Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Umeå marina forskningscentrum

Ett uppdrag av regeringen

Umeå marina forskningscentrum (UMF) bildades 1989 på uppdrag av regeringen, och har sedan dess arbetat med marina frågor i framför allt Bottniska viken. UMF:s uppdrag är att stödja marin forskning och utbildning, utföra miljöanalys och sprida information om forskning och miljötillståndet.

Organisation

UMF är en arbetsenhet vid Umeå universitet med teknisk naturvetenskaplig fakultet som värdfakultet. UMF:s verksamhet styrs dels av föreskrifter som fastställts av Umeå universitets rektor, och dels av ett strategidokument som fastställs årligen.

UMF etablerades 1989 som en av tre marina centrum i Sverige. De andra två var kopplade till Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Sedan mars 2020 är centrumbildningen ombildad till en arbetsenhet. UMF har idag ett 20-tal anställda.

En del av Havsmiljöinstitutet

2008 bildades Havsmiljöinstitutet, ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och SLU. Det finns ett kansli som har en samordnande roll och är beläget vid Göteborgs universitet. Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet ligger organisatoriskt under Umeå marina forskningscentrum.

Samarbetet mellan de fem lärosätena inbegriper forskning och utbildning inom marin vetenskap. Havsmiljöinstitutet har också i uppdrag att bland annat bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens, och att genom kvalificerade analyser och synteser ge myndigheter stöd i arbetet för en förbättrad havsmiljö.

 Läs mer på Havsmiljöinstitutets hemsida

Rådgivande organ

Som rådgivande organ för UMF:s verksamhet finns ett råd. Rådet består av sju ordinarie ledamöter och en suppleant för enhetens personal. Rådet sammanträder minst två gånger per år, och UMF:s föreståndare är huvudföredragande i rådet.

Rådets sammansättning

Rådets sammansättning kommer att fastställas under våren 2020, och kommer att bestå av:

Ordförande - väljs bland lärarrepresentanter från Umeå universitet.

Lärarrepresentanter från Umeå universitet - två stycken, varav minst en från Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Student - representerar forskarutbildning.

Representant för personalen vid UMF - en ordinarie och en suppleant.

Representant från regional myndighet - från länsstyrelse eller vattenmyndighet med kompetens inom havsmiljö längs norrlandskusten.

Representant från Havs- och vattenmyndigheten - med roll inom marin miljöövervakning. 

Instruktion, strategi och verksamhetsmål

UMF:s instruktion

UMF:s strategidokument

UMF:s verksamhetsmål