Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Current Trends and a Minor in Management D, 30 hp

Engelskt namn: Current Trends and a Minor in Management D

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE194

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-02-07

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen ger möjlighet till en fördjupning inom huvudämnet genom ett moment som belyser den senaste utvecklingen samt ett moment om forskningsmetodologi. Kursen ger också ett bi-ämne inom management.
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten också kunna:
 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma.
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Moment 2. Människor - Den mänskliga sidan av organisationen, 7.5 hp
Moment 3. Projektledning, 7.5 hp
Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
 
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Kursens övergripande syfte är att utveckla kunskap om forskningsperspektiv, -strategier och -design på avancerad nivå. Detta skall öka studentens förmågor att genomföra och bedöma företagsekonomisk forskning och utredning. Viktiga områden är problemformulering, referensramar, perspektiv och angreppssätt, inklusive ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter, samt metoder för datainsamling och analys.
 
Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska studenten kunna:
 • identifiera och diskutera hur grundläggande antaganden, vetenskapsideal, perspektiv och referensramar påverkar en vetenskaplig kunskapsprocess,
 • formulera och argumentera för relevanta forskningsfrågor, inklusive teoretisk relevans och positionering,
 • diskutera och karakterisera olika forskningsstrategier och ansatser, genomföra och kritiskt bedöma litteraturval samt diskutera och bedöma lämpligheten i olika metoder för att lösa skilda forskningsproblem,
 • applicera tillägnad kunskap i ett vetenskapligt arbetes olika steg: planering, utformning, genomförande och rapportering,
 • visa förmåga att bedöma och diskutera sociala, miljömässiga och etiska aspekter av den företagsekonomiska forskningsprocessen.
Undervisningens uppläggning
Föreläsningar, seminarier och uppgifter, individuellt eller i grupp, ska tillsammans med kurslitteraturen sammantaget hjälpa studenten att utveckla sin kunskap om vetenskapligt arbete inom företagsekonomi.
 
Examination
Momentet examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt genom rapportering av uppgifter som ges under kursen. För betyget godkänd på momentet krävs deltagande vid alla seminarier och presentationer samt godkänt betyg på alla examinerande delar. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

 Moment 2. Människor - Den mänskliga sidan av organisationen, 7.5 hp
I det andra momentet läggs fokus på den mänskliga sidan av organisationen, med målet att visa betydelsen av att ta hänsyn till såväl individuella föreställningar och identitetskonstruktioner som gruppinteraktion för att på ett effektivt sätt hantera och leda en organisation. Dessutom berörs de särskilda utmaningar som mångfald, genus, etik och känslor bidrar till i organisatoriska processer. Studenterna kommer att utföra en gruppuppgift i syfte att noggrant undersöka och utvärdera en av dessa dimensioner såväl teoretiskt som i praktisk problemlösning.
 

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
1) förstå hur organisatoriska processer uppstår genom ömsesidig interaktion utifrån ett socialt identitetsperspektiv. I detta ingår följande delmål:
 • förstå hur mänsklig interaktion i organisatoriska kontexter uppstår ur sociala identitetsprocesser,
 • kritiskt reflektera kring motivation, samarbete, gruppdynamik, ledarskap etc. utifrån ett socialt identitetsperspektiv,
 • använda social identitetsteori för att analysera och lösa mänskliga problem i organisatoriska kontexter,
2) granska och utvärdera dimensioner av mångfald, etik, känslor och genus i organisatoriska processer, inklusive:
 • kritiskt reflektera kring och tillämpa ett av dessa perspektiv på ett verkligt organisatoriskt sammanhang.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt individuella och gruppuppgifter. Föreläsningar kring det sociala identitetsperspektivet följs av tre litteraturseminarier med individuell inlämning. Dessa PM bedöms och kommentarer ges för att stödja studenterna  att utveckla sin förmåga till effektiv skriftlig kommunikation. Utifrån studentens val av en av dimensionerna mångfald, etik, känslor eller genus formeras grupper som undersöker hur denna dimension kan tillämpas i en konkret organisatorisk miljö. Grupparbetet presenteras på ett temalitteraturseminarium och ett integrerande case seminarium, vilka båda har föregåtts av  en skriftlig grupprapport.

Momentets examination
Examinationen består i aktivt deltagande i seminarier och genomförande av både skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Projektledning, 7.5 hp
Det tredje momentet ansluter sig till den nuvarande trenden av "projektifiering" som sker inom både företag och offentliga organisationer. Det övergripande syftet med momentet är att skapa en förståelse för utmaningarna som följer av att arbeta med och i projekt. För att uppnå detta syfte tar momentet sin utgångspunkt i metoder och processer som traditionellt förknippas med projektledning, men fokus är konsekvenserna av temporalitet för mänskligt beteende (ex. ledarskap, gruppdynamik, organisatoriska rutiner). Momentets första del syftar till att skapa en gemensam grundförståelse för vad ett projekt är samt ett urval av vanliga metoder som används för att planera, kontrollera och styra projekt. Viss uppmärksamhet ges även projektets roll i den omkringliggande organisationen. I momentets andra del använder vi insikterna från den första delen för att på djupet utforska konsekvenserna av att jobba med och i projekt. Syftet är att förbereda studenten för de utmaningar som följer av att arbeta i projekt.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:
 • förklara och diskutera projektets natur utifrån ett organisatoriskt kontext
 • förklara och applicera ett urval av vanligt använda metoder för projektledning
 • analysera och diskutera utmaningar och möjligheter associerade med att arbeta i en temporär kontext, från ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
Undervisningens uppläggning
Lärandet i momentets första del stöds av föreläsningar. Den första delen examineras dels via skriftlig tentamen, dels via en gruppuppgift. Lärandet för momentets andra del, vilken relaterar till beteendemässiga konsekvenser av att arbeta i en temporär miljö, ges genom föreläsningar, litteraturseminarier och workshops. Denna del examineras via korta individuella reflektionspapper på litteraturen, aktivt deltagande i litteraturseminarier och workshop, samt skriftlig tentamen. Gruppuppgiften består av att applicera traditionell projektledningsmetodik i planeringen av ett eget valt projekt. Projektet skall adressera en i samhället existerande utmaning och ha potential att vara av större betydelse.

Momentets examination
Examinationen består av seminarium, skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter samt en skriftlig individuell salstentamen. För ett godkändt moment krävs att varje uppgift har godkänt.

Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
Ambitionen med detta moment är att identifiera och synliggöra aktuella trender. Dessa trender har stark långsiktig inverkan på samhället i stort genom att forma framtida förutsättningar för och ge upphov till utmaningar för näringslivet. Syftet med momentet är att utforska hur företag och samhälle interagerar för att tackla sådana nuvarande och framtida utmaningar. De studenter som delar i momentet förväntas ha goda kunskaper och förmågor  kopplade till deras inriktning en av de fem ämnen som finns inom företagsekonomi: redovisning, entreprenörskap, finansiering, management och marknadsföring.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:
 • identifiera och värdera nya trender i samhället
 • relatera nya trender till företagsekonomisk forskning inom studentens inriktning (major)
 • kritiskt diskutera beslut kopplade till nya trender och deras implikationer för olika typer av företag och affärsfunktioner
 • utvärdera tillgänglig information, kunskap och policy kopplat till nya trender med avseende på validitet och reliabilitet
 • dela multidiciplinära kunskaper.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds av föreläsningar, gästföreläsningar och guidade övningar. Studenten förses med relevanta informationskällor och vetenskaplig litteratur för att stödja individuellt arbete och grupparbete relaterat till föreläsningar och övningar.

Examination
Den huvudsakliga examinationen är en individuell skriftlig essä. Essän kräver en övertygande diskussion av betydelsen och angelägenheten av att lösa ett specifikt problem relaterat till en trend utifrån perspektivet av studentens ämnesinriktning. Vidare består examinationen av individ- och grupp reflektionspapper med anknytning tillkursens olika aktiviteter..  Närvaro vid alla pågående arbeten och slutpresentationer av seminarier, gruppövningar och gästföreläsningar är obligatoriska och därmed ett krav för att bli godkänd på kursen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi samt 30 hp i huvudämnet på avancerad nivå inom ett av följande masterprogram i  (Redovisning, Finansiering, Marknadsföring eller Affärsutveckling och internationalisering) vid Handelshögskolan i Umeå. 3

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För studentden som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe193, 2fe197, 2fe196, 2fe195, 2fe047, 2fe122, 2fe221, 2fe201 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

The course is mainly based on articles available from Umeå University library's databases. The following list is preliminary and articles will be added.

Litteratur

Bell, E. & Bryman, A. (2007). The ethics of management research: an exploratory content analysis. British Journal of Management, 18(1), 63-77. Crane, A., Henriques, I., Husted, B.W. & Matten, D. (2016). What constitutes a theoretical contribution in the business and society field? Business and Society, 55(6), 783-791.

Edmondson, A.C. & McManus (2007). Methodological fit in management field research. Academy of Management Review, 32(4), 1155-1179. Long, R.G., White, M.C., Friedman, W.H. & Brazeal, D.V. (2000) The ‘Qualitative' versus ‘Quantitative' Research Debate: A Question of Methaphorical Assumptions? Journal of International Value-Based Management, 13, 189-197.

Morgan, D.L. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of mixed methods research, 1(1), 48-76. Sandberg, J. & Alvesson, M. (2011) Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization? Organization 18(1): 23-44.

Wacker, J.G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16, 361-385. Reference reading:

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
http://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4th edition. Oxford: Oxford University Press. Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2010) Research Methods in Business Studies. 4th edition. Harlow: Pearson Education Publishing. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. 7th edition. Harlow: Pearson Education.

Moment 2

Social identity processes in organizational contexts
Hogg Michael A., Terry Deborah J.
Hove : Psychology : cop. 2001 : xiv, 339 s. :
ISBN: 1-84169-007-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

3-4 scientific articles will be added as required reading, approx. 70 pages. In addition to the required reading for all, students will also read three articles or book chapters within one of the themes Gender, Emotions, Ethics, or Diversity. The additional literature will comprise approx. 80-100 pages per theme. A selection of case material will also be added according to instructor's directives.

Moment 3

Litteratur

Project management : the managerial process
Larson Erik W., Gray Clifford F.
7. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : cop 2018 : xxii, 659 s. :
ISBN: 978-1-259-25387-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ny upplaga finns att tillgå 9781260570434

Scientific articles (approx. 100-200 pages) will be added at the start of the module.

Moment 4

Harari Yuval Noah
Homo deus : a brief history of tomorrow
First U.S. edition. : New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers : 2017. : [6], 449 pages :
ISBN: 978-0-06-246431-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think
Rosling Hans, Rosling Ola, Rönnlund Anna Rosling
First edition. : New York : Flatiron Books : 2018. : x, 342 pages :
ISBN: 978-1-250-10781-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett mindre antal (80-100 sidor/inriktning) artiklar som utgör referenslitteratur inom respektive inriktning kommer att presenteras i början av momentet.

Referenslitteratur till kursen

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.