Hoppa direkt till innehållet
printicon

Regelverk

Regelverket vid Umeå universitet består av samtliga universitetsgemensamma styrdokument. Dessa styrdokument ska kategoriseras som regel, handläggningsordning, plan eller policy och fastställs genom beslut av rektor eller universitetsstyrelse.

Denna webbsida är tillfällig och syftar till att samla samtliga universitetsgemensamma styrdokument. En ny regelverkswebb med ökad tillgänglighet, användarvänlighet och sökbarhet är under utveckling och kommer att lanseras inom kort.

Arkiv och diarium

Dokumenthanteringsplan - Administrera ekonomi och personal FS 1.1-1176-19, Regel)

Dokumenthanteringsplan - Bedriva forskning (FS 1.1-962-18)

Dokumenthanteringsplan - för uppdragsutbildning (FS 1.1-1570-15, Regel)

Dokumenthanteringsplan - för utbildning på grund och avancerad nivå (FS 1.1-1696-18, Regel)

Dokumenthanteringplan - för utbildning på forskarnivå (FS 1.1-869-19, Regel)

Dokumenthanteringsplan - handlingar av ringa och tillfällig betydelse (FS 1.1.2-633-14, Regel)

Klassificeringsstruktur v 2.1 (FS 2.4.2.1-1910-14, Regel)

Regel för bevarande av elektroniska handlingar (FS 1.1-1781-18, Regel)

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro mm (FS 1.1.2-1109-14, Regel)

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form (FS1.1-923-16, Regel)

Beslutsstruktur, delegation och organisation

Regel - Arbetsordning för Umeå universitet (FS 1.1-928-19, Regel)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet (FS 1.1-1487-17, Regel)

Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) (Umu 100-3018-12, Regel)

Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1-1944-17, Regel)

Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1-207-18, Regel)

Handlingsplan för informationssäkerhet 2018 (FS 1.1-325-18, Plan)

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj (FS 1.1-229-19, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för utseende av prefekter (FS 1.1-1831-16, Handläggningsordning)

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet (FS 1.1.1-998-17, Policy)

Regel - Instruktion för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet (FS 1.1-1736-17, Regel)

Regel - Instruktion för företagsforskarskolan för samverkan och innovation (FS 1.1-1288-18, Regel)

Regel - Instruktion för innovationskontor Norr (FS 1.1-1287-18, Regel)

Regel - Instruktion för Curiosum (FS 1.1-1179-18, Regel)

Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet (FS 1.1-517-18, Regel)

Gäller till och med 2019-12-31: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1925-17, Regel)

Gäller från och med 2020-01-01: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1419-19, Regel)

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (FS 100-733-10, Regel)

Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS) (FS 1.1-512-19, Instruktion)

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) (FS 1.1-1238-19, Instruktion)

Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) (FS 1.1-1239-19, Instruktion)

Instruktion för DIGSUM (FS 1.2.1-1907-19)

Instruktion för arbetsenheten Idrottshögskolan (FS 1.1-1240-19, Instruktion)

Instruktion för Enheten för komparativ biologi (UCCB) (FS 1.1-1063-19, Instruktion)

Instruktion för Umeå center for functional brain imaging (UFBI) (FS 1.1-1088-19, Instruktion)

Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) (FS 1.1-555-19, Instruktion)

Instruktion för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) (FS 1.1-1909-19)

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) (Instruktion, FS 1.2.1-2314-18)

Instruktion för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk (Instruktion, FS 1.2.1-1647-18)

Instruktion för Enheten för biobanksforskning (Instruktion, FS 1.2.1-2362-18)

Instruktion för Enheten för polisutbildning (Instruktion, FS 1.2.1-1691-18)

Instruktion för Enheten för ekonomisk historia (Instruktion, FS 1.2.1-2464-18)

Regel för universitetsgemensamma styrdokument (Regel, FS 1.1-2469-18)

