Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Vad är studieuppehåll?

Studieuppehåll innebär att en student gör ett uppehåll i studierna och tänker återuppta dem vid ett senare tillfälle. Enligt Högskoleförordningen får en högskola, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod.

Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Ansökan om studieuppehåll görs på särskild blankett.

Vilka är förändringarna kring studieuppehåll?

Den 15:e augusti 2016 började ett nytt regelverk för studieadministration gälla vid Umeå universitet. Ändringarna handlade bland annat om registrering av studenter, studieuppehåll, inrapportering av resultat och anmälan om studieavbrott.

Enligt de nya reglerna vid Umeå universitet är att det inte längre möjligt att bevilja studieuppehåll utan platsgaranti då detta inte är förenligt med Högskoleförordningen. Det innebär att vid ett beslut om beviljat studieuppehåll så är studenten garanterad en plats på utbildningen efter uppehållet. Studenter som ansöker om och inte får beviljat studieuppehåll kan istället välja att anmäla ett studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år. I sådant fall ingår studenten i en prioriterad urvalsgrupp.

I samband med regeländringen fanns det ett behov av att se över våra rutiner kring hur vi hanterar studieuppehåll på UMA. Vi har valt att närma oss det nya regelverket vid Umeå universitet vilket innebär att vi inte beviljar praktik som ett giltigt skäl för studieuppehåll med platsgaranti.

Hur påverkas man av ändringarna kring studieuppehåll om man ska praktisera?

Förändringen innebär att du som ska göra praktik inte ska ansöka om studieuppehåll, utan istället anmäla ett "studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år" och du kommer då att ingå i en prioriterad urvalsgrupp när du vill återuppta studierna.

Vid återupptagande av studier efter studieavbrott ska studenten anmäla sig till senare del av program på antagning.se. Normalt ska detta göras senast 15 april inför höstterminen respektive 15 oktober inför vårterminen. För att kunna rangordnas korrekt vid urval ska en student som anmält studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år ladda upp en kopia av bekräftelsen med sin anmälan till senare del av program.

Förändringen innebär inte att det kommer vara svårare att återuppta studierna efter praktik. Skillnaden är att studenter vid återupptagande av studierna efter praktik måste göra ett aktivt val och söka till senare del av program. Förändringen är nödvändig för att vi ska kunna veta hur många studenter som kommer att återuppta sina studier vilket innebär att vi kan planera studieåret bättre och på så vis öka utbildningens kvalitet.

Hur kommer urvalsprocessen att fungera när studenter vill komma tillbaka efter ett studieavbrott om de inte finns platsgaranti?

En student som har anmält studieavbrott på program med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år deltar i en prioriterad urvalsgrupp. Det innebär att studenter som återupptar sina studier inom ett år prioriteras före andra sökande till senare del av program.

Finns det en urvalsprocess om det är fler sökande än det finns platser?

Vi har hittills aldrig haft problem med att det inte funnits plats på senare del av programmet för studenter som har velat återuppta sina studier och vi har inte behövt neka någon, som har varit behörig, en plats på senare del av Arkitektprogrammet. Vi ser inte någon risk för att det skulle bli platsbrist de närmsta åren.

Studieavbrott

Vad är studieavbrott?

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Om en student inte varit aktiv efter mer än tre veckor från programstart kan institutionen konstatera studieavbrott. Studieavbrott innebär att studentens rätt till utbildningsplats på aktuellt kurs- eller programtillfälle upphör. Studieavbrott innebär dessutom att studenten inte är garanterad plats om denne önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle.

Anmälan om studieavbrott görs på särskild blankett.

Vad är Studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år?

Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Genom att anmäla studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år deltar studenten i en prioriterad urvalsgrupp om denne ansöker till senare del av program eller motsvarande, inom ett år från datumet för studieavbrott. Möjligheten att medverka i en prioriterad urvalsgrupp vid ansökan om återupptagande av studier efter studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år, gäller endast för program. Förtur kan inte ges för återupptagande av studier på kurs eller termin ett på program.

Är det möjligt att anmäla studieavbrott för mer än ett år?

Det är möjligt att anmäla studieavbrott i mer än ett år. När ett år har gått upphör dock möjligheten att medverka i en prioriterad urvalsgrupp vid ansökan om återupptagande av studier efter "studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år". Ett anmält studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år går ej att förlänga.

Finns det en deadline för att anmäla studieavbrott?

Om du har blivit erbjuden en praktikplats vill vi att du anmäler studieavbrott så fort som möjligt och gärna innan 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Om jag ska återuppta mina studier på termin 7, ska jag då söka till senare del av Arkitektprogrammet eller till masterprogrammet?

Om du anmält studieavbrott på Arkitektprogrammet efter termin 6 och planerar att återuppta dina studier ska du ansöka till senare del av Arkitektprogrammet. Om du ansöker till masterprogrammet så konkurrerar du med andra sökande till programmet. Du måste då också skicka in en portfolio. Ifall du har anmält studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år så måste du söka till senare del av Arkitektprogrammet för att kunna delta i den prioriterade urvalsgruppen.

Finns det en urvalsprocess om det är fler sökande än det finns platser?

Vi har hittills aldrig haft problem med att det inte funnits plats på senare del av programmet för studenter som har velat återuppta sina studier och vi har inte behövt neka någon, som har varit behörig, en plats på senare del av Arkitektprogrammet. Vi ser inte någon risk för att det skulle bli platsbrist de närmsta åren.

Du kan läsa mer om urvalsprocessen på senare del av program här: www.arch.umu.se/sv/utbildning/arkitektprogrammet/anmaelan-och-behoerighet/senare-del-av-program/