"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mittseminarium

Vad är ett "mittseminarium"?

Mittseminarium är ett seminarium som arrangeras då doktoranden befinner sig ungefär i mitten av sin doktorandanställning. Syftet är att göra en avstämning av hur kurser och fr a avhandlingsarbetet förhåller sig till den tidsmässiga mitten av forskarstudierna.

Seminarierna kan se lite olika ut beroende på ämnestraditioner. Vid vissa ämnen/fakulteter är dessa seminarier en etablerad del av forskarutbildningen, medan det vid andra institutioner är mera vanligt med slutseminarier då avhandlingen närmar sig tryckfärdigt manus. Ämnesinstitutionen bestämmer formen för seminariet. Forskarskolans företrädare och doktorander ska dock inbjudas.

Datum och tid

Doktorand och handledare bestämmer/föreslår i god tid (2-3 mån) datum och tid för seminariet som meddelas studierektorn för GFS. Det är önskvärt att förhandskontakter tas med önskad (ämnes)läsare.

Lokal

Lokal för mittseminariet kan vara antingen vid ämnesinstitutionen, vilket meddelas studierektorn för GFS, eller i forskarskolans lokaler. Detta meddelas i så fall ämnesinstitutionen.

Annonsering

GFS annonserar seminarierna på webbsidan: www.umu.se/ucgs
Ämnesinstitutionen ansvarar för annonsering inom institutionen/fakulteten

Diskutant/läsare

Doktoranden och handledare föreslår i god tid (2-3 mån) läsare/diskutanter som ska vara minst två. Minst en ska ha genuskompetens. GFS kan bistå med förslag till genuskompetent läsare, och betalar arvode + i förekommande fall resa för denna/denne. I första hand anlitas dock forskarskolans egna läsare. Studierektorn för GFS kontaktar föreslagna diskutanter. Ämnesinstitutionen står för ev kostnader för ämnesdiskutant(er).

Seminarieunderlag

Doktoranden ansvarar för att textunderlag finns tillgängligt för seminariedeltagare, antingen genom utskick via e-post eller genom att lägga ut kopieringsexemplar på ämnesinstitutionen och på forskarskolans expedition.

Övrigt

Forskarskolan står inte för ev extra kostnader i samband med mittseminarier, t ex lunch/middag för tillresande, tryckning av affischer o dyl.

Senast uppdaterad: 2022-10-31