Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

eHälsotjänster och den digitala patienten, 7,5 hp

Engelskt namn: eHealth Services and the Digital Patient

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN123

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-04

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen behandlar eHälsa som begrepp, företeelse och framtidsvision, och fäster därvidlag uppmärksamhet på hur nya eHälsotjänster kan erbjuda resurser för att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Under kursen studeras den digitala patienten och dess alltmer centrala betydelse när stora mängder information om patienten lagras i digitala vårdsystem. I detta sammanhang problematiseras även de möjligheter, begränsningar och risker som ny teknik innebär. Kursen