Regler för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5 2018 (FS 1.2.2-442-18, Regel)

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden 2018-01-01--2021-12-31 (FS 1.1-1524-17, Regel)

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH), för tiden 2019-01-01--2022-12-31 (FS 1.1-1303-18, Regel)

Regler för utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2018-07-01—2022-06-30 (FS 1.1-1137-18, Regel)

Regler för val av lärarna i universitetsstyrelsen för tiden 2019-01-01—2021-12-31 (FS 1.1-1138-18, Regel)

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30 (FS 1.1-1939-16, Regel)

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet (FS 1.1-1142-19, Regel)

Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer (FS 1.1.2-945-14, Handläggningsordning)

Rutiner inför rektors beslutsmöte (Umu 100-728-09, Plan)

Språkpolicy för Umeå universitet (FS 1.1-2467-18, Policy)

Strategiska råd vid Umeå universitet (FS 1.1-316-18, Regel)

Universitetsdirektörens vidaredelegation (FS 1.1-333-17, Regel)

Ägardirektiv för Umeå universitet Holding AB (FS 1.1-1968-17, Regel)

Regler för fyllnadsval av extern ledamot Medicinska fakultetsnämnden för tiden t o m 2021-06-30 (regel, 1.2.2-2300-18)

Instruktion för arbetsenheten Humlab (Instruktion, FS 1.2.1-1942-18)

Regler för fyllnadsval till fakultetsnämnder för tiden till och med 2021-06-30 (FS 1.1-1763-19, Regel)

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system (FS 1.1-1769-19)

Ekonomi och redovisning


Angående leasing och ramavtal (240-1755-00, Beslut)

Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen (FS 1.1-2-15, Regel)

Beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar samt investeringstidpunkt (FS 1.1-2081-17, Regel)

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet (FS 1.1–2514-18)

Handläggningsordning externa forskningsbidrag (FS 1.1-952-17, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för mottagande av donationer (FS 1.1-1158-18, Handläggningsordning)

Hantering av internränta vid Umeå universitet (FS 1.3.5-1743-14, Regel)

Inköps- och upphandlingspolicy (200-732-11, Policy)

Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen. (Umu 210-1223-06, Beslut)

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet (FS 1.1-858-17, Policy)

Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel (FS 1.1-368-18, Regel)

Regel för kontanthantering (FS 1.1-1890-18, Regel)

Regler avseende räntekonto (Umu 200-4286-07, Beslut)

Regler för direktupphandling (FS 1.1-1179-16, Regel)

Regler för inköpskort/inköpskonto (FS 1.1-1876-17, Regel)

Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal (FS 1.1-593-17, Regel)

Regler för Representation vid Umeå universitet, Ekonomihandboken kapitel 8 (FS 1959-18, Regel)

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (FS 1.1-2056-18, Regel)

Umeå universitets policy för mottagande av donationer (Umu 200-1759-09, Policy)

Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta (Umu 100-2052-12, Policy)

Forskning


Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning (240-1751-11, Regel)

Nyttjande av Umeå universitets infrastruktur (Anvisningar för prefekt/enhetschef) (Umu 102-4620-06, Regel)

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet (FS 1.1-911-17, Policy)

Plan för EU-finansiering 2018-2020 (FS 1.1-1054-18, Plan)

Regler avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet (190-2748-04, Regel)

Regler för Umeå universitets övergripande forskningsinfrastrukturer (FS 1.1-259-17, Regel)

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet (FS 1.1-2175-16, Regel)

Lokaler, IT och miljö och säkerhet


Ansvarsförbindelse för systemadministratörer (100-3315-10, Regel)

Grafisk profil för Umeå universitet (FS 1.1-1938-16 , Regel)

IT-strategi vid Umeå universitet (100-802-09, Plan)

IT-säkerhetsplan vid Umeå universitet (100-3305-10, Plan)

Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare
(1.1-991-15, Policy)

Regel för användning av Umeå universitetets it-resurser (100-3304-10, Regel)

Regel för användning e-post (FS 1.1.2-1106-14, Regel)

Regler för lokaler (FS 1.1-1955-19)

Regel för mobila abonnemang (FS 1.1-379-17, Regel)

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system (100-1131-09, Handläggningsordning)

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet (350-810-02, Regel)

Campus plan huvudcampus (FS 2.3.1-1249-15, Plan)

Miljöpolicy (102-949-03, Policy)

Organisations- och ansvarsbeskrivning brandfarlig vara (FS 2.11.2-1233-14, Regel)

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet (FS 2.10-2121-16, Plan)

Regel Flaggning (FS 1.1-1472-17, Regel)

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror (400-2520-10, Regel)

Regel för inköp av joniserande strålning (FS 1.1-2122-16, Regel)

Regel Krishantering (FS 1.1-1630-18, Regel)

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler (FS 1.1.2-196-14, Regel)

Startillstånd (FS 2.3.1-2103-17, Handläggningsordning)

Säkerhetspolicy (100-1795-99, Policy)

Utbildningsplan brand (350-810-02, Plan)

Personal, lika villkor och arbetsmiljö


Anställning efter avgång med ålderspension (FS 1.1-530-16, Regel)

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (FS 1.1-1672-18, Regel)

Handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021 (FS 1.1-1428-19, Plan)

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 (FS 1.1-794-17, Plan)

Handlingsplan mot hot och våld inom Umeå universitet (Umu 351-1443-02, Plan)

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet (FS 1.1-117-18)

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet (FS 1.1-11-19, Handläggningsordning)

Handläggningsordningen för Omställning på grund av arbetsbrist

Handläggningsordning för pedagogisk meritering (FS 1.1-1444-19)

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita (FS 1.1-86-18, Handläggningsordning)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar (FS 1.1-45-15, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för utseende av prefekter

Bilaga: Kontrakt mellan dekan och prefekt

Kompetensutvecklingspolicy vid Umeå universitet (, Policy)

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder (FS 1.1-1603-15, Regel)

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering (FS 1.1-1602-15, Regel)

Lönepolicy (FS 1.1.-1729-18, Policy)

PM Bisysslor för anställda vid Umeå universitet (Umu 300-3114-12, Policy)

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor (, Policy)

Policy för arbetsmiljö och lika villkor (FS 1.1-1526-19)

Policy för distansarbete vid Umeå universitet (FS 1.1.2-808-14, Policy)

Policy för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-778-14, Policy)

Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal (Umu 300-4064-04, Regel)

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet (FS 1.1-909-18, Regel)

Regel - Ensamarbete (Umu 300-3216-09, Regel)

Regel - Friskvård vid Umeå universitet (FS 1.1-1022-19, Regel)

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent (FS 1.1-889-18, Regel)

Regel - Första hjälpen (Umu 300-2783-09, Regel)

Regel - Gravida och ammande arbetstagare (Umu 300-2784-09, Regel)

Regel - Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet (Umu 300-375-13, Regel)

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering (FS 1.1-1787-17, Regel)

Regel - Medicinska kontroller (Umu 300-2785-09, Regel)

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare (FS 1.1-230-18, Regel)

Regel - Stipendier vid Umeå universitet (FS 1.1-113-19)

Regel - Uppföljning av lönekostnader (FS 1.6.2-21-19)

Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) (FS 1.1-61-17, Regel)

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet (Umu 200-3167-09, Regel)

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring (FS1.1-231-18, Regel)

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) (FS 1.1-1208 -16, Regel)

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet (FS 1.1.2-723-14, Regel)

Regler - Synhjälpmedel (Umu 300-2786-09, Regel)

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrelser kommittéer, råd och nämnder (FS 1.1-1892-17, Regel)

Regler för bisysslor för anställda vid Umeå universitet (300-3114-12, Regel)

Regler för engelsk titulatur (FS 1.1-1470-19)

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-779-14, Regel)

Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet (FS 1.1-553-16, Regel)

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitetet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk (102-978-0, Regel)

Strategisk kompetensförsörjningsplan (FS 1.1-1704-15, Plan)

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy (Umu 300-374-13, Policy)

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt) (FS 1.1-60-17, Regel)

Styrning, planering och resursfördelning


Anvisningar för verksamhetsplanering och budget år 2019 (FS 1.1-194-18, Regel)

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2018 (FS 1.3.1-1793-18, Plan)

Budget 2018 för Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021-2022 (FS 1.3.2-853-17, Regel)

Budget 2019 för Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2020-2021 (FS 1.3.2-864-18, Regel)

Budget 2020 inkl. ekonomisk plan 2021-2022 för Umeå universitet och rektors detaljbudget 2020

Umeå universitet 2020 – Vision och mål (Umu 100-394-12, Regel)

Verksamhetsplan 2018 Umeå universitet (FS 1.3.1-1028-17, Regel)

Verksamhetsplan 2019 Umeå universitet (FS 1.3.1-1204-18, Regel)

Riskanalys 2019 enligt förordning om intern styrning och kontroll (Plan, FS 1.1-2057-18)

Utbildning på forskarnivå


Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-760-19, Regel)

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-77-19, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet (Umu 500-1981-13, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå (FS 1.1-781-15, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå (FS 1.1-782-15, Handläggningsordning)

Kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18, Regel)

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18, Regel)

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-279-18, Regel)

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) (FS 1.1-162-18, Handläggningsordning)

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 – juni 2022 (Regel, FS 1.1-2242-18)

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning (FS 1.1-2404-18. Handläggningsordning)

Utbildning på grund- och avancerad nivå


Handläggningsordning för disciplinärenden (FS 1.1-1020-17, Handläggningsordning)

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet 2018-2019 (FS 1.1-1903-17, Regel)

Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet 2019-2020 (FS 1.1-1886-18, Regel)

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning  (FS 1.1-2345-18 Handläggningsordning)

Handläggningsordning för examensarbeten (FS 1.1-1951-15, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för kursklassificering (FS 1.1-2106-17, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för salstentamen (FS 1.1.2-784-14, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning (FS 1.1–2118-16, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet (FS 1.1-1570-15, Handläggningsordning)

Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet (103-1810-12, Policy)

Kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer (500-781-13, Regel)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet (FS 1.1.2-30-14, Regel)

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser (540-1241-93, Regel)

Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser (FS 1.1-2441-18, Regel)

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet (FS 1.1-2037-16, Regel)

Mål och lokala föreskrifter för studievägledning (102-437-07, Policy)

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet (FS 1.1-1503-18, Policy)

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp (FS 3.2-1650-16, Regel)

Kvalitetssystem för utbildning  (FS 1.1-1324-18, Regel)

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18, Regel)

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning (FS 1.1-1737-15, Regel)

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer Umu 500-4078-08, Regel

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18, Regel)

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet (500-1021-13, Regel)

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (FS 1.1-1950-15, Regel)

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-953-18, Regel)

Regler för studieavgifter (FS 1.1-687-17, Regel)

Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund- och avancerad nivå (regel, 1.1-2311-18)

Regler och riktlinjer för salstentamen (FS 1.1.2-784-14, Regel)

Umeå universitets policy för e-lärande (FS 1.1-377-14, Policy)

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning (FS 1.1.1. - 284-14, Policy)

Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (500-2102-11, Regel), gäller t.o.m. 2019-12-31

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå (FS 1.1–142–19, Regel), gäller fr.o.m. 2020-01-01

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) (FS 1.1-162-18, Handläggningsordning)

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 – juni 2022 (Regel, FS 1.1-2242-18)