"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Current Trends and a Minor in Marketing D, 30 hp

Engelskt namn: Current Trends and a Minor in Marketing D

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE193

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-02-07

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen ger möjlighet till en fördjupning inom huvudämnet genom ett moment som belyser den senaste utvecklingen samt ett moment om forskningsmetodologi. Kursen ger också ett bi-ämne inom marknadsföring. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma.

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Nedanstående fyra moment ingår i kursen:
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Moment 2. Konsumentbeteende/Consumer Behaviour, 7.5 hp
Moment 3. Konsument- och marknadsanalys/Consumer and Market Analysis, 7.5 hp
Moment 4. Current trends in Business Administration, 7,5 hp
 
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Kursens övergripande syfte är att utveckla avancerad kunskap om forskningsperspektiv, -strategier och -design. Detta skall öka studentens förmågor att genomföra och bedöma företagsekonomisk forskning och utredning. Viktiga områden är problemformulering, referensramar, vetenskapliga perspektiv och angreppssätt, inklusive ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter, samt metoder för datainsamling och analys.
 
Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • identifiera och diskutera hur grundläggande antaganden, vetenskapsideal, perspektiv och referensramar påverkar en vetenskaplig kunskapsprocess,
 • formulera och argumentera för relevanta forskningsfrågor, inklusive teoretisk relevans och positionering,
 • diskutera olika forskningsstrategiers och ansatsers egenskaper, genomföra och kritiskt bedöma litteraturval samt diskutera och bedöma lämpligheten hos kvalitativa, kvantitativa, och kombinerade metoder för att lösa skilda forskningsproblem,
 • applicera tillägnad kunskap vid planering, utformning, genomförande och rapportering av vetenskapligt arbete
 • visa förmåga att bedöma och diskutera sociala, miljömässiga och etiska aspekter av den företagsekonomiska forskningsprocessen.

Undervisningens uppläggning
Föreläsningar, seminarier och uppgifter, individuellt eller i grupp, ska tillsammans med kurslitteraturen sammantaget hjälpa studenten att utveckla sin kunskap om vetenskapligt arbete inom företagsekonomi.
 
Examination
Momentet examineras genom en individuell skriftlig hemstentamen samt genom rapportering av uppgifter som ges under kursen. För betyget godkänd på momentet krävs deltagande vid alla seminarier och presentationer samt godkänt betyg på alla examinerande delar. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Konsumentbeteende, 7.5 hp
För att företag skall kunna vara framgångsrika i sin marknadsföring, är det viktigt att ha kunskap om konsumentbeteende. Momentet belyser konsumentens interna processer och hur kunskap om dessa kan vara till hjälp för företaget att välja passande marknadsföringsstrategier. Teoretiska modeller inom marknadsföring som behövs för att analysera konsumentbeteende, praktiska exempel samt forskning inom konsumentbeteende diskuteras under momentet.  

Förväntade studieresultat

 • Identifiera och analysera konsumentens interna processer relaterat till konsumentbeteende.,
 • Analysera och diskutera hur teorier och modeller inom konsumentbeteende kan användas för att utveckla värdeerbjudanden
 • Analysera och utvärdera konsumenters beteende från ett hållbarhetsperspektiv utifrån teorier och forskning inom området.
 • Kritisk reflektera över konsumtionens roll i samhället.
 • Kritiskt värdera och bedöma olika konsumentforskningsmetoder.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom interaktiva föreläsningar och seminarier. Inläsning av kurslitteratur och föreläsningar har som syfte att komplettera varandra. Seminarierna syftar till att hjälpa studenterna att utveckla en god förståelse för vad konsumentbeteende handlar om för att kunna tillämpa denna kunskap i momentets olika uppgifter.
 
Examination
Momentet bedöms genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras både individuellt och i grupp samt genom salstentamen. Godkänt betyg krävs för varje momentuppgift. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Konsument- och marknadsanalys, 7.5 hp
Grundprincipen inom marknadsföring, "vinst skapas genom att möta kundens behov", kan synas enkel, men är betydligt svårare att översätta i strategiska och operativa beslut. Detta moment är utformat i syfte att förse studenterna med begrepp och verktyg för att kunna hantera denna komplexitet, och att erbjuda studenterna träning i att formulera och implementera marknadsföringsstrategier. I momentet ingår därför en omfattande simuleringsövning, som ger möjlighet till utveckling av färdigheter i att formulera och implementera marknadsföringsbeslut i en realistisk och datarik miljö. Simuleringsuppgiften medför således att grupperna konkurrerar med varandra. De huvudområden som berörs specifikt är efterfrågeprocesser, segmentering, positionering, introduktion av nya produkter och resursfördelning. Momentet ger också möjligheter att förstå hur studier av marknadsundersökningar och olika marknadsföringsindikatorer kan ge information inför strategiska och operativa marknadsföringsbeslut.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall studenten kunna följande:

 • Utvärdera bidraget av marknadsföringsbeslut till företagets kort- och långsiktiga marknads- och finansiella resultat.
 • Applicera avancerade metoder vid modellering av kund-, konkurrent- och marknadsbeteende.
 • Fastställa prioriteringar mellan och anpassa produktportfölj, segmentering, positionering och marknadsmix beslut.
 • Formulera och implementera marknadsföringsstrategier i en dynamisk och konkurrenskraftig miljö under förhållanden med informations ofullständighet, osäkerhet och tidspress.
 • Bedöma de bredare samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenserna av företagets marknadsinvesteringar. Undervisningens uppläggning

Lärandet stöds genom en av de mest använda affärsimuleringsplattformarna som lärplattform. Studenterna bildar simulerade företag och fattar olika marknadsföringsbeslut. Detta moment innehåller också interaktiva föreläsningar och seminarier, och det kräver en avsevärd mängd arbete, individuellt och i grupp.
 
Examination
Examinationen består av: (1) en utvärdering av en gruppuppgift som omfattar simulerade företagsresultat, en delårsrapport, en marknadsplan och en presentation: (2) en individuell case uppgift och (3) individuell skriftlig tentamen. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
Ambitionen med detta moment är att identifiera och synliggöra aktuella trender. Dessa trender har stark långsiktig inverkan på samhället i stort genom att forma framtida förutsättningar för och ge upphov till utmaningar för näringslivet. Syftet med momentet är att utforska hur företag och samhälle interagerar för att tackla sådana nuvarande och framtida utmaningar. De studenter som delar i momentet förväntas ha goda kunskaper och förmågor  kopplade till deras inriktning en av de fem ämnen som finns inom företagsekonomi: redovisning, entreprenörskap, finansiering, management och marknadsföring.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • identifiera och värdera nya trender i samhället
 • relatera nya trendertill företagsekonomisk forskning inom studentens inriktning (major)
 • kritiskt diskuterabeslut kopplade till nya trenderoch deras implikationer för olika typer av företag och affärsfunktioner
 • utvärdera tillgänglig information, kunskap och policy kopplat till nya trender med avseende på validitet och reliabilitet.
 • dela multidiciplinära kunskaper.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds av föreläsningar, gästföreläsningar och guidade övningar. Studenten förses med relevanta informationskällor och vetenskaplig litteratur för att stödja individuellt arbete och grupparbete relaterat till föreläsningar och övningar.
 
Examination
Den huvudsakliga examinationen är en individuell skriftlig essä. Essän kräver en övertygande diskussion av betydelsen och angelägenheten av att lösa ett specifikt problem relaterat till en trend utifrån perspektivet av studentens ämnesinriktning. Vidare består examinationen av individ- och grupp reflektionspapper med anknytning tillkursens olika aktiviteter..  Närvaro vid alla pågående arbeten och slutpresentationer av seminarier, gruppövningar och gästföreläsningar är obligatoriska och därmed ett krav för att bli godkänd på kursen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi samt 30 hp i huvudämnet på avancerad nivå inom ett av följande masterprogram i företagsekonomi (management, finansiering, redovisning eller affärsutveckling) vid Handelshögskolan i Umeå. 

Gymnasium: Eng B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe199, 2fe177, 2fe179 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Moment 1

The course is mainly based on articles available from Umeå University library's databases. There will be about 15 scientific articles (approx. 200 pages) as required readings for the module. The literature list will be available at course start. Furthermore, specific literature for the group assignment should be chosen and added by each group.

Referenslitteratur The module is designed from the assumption that students have fundamental knowledge on social science research methods. Nevertheless, a general textbook might be useful to update your method competencies. Here are recommended alternatives. N.B.! Textbooks should not be applied in examinations.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Bryman, A. & Bell, E. (2019). Business research methods. 5th edition. Oxford: Oxford University Press. Collis, J. & Hussey, R. (2021). Business research: a practical guide for students. 5th edition. London: Macmillan Education. Ghauri, P. & Grønhaug, K. (2010) Research Methods in Business Studies. 4th edition. Harlow: Pearson Education Publishing. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students. 8th edition. Harlow: Pearson Education.

Moment 2

Litteratur

SZMIGIN ISABELLE. PIACENTINI
CONSUMER BEHAVIOUR 3E P
[S.l.] : OXFORD UNIV PRESS : 2022 :
ISBN: 0198862563
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Scentific articles will be added at the start of the module, approximately 100-150 pages in total.

Moment 3

Litteratur

Markstrat3 : the strategic marketing simulation
Larréché Jean-Claude, Gatignon Hubert
Cincinnati, Ohio : South-Western College Publ. : cop. 1998 : 210 s. :
ISBN: 0-538-88089-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Chapter 8. Consumer Analysis, pp.149-155 Chapter 10. Allocation of Resources, pp. 177-184

Larréché, J.-C. and Gatignon, H. (2018) Participant Handbook. StratX International (available from Umeå School of Business and Economics)

Scientific articles and cases, between 30 and 40 pages is added.

Moment 4

Litteratur

Harari Yuval Noah
Homo deus : a brief history of tomorrow
First U.S. edition. : New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers : 2017. : [6], 449 pages :
ISBN: 978-0-06-246431-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think
Rosling Hans, Rosling Ola, Rönnlund Anna Rosling
First edition. : New York : Flatiron Books : 2018. : x, 342 pages :
ISBN: 978-1-250-10781-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett mindre antal (80-100 sidor/inriktning) artiklar som utgör referenslitteratur inom respektive inriktning kommer att presenteras i början av momentet.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.