"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 1:2, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 1:2

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5AR138

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-03

Innehåll

Kursen omfattar perioden från andra världskriget fram till 2000-talets början. Den utforskar begreppet modernitet i relation till arkitektur, samtidigt som den introducerar framväxten av motrörelser. Kursen behandlar även forskning, läsning och skrivande som processer och verktyg.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • Visa grundläggande kunskaper om såväl modernismens som postmodernismens arkitektur- och kulturhistoria.
  • Visa en förståelse för periodens materiella, kulturella och intellektuella innovationer. 

Färdighet och förmåga

  • Diskutera kursens centrala texter, objekt och fenomen.
  • Självständigt genomföra en skriftlig uppgift i ett givet ämne från denna period

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Undervisningens upplägg

Undervisningsformerna kommer att innehålla direktsända online-föreläsningar och seminarier och förinspelade videoföreläsningar. Studenterna kommer att genomföra självständiga studier individuellt och i små grupper.
 Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av en skriftlig rapport som ska innehålla text och bildmaterial samt bibliografiska referenser till andra verk. Rapporten skrivas och lämnas in individuellt av varje student.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.