"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Besluts-, berednings- och samrådsorgan

Statsvetenskapliga institutionens organisation

Institutionens beslutsorgan utgörs av prefektens beslutsmöte. Till beslutsmötet adjungeras representant för de studerande som utses av Umeå studentkår. Beslut skall i normalfallet vara berett av relevant beredningsorgan. Information skall innan beslut ha lämnats vid arbetsplatsträff och i lokal samverkansgrupp.

Institutionen är organiserad utifrån tre nivåer – beslutande, beredande och samråds-/arbetsgrupper (se organisationsskiss). Prefekten är huvudansvarig för hela verksamheten. Prefekten fattar beslut vid prefektens beslutsmöte. Övriga ledningsfunktioner utgörs av biträdande prefekt, studierektor, forskarutbildningsansvarig och föreståndare för Centrum för skolledarutveckling. Ledningsfunktionerna utgör en ledningsgrupp och övriga beredande organ är utbildningsutskott och handledarkollegium.

Därutöver har institutionen en rad samråds- och arbetsgrupper: lärarrådet, forskningsstrategiska rådet, kommunikationsstrategiska rådet, doktorandråd, den lokala samverkansgruppen (LSG) samt arbetsplatsträffen (APT). Utöver detta kan det bildas temporära arbetsgrupper med specifika uppgifter.

Centrum för skolledarutveckling har en särställning på institutionen, med egna organ för beslutsfattande. Centrum är dock en del av statsvetenskapliga institutionen och är inkorporerad i dess övergripande struktur och ekonomi, samt har representation i ledningsgruppen.

Tidsperiod för uppdrag som prefekt, biträdande prefekt och föreståndare för Centrum för skolledarutveckling fastställs efter överenskommelse med dekan. Övriga ledningsfunktioner samt besluts- och beredningsorganisationen har sina uppdrag under samma tidsperiod som prefekten. Doktorandrepresentanter utses dock kalenderårsvis och studeranderepresentanter läsårsvis. Beslut- och beredningsorgan skall vara sammansatta så att olika funktioner/områden blir företrädda och att de har jämn könsbalans.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av roller för de olika ledningsfunktionerna, de beredande organen, samt samråds- och arbetsgrupperna.

Beredningsorgan

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen (LG) leds av prefekten. Förutom prefekt ingår biträdande prefekt, studierektor, forskarutbildningsansvarig och föreståndare för Centrum för skolledarutveckling. Vid behov adjungeras ytterligare personer till LG. Om frågorna har särskild relevans för utbildningen adjungeras studeranderepresentant, utsedd av Umeå studentkår.

Planeringsutskottet bereder bl.a. följande frågor:

 • Institutionsstrategiska frågor
 • Budget och bemanning
 • Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
 • Handlingsplaner: kompetensförsörjning, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling
 • Lokal- och utrustningsfrågor

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet leds av studierektor och består förutom av denne av tre representanter för lärarna och tre studeranderepresentanter. Lärarrepresentanterna väljs av lärarrådet. Det är Umeå studentkår som utser representanter till utskottet och vi ber att få en god spridning över årskullar och ämnen. Vid behov adjungeras ytterligare personer till utskottet.

Utbildningsutskottet ansvarar för beredning av utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå. Detta innefattar:

 • Kursplaner
 • Examinationsfrågor
 • Frågor som berör scheman och undervisningens uppläggning
 • Kursutvärderingar och uppföljning
 • Principer för tillgodoräknanden

Handledarkollegium

Handledarkollegiet leds av forskarutbildningsansvarig och består förutom denne av huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander som antagits till forskarutbildning vid institutionen samt av övriga lärare och forskare vid institutionen som genomgått handledarutbildning. I kollegiet ingår också två representanter för doktoranderna, vilka utses av institutionens doktorandråd. Vid behov adjungeras ytterligare personer till kollegiet. Ordföranden ansvarar för att protokoll förs.

