"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Databasdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Database Design

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2010-12-22

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Kursen ger grunderna för teorin för databaser, kunskaper och färdigheter i design av databaser. Grundläggande begrepp som dataoberoende, datamodell, entiteter, relationer mellan entiteter, attribut, nycklar, funktionellt beroende gås igenom. Olika aspekter av design av databaser behandlas som datamodellering, normalisering, och frågespråk. Under kursen behandlas väsentligen den relationella modellen och relationella databaser, men ger även en introduktion till alternativa ansatser inom databasarkitektur. Hur användningen av databaser realiseras genom databashanteringssystem behandlas inklusive olika frågor som rör drift av sådana system som transaktionshantering, återhämtning vid fel, säkerhet, datas tillförlitlighet och olika accessmetoder. Kursen omfattar även praktiska övningar i design av databaser samt skapande och bearbetning av sådana med hjälp av fråge- och programspråk.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Visa grundläggande kunskaper om teorin för relationella databaser.
2. Redogöra för faktorer som behövs för att uppnå hög säkerhet, snabb åtkomst och tillförlitlighet vid drift av databaser.
3. Visa kännedom om alternativa databasarkitekturer.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4. Visa förmåga att skapa och normalisera datamodeller.
5. Skapa och bearbeta en databas med avseende på innehåll och struktur med hjälp av ett frågespråk.
6. Utföra transaktioner mot en databas med hjälp av ett programspråk.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
7. Värdera val av databasarkitektur givet ett användningssammanhang.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker genom gruppuppgifter samt salstentamen. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Database systems : a practical approach to design, implementation, and management
Connolly Thomas M., Begg Carolyn E.
6. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education Limited : 2015 : 1329, 5, 12, 6, 6, 18, 17, 14, 24 p. :
ISBN: 1292061189
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)