"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra och analys för datavetare, 7,5 hp

Engelskt namn: Algebra and Calculus for Computer Scientists

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5MA186

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-01

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om elementära funktioner och grundläggande kunskaper i analys samt god räknefärdighet gällande såväl numeriska som algebraiska uttryck.

Kursen behandlar notation för mängder och summor, ekvationslösning samt beräkningar med komplexa tal. Dessutom introduceras logiska resonemang, bevisföring och induktionsbevis. Vidare behandlas begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integraler och några tillämpningar av derivator och integraler.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande egenskaper hos elementära funktioner och dess inverser
  • översiktligt redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral
  • redogöra för grundläggande objekt inom analytisk geometri

Färdighet och förmåga

  • med säkerhet utföra beräkningar med reella och komplexa tal samt algebraiska uttryck
  • beskriva mängder och summor med matematisk notation samt även beräkna summor och genomföra enklare logiska resonemang och bevis
  • lösa olikheter, polynom-, exponential-, logaritm- och trigonometriska ekvationer
  • tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden, derivator och integraler av elementära funktioner
  • tillämpa teorin för derivator och gränsvärden för att bestämma extrempunkter och asymptoter för elementära funktioner
  • använda derivator och integraler för att lösa tillämpade problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska, egna eller andras, matematiska resonemang

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisning bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Endimensionell analys
Månsson Jonas, Nordbeck Patrik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : vii, 400 s. :
Bokens webbplats
ISBN: 978-91-44-05610-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övningar i endimensionell analys
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 229 sidor :
ISBN: 9789144127187
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst