Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerade mätmetoder inom energiteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced measurement techniques in energy technology

Denna kursplan gäller: 2020-03-30 och tillsvidare

Kurskod: 5EN090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-10-06

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delar:
1. Teori, 5.0 hp (Theory, 5.0 ECTS);
2. Laborationer, 2.5 hp (Experimental, 2.5 ECTS).

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av mättekniker som idag används inom energiteknik, både i akademi och industri. Fokus ligger på karakterisering av multifasflöden i termokemiska energiomvandlingsprocesser. I kursen ingår bland annat mätmetoder för temperatur, koncentration av atomer och molekyler i gasfas, aerosoler och kemisk sammansättning av gaser och fasta ämnen. För gasfasmätningar läggs stor vikt på beröringsfri online-detektion med exempelvis elektriska givare och optiska tekniker såsom laserspektroskopi. För fasta ämnen omfattar kursen partikelprovtagning och senare analys med avancerade metoder baserade på ljusspridning, elektronmikroskopi och masspektrometri. Det ges en övergripande presentation av de fysikaliska och kemiska principer bakom mätteknikerna, en överblick över applikationer och det praktiska utförandet av mätningar, samt exempel på teknikernas tillämpning i energiomvandlingsprocesser och energisystem. Kursen innehåller både teori- och laborationsmoment, och har en nära anknytning till aktuell forskning och utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- ingående redogöra för mätmetoder och -instrument för detektion av storheter som temperatur, flödeshastighet, gaskoncentration och kemisk sammansättning i multifasflöden
- redogöra för och tillämpa de fysikaliska och kemiska principer bakom mätteknikerna
- självständigt identifiera och motivera lämpliga mätmetoder för relevanta parametrar i praktiska termiska energiprocesser
- applicera mätmetoder och utföra mätningar i högtemperaturmiljöer och förbränningssystem
- bearbeta och utvärdera mätdata med hjälp av statistiska och matematiska verktyg samt tolka och skriftlig presentera mätresultat.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier inkluderat Fysikaliska egenskaper hos mätgivare, 7,5 hp) eller motsvarande, samt Energiteknisk kemi 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning samt handledning i samband med laborationer. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter ges omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
För betyget (3) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 65% av maxpoäng på tentamen. För betyget (5) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 80% av maxpoäng på tentamen.  
 
Modul 2 (Laborationer):
Laborationer redovisas skriftligt eller muntligt och bedöms med betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Om flera studenter genomför projektet tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Slutbetyget utgörs av en sammanvägning av betygen på modulerna, där viktningen sker enligt 67% av betyget på Modul 1 och 33% av betyget på Modul 2. Gängse avrundningsregler tillämpas på det sammanvägda omdömet. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.