbetar vidare med denna typ av frågeställningar och förhoppningsvis kan det leda till ett större projekt.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Möjligen den envishet med vilket de två traditionella perspektiven lever kvar och påverkar synen på vad EU är och bör bli. I så måtto befäster våra slutsatser snarast något som vi under en tid börjat notera.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Denna typ av grundforskning hoppas vi bidrar till en allmän diskussion om demokrati och EU. Idag handlar den allmänna politiska debatten ganska lite om vad som faktiskt händer inom EU-systemet och kan vi bidra till att klargöra vissa relationer i dessa processer vore det bra. Det handlar också om att formulera en begreppsapparat och peka på processer i mer teoretisk mening, vilket vi hoppas kommer forskningen till del.

Direktlänk till Diva

Senast uppdaterad: 2023-12-08