Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diskret matematik för systemvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Discrete Mathematics for Systems Science

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MA172

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-06

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande logik, mängdlära, relationer och funktioner. Vidare studeras olika bevistekniker, såsom motsägelsebevis och matematisk induktion. En introduktion till elementär talteori och kombinatorik ges. Dessutom behandlas grundläggande grafteori med tillämpningar. Slutligen behandlas begreppen algoritm och komplexitet och en rad exempel ges inom talteori, grafteori och sortering.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • översiktligt redogöra för grundläggande logik och mängdlära
  • översiktligt redogöra för grundläggande grafteori och dess tillämpningar
  • översiktligt redogöra för begreppen funktion och relation
Färdighet och förmåga
  • genomföra enklare bevis
  • lösa enklare enumerationsproblem
  • lösa enklare problem inom talteori
  • använda relevanta algoritmer vid problemlösning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera enklare algoritmers komplexitet

Behörighetskrav

För tillträde till kusen krävs Matematik B eller  Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet 5/A5 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Kunskapsredovisningen i form av skriftligt prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs får ej ingå i en examen tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Discrete mathematics
Chartrand Gary., Zhang Ping
Long Grove, Ill. : Waveland Press, Inc. : c 2011. : xiii, 671 p. :
ISBN: 9781577667308
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album