Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datacentrerat värdeskapande, 7,5 hp

Engelskt namn: Data analytics

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 2IN200

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-10-20

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-24

Innehåll

Tillgången till stora datamängder erbjuder dagens organisationer nya sätt att lösa problem och skapa värde. Samtidigt uppstår nya utmaningar som behöver hanteras för att dessa värden ska kunna realiseras. Momentet fokuserar på olika sätt att analysera, värdera och kombinera befintliga data för att skapa verkansamhetsvärde för organisationer, och behandlar därför olika ansatser och verktyg för att generera verksamhetsvärde ur existerande data, exempelvis Business Intelligence (BI), IoT och Big Data. I momentet sätts dessa ansatser och verktyg i relation till verksamhetens övergripande målsättningar, strategier, affärsplaner och kompetenser. Under momentet kommer studenterna att praktiskt tillämpa och utvärdera ansatser och verktyg för datacentrerat värdeskapande. 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.    Beskriva grundläggande principer, metoder och tekniker för att generera värde utifrån existerande data.
2.    Redogöra för innehåll, bakgrund och framväxt av fenomenet Big Data.
3.    Redogöra för olika typer av data och datakällor.
Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4.    Analysera organisatoriska problem och föreslå lösningar i relation till strategi, affärsplaner och kompetenser,  baserat på tillgängliga data och datakällor.
5.    Tillämpa principer, metoder och tekniker för att skapa värde av tillgängliga data och datakällor.
6.    Analysera organisatoriska konsekvenser och utmaningar vid tillämpning av principer, metoder och tekniker för att generera värde med hjälp av tillgänglig data och datakällor.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7.    Jämföra och värdera tillämpningar av datacentriskt värdeskapande i organisatoriska sammanhang.


 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurserna IT-miljöer och digitala tjänster 15 hp, Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp, Informationssystem 15 hp och Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15 hp.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, workshops och seminarier samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.


 

Examination

Examinationen sker genom seminarier, gruppuppgift samt individuella inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 2

Litteratur

Marr Bernard
Big data : using SMART big data, analytics and metrics to make better decisions and improve performance
Chichester : Wiley : 2015 : ix, 246 pages :
ISBN: 978-1-118-96583-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marr Bernard
Big data in practice : how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results
Chichester : Wiley : 2016 : xi, 308 pages :
ISBN: 9781119231387
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).