"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Drycker och mat i kombination, 7,5 hp

Engelskt namn: How Food and Beverages Combine

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2MR067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-17

Innehåll

Kursen tar avstamp i de teoretiska principerna kring grundsmaker och vilka aspekter som är viktiga att förhålla sig till när dryck och mat kombineras. Vidare tillämpas praktiska övningar där exempelvis lätta friska viner med hög syra provas tillsammans med grundsmakerna beska, syra, sälta, sötma och umami. Sensoriska aspekter diskuteras där relationen mellan mat och dryck utforskas utifrån typiska karaktärsegenskaper och hur det påverkar helheten av en kombination.

Kursen består av följande moduler:

  1. Grundläggande teori om dryck och mat i kombination (Basic Knowledge of combining food and beverage) 4,5 hp
  2. Kombinera dryck och mat i praktiken (Combining food and beverages in practice) 3 hp

Modul 1. Grundläggande teori om dryck och mat i kombination, 4,5 hp
Modulen inleds med en översiktlig genomgång av olika drycker samt hur framställning och odlingsplats påverkar dryckens karaktär. Vidare behandlas, utifrån ett sensoriskt perspektiv, våra grundsmaker och hur de påverkar upplevelsen av dryck. Modulen innehåller även teoretiska aspekter som är viktiga att beakta vid kombination av dryck och mat.  

Modul 2. Kombinera dryck och mat i praktiken, 3 hp
Modulen behandlar grundläggande provningsmetodik samt praktiska aspekter som är viktiga att beakta vid kombination av dryck och mat. I modulen ingår grundläggande verktyg för att lära sig kommunicera nyckelfaktorer kring upplevelser av smak. Vidare provas mat och dryck i kombination genom praktiska provningar samt case-arbete i grupp där studenten ges möjlighet att utveckla teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Grundläggande teori om dryck och mat i kombination
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för grundläggande teorier om hur mat och dryck kombineras
  • Beskriva grundsmaker och hur de påverkar upplevelsen av dryck

Modul 2. Kombinera dryck och mat i praktiken
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för olika typer av dryckers egenskaper samt hur dessa kan kombineras med grundsmaker

Färdighet och förmåga

  • Kommunicera faktorer som påverkar kombinationen mellan dryck och mat
  • reflektera över samspelet mellan teori och praktik för kombinationen av dryck och mat

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Grundläggande teori om dryck och mat i kombination
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Modul 2. Kombinera dryck och mat i praktiken
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska provningar. I modulen ingår det ett Case-arbete i grupp som är obligatoriskt.

Examination

Modul 1. Grundläggande teori om dryck och mat i kombination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts.

Modul 2. Kombinera dryck och mat i praktiken
Examinationen sker genom ett Case-arbete i grupp där studenterna presenterar sitt resultat via en poster samt genom en individuell inspelad reflektionsuppgift. På modulen sätts betyget U eller G.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs att man har VG på minst 4,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 35

Rekommenderad litteratur

Jamais Michel
Vinet & maten : grunderna, idéerna, det perfekta mötet
Första tryckningen, andra utgåvan : Västra Frölunda : Tukan förlag : [2017] : 257 sidor :
ISBN: 9789176178799
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990020795300404996

Mat, vin, öl, sprit
Jamais Michel, Emilsson Mathias
1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2010 : 128 s. :
ISBN: 9789186287092
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921549602904996

Referenslitteratur

Jamais Michel
Till dig som redan älskar öl och till dig som ännu inte kommit dithän
Stockholm : Grenadine : 2006 : 94, [2] s. :
ISBN: 9185329452
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya stora vinskolan
Mölstad Mikael, Löfgren Claes, Edström Holger
2., helt omarb. uppl. : Stockholm : Millhouse : 2007 : 253, [3] s. :
ISBN: 978-91-89614-24-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Kombinera mat och vin
Dolk Jens, Forslin Liselotte
Kakao Förlag : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-85861-63-7 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst