"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Praktik

Passa på att genomföra en tids praktik! Skaffa dig erfarenheter från branschen, knyt nya kontakter och omsätt det du lärt dig under utbildningen i mer verkliga arbetssituationer.

Praktik är ett utomordentligt tillfälle för dig som student att omsätta det du lärt dig i teorin i mer praktiska former. Det är en chans för dig att använda det du lärt dig under utbildningen samtidigt som du skaffar dig yrkeserfarenhet och knyter nya kontakter som kan komma väl till pass när du beger dig ut i arbetslivet på riktigt.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper har fler program där en tids praktikperiod ingår - men det är också möjligt att välja till en praktikkurs om du har en fri termin där du själv väljer vilka kurser du vill söka. Du ansvarar själv för att ordna praktikplats och praktikhandledare. Innan du påbörjar din praktik ska den programansvarige läraren sedan godkänna platsen, handledaren och de arbetsuppgifter du ska utföra.

Regler för ersättning vid praktikresor och dubbelt boende

Följande regler gäller vid praktik/verksamhetsförlagd utbildning för samtliga studerande inom Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Ersättning utgår endast för resa inom landet. För de fall där praktik görs utom Sverige står institutionen för kostnader för Student UT-försäkring, när inte utbytesavtal finns.

Praktikresor skall planeras noggrant. Allmänna kommunikationsmedel och billigaste färdsätt skall väljas. Före praktikperiodens start bör studerande kontakta ansvarig handläggare för att klarlägga eventuell möjlighet att få rese/kostnadsersättning. Utbetalning till privatpersoner sker via Löneadministrativa enheten och utbetalning sker den 25:e varje månad. För att utbetalning skall ske detta datum måste räkning komma in senast samma månad den 5:e.

Betalningar från Umeå universitet går via Danske Bank. Du måste själv logga in där och ange till vilken bank/ kontonummer som pengarna ska betalas in till. En blankett med instruktioner hittar du i menyn till vänster. Om ifylld blankett inte lämnats in kommer ersättningen via avi till bokföringsadressen.

 

Allmänt

 • I de fall studenten erbjuds att själv ordna praktikplats ska en överenskommelse upprättas mellan institutionen och praktikplatsen avseende praktikens omfattning och karaktär.
 • Valbara kurser som innefattar praktik omfattas inte av detta regelverk.

Resebidrag

 • Resebidrag utgår alltid för billigaste färdsätt. Ersättning utgår för en resa till praktikorten och en resa hem.
 • Reglering av eventuella extra resor utöver de ovan nämnda till och från praktikorten avgörs i varje enskilt fall av prefekten.
 • Resebidrag utgår för resa till praktikort i Sverige eller för del av resa inom Sverige om praktikorten är utomlands.
 • Ligger praktikorten längre bort än 5 mil från studie- eller hemorten ska normalt lämplig bostad ordnas på praktikorten.
 • Om du väljer pendling framför dubbel bostad och detta beviljats, utgår bidrag för billigaste färdsätt (månadskort eller periodkort).
 • Dagliga resor inom område där månadskort för lokaltrafik gäller ersätts inte.
 • Pendlar du normalt mellan bostadsort och studieort på egen bekostnad, får du endast ersättning för den resekostnad till praktikorten som överstiger den normala kostnaden mellan bostadsorten och studieorten.
 • Resa mellan flygterminal och flygplats betraktas som en etapp av resan och ersätts. Anslutningsresor, t ex resor mellan bostad och flygterminal, ersätts inte.
 • Om allmänna kommunikationsmedel inte kan utnyttjas och du på förhand beviljats resa med egen bil, t ex där annat färdsätt inte finns att tillgå, utgår endast den skattefria delen. Ersättning utgår dock inte med högre belopp än kostnaden för allmänna kommunikationsmedel. Övriga kostnader som t ex parkering, reparationer, p-bot o s v får du själv bekosta.
 • Vid resa med egen bil ska samåkning tillämpas då två eller fler studerande fullgör praktik på samma ort. Ersättning utgår då till den som tillhandahåller bil.
 • Alla kvitton/biljetter ska bifogas i original.

Bidrag för dubbelt boende

Bostadsbidrag utgår till dig som har dubbla hyror under praktikperioden p g a att du inte lyckats hyra ut din bostad på studieorten.

 • Beviljat bostadsbidrag utgår med faktisk kostnad, men högst 3623kr/mån (2024). Beloppet indexberäknas årligen.
 • Kostnad för dubbla bostäder ska styrkas med originalkvitto på betald hyra på praktikorten samt med kopia av hyresavtal eller hyreskvitto för hyran på studieorten(hemorten).
 • Bostadsbidrag utgår inte om du under praktikperioden bor i föräldrahemmet eller i egen familjebostad.
 • Bostadsbidrag kan sökas även vid praktik utomlands.

 

Försäkring

Vid praktik inom landet är du försäkrad genom universitetet.

Reser du utomlands i din praktik måste du se till att ditt försäkringsskydd är tillräckligt under utlandsvistelsen. Hemförsäkringen är ofta tillräcklig, men kan vara tidsbegränsad. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få information.

Saknar du egen försäkring så har Umeå universitet genom Kammarkollegiet en frivillig samlingsförsäkring för utresande studenter. Försäkringen är kostnadsfri och gäller vid utbildning och praktik utomlands för registrerade studenter inom grund- eller forskarutbildning, som studerar eller praktiserar utomlands enligt utbytesavtal mellan Umeå universitet och det utländska lärosätet/företaget/organisationen. Skyddet gäller dygnet runt i utbildningslandet under studietiden samt två veckor före och efter studietiden. Skyddet gäller även vid direktresa mellan hemort och studieort. Om det inte råder något avtal betalar institutionen försäkringen StudentUT under praktikperioden.

Kontakta handläggaren nedan för MIC Medical Insurance Card och ytterligare information.

Kontaktperson

Frågor kring resebidrag och ersättning för dubbelt boende handläggs av institutionsadministratör vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Studie- och ekonomiadministratör

 

Utbetalning

Godkänt belopp utbetalas den 25:e i månaden. Reseräkningen ska vara inlämnad senast den 5:e för utbetalning samma månad. För att du ska kunna erhålla din praktikersättning krävs att du har ett lönekonto hos Danske bank. Nedan finns en pdf med tydliga instruktioner hur du går tillväga för att göra just detta.
 

Senast uppdaterad: 2023-12-13