"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 2:1, 15 hp

Engelskt namn: Architecture Project 2:1

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5AR210

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla, fördjupa och integrera de vetenskapliga och konstnärliga kompetenser som studenten ges under terminen i arkitekturteori, arkitekturteknologi och arkitekturhistoria i ett projektarbete. Under kursen ska studenten lära sig att utveckla arkitektur i förhållande till kontext och genom praktiska övningar förstå arkitektur som relationer. Studenten blir introducerad till konceptuella arbetsmetoder och handledd i tillämpandet av dessa i ett arkitektoniskt projektarbete. Studenten får en fördjupad förståelse för rumsliga uttryck och tredimensionella samband. Kursen ger kunskap i hur principer för hållbarhet integreras i ett arkitektoniskt projekt.

Kursen är indelad i tre moment:

  1. Bakgrund och metod, 1,5 hp
  2. Koncept och kontext, 6,0 hp
  3. Intervention, 7,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utveckla arkitekturprojekt genom designprocesser och konceptuella arbetsmetoder
  • Undersöka och analysera en kontext samt kommunicera denna muntligt och visuellt
  • Arbeta med ritningar och fysiska modeller i olika skalor
  • Utveckla och reflektera över arkitektoniska kompositionsprinciper
  • Dokumentera ett arkitektoniskt projekt och redovisa detta muntligt och visuellt
  • Integrera principer för klimatskydd i projektarbetet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna:
5AR131: Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp), 5AR132: Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp), 5AR133: Arkitekturteknik 1:1 (3 hp), 5AR134: Arkitekturteori 1:1 (6 hp), 5AR135: Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp), 5AR136: Arkitekturteknik 1:2 (3 hp), 5AR137: Arkitekturteori 1:2 (6 hp), 5AR138: Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete – individuellt och i grupp – bestående av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök och fältstudier.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras olika moment genom seminarier, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentation av den egna arbetsprocessen och resultaten. Kritiktillfällen med muntlig och visuell presentation hålls i slutet av moment 2 och moment 3.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid handledning, seminarier och fältstudier samt godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Arkitekthögskolan.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.