Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsgrupper

Viss forskning inom UFM genomförs inom forskningsgrupper. Dessa grupper skapas när det finns flera personer och flera olika projekt eller studier som samlas under en gemensam forskningsinriktning.

Formativ bedömning

Ett huvudmål med gruppens forskning är att bidra med forskningsresultat som kan användas för att utveckla undervisning och lärande. Flera forskningsöversikter visar att användandet av en formativ klassrumspraktik är en av de utbildningsmässigt mest effektiva sätten att öka elevers lärande.
Mer information om Formativ bedömning

Lärande genom imitativa och kreativa resonemang (LICR)

LICR-programmet inriktas mot det sedan länge kända problemet att ineffektivt utantillärande genom imitation dominerar i matematik-klassrum. Syftet är att undersöka om, hur och under vilka förutsättningar uppgifter och undervisning som syftar till att eleverna konstruerar egna lösningsresonemang kan leda till effektivare lärande.
Mer information om LICR

Matematik och estetik

Detta projekt syftar till att förstå vilken roll estetik spelar i utvecklingen av matematisk förmåga. Vi samlar in data från flera olika matematiska nivåer, från små barn till matematiker, för att bättre förstå estetikens roll inom matematikutveckling, med målet att förbättra hur vi undervisar matematik i skolan.
Mer information om Matematik och estetik

Specialpedagogisk matematikdidaktik

Syftet med den specialpedagogiska matematikdidaktiska forskningsinriktningen inom UFM är att, i nära samarbete med skolor, arbeta fram förhållningssätt, metoder och arbetssätt för att utveckla matematikundervisning, lärande och bedömning. Dessutom problematiseras vad kvalitet och likvärdighet innebär i sammanhanget av det utmanade matematiklärandet och undervisningen. Frågor som rör inkludering och exkludering beaktas i forskningen för att verka för alla elevers lärande.
Mer information om Specialpedagogisk matematikdidaktik

Språk och kommunikation

Det övergripande syftet med den forskning som bedrivs inom denna grupp är att öka förståelsen för vilken roll språket och kommunikationen har för kunskap och lärande i matematik.
Mer information om Språk och kommunikation