Kollegiet bereder bl.a. följande uppgifter:

 • Antagning av nya doktorander
 • Kursplaner för de obligatoriska kurserna inom forskarutbildningen
 • Rutiner för handledarbyte
 • Institutionens forskningsstrategier

Utöver detta ansvarar kollegiet på delegation för

 • Kvalitetssäkring av forskarutbildningen samt erfarenhetsutbyte mellan handledarna
 • Uppföljning av individuella studieplaner
 • Uppföljning av forskarutbildningen i dess helhet
 • Den fortsatta processen efter provdisputation fram till disputation
 • Planering och utvärdering av egna doktorandkurser
 • Institutionsspecifik handledarutbildning
 • Lärandemiljön för doktorander
 • Högskolepedagogisk utbildning för doktorander

Doktorandrepresentanterna deltar ej vid handläggning av ärenden som berör enskilda doktorander

Samrådsorgan

Information och samråd med all personal sker vid arbetsplatsträffar, med lärare i lärarkollegiet och med företrädare för de fackliga organisationerna i den lokala samverkansgruppen.

Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar är institutionens forum för medarbetarnas direkta samråd rörande verksamhet och arbetsförhållanden. Det leds av prefekt eller i dennes frånvaro av biträdande prefekt eller någon annan i ledningsgruppen. Prefekten ansvarar för kallelse till träffarna. Datum för mötena meddelas terminsvis och dessutom går påminnelse ut inför varje enskilt möte.

De punkter som skall behandlas på arbetsplatsträffen framgår av det lokala samverkansavtalet, bilaga 2. Prefekten ansvarar för att personalen hålls informerad om aktuella planer för verksamheten och att detta sker i god tid innan beslut. Vid arbetsplatsträffen lämnas utrymme för frågor och synpunkter från personalen på institutionens verksamhet. Arbetsplatsträffen är också ett forum för diskussion om idéer och aktuella planer om verksamheten.

Arbetsplatsträffarna dokumenteras i form av kortare minnesanteckningar som läggs ut på institutionens hemsida för anställda.

Lokal samverkansgrupp

Den lokala samverkansgruppen (LSG) är institutionens partssammansatta organ för information och samråd enligt det lokala samverkansavtalet. I LSG ingår prefekt, biträdande prefekt och studierektor som företrädare för institutionens ledning; representanter för de lokala fackliga huvudorganisationerna SACO-S, OFR/S och SEKO samt institutionens företrädare för lika villkor och arbetsmiljöombud. Centrums föreståndare deltar i frågor som rör Centrums verksamhet.

De punkter som skall behandlas i den lokala samverkansgruppen framgår av det lokala samverkansavtalet, bilaga 3. Samverkan omfattar de flesta frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, frågor om verksamhetens utveckling och dess konsekvenser för personalpolitik och arbetsmiljö i vid mening. Förslag till anställningar och anställningsvillkor behandlas dock i samverkansorganet på fakultetsnivå.

När lokala samverkansgruppen behandlar frågor som berör studenterna utökas LSG med en studeranderepresentant, utsedd av Umeå studentkår. LSG kan också vid behov bjuda in eller adjungera ytterligare personer.

Sammanträdena hålls regelbundet enligt uppgjort plan och normalt en gång per månad. Vid mötena förs protokoll. Dessa skall justeras av företrädare för både institutionens ledning och de fackliga organisationerna.

Lärarråd

I lärarrådet ingår all undervisande personal vid institutionen. Rådet leds av studierektor och diskuterar frågor som gäller utbildning på grund- och avancerad nivå. Studierektor eller utbildningsutskottet kan inhämta lärarrådets uppfattning som ett led i beredningen av ett ärende. I övrigt har rådet följande uppgift:

Val av tre representanter till utbildningsutskottet och kompletteringsval vid vakanser.

Forskningsstrategiskt råd

Forskningsstrategiska rådet leds av den forskarutbildningsansvarige och består i övrigt av den huvudansvarige för varje forskningsprofil vid institutionen. Rådet diskuterar övergripande frågor kring forskningen vid institutionen. Handledarkollegiet kan inhämta rådets uppfattning som led i kollegiets beredning.

I övrigt har rådet följande uppgifter:

 • Institutionens nomineringar till olika utnämningar, såsom hedersdoktorer, framstående forskare etc.
 • Arrangera en årlig forskardag
Senast uppdaterad: 2020-03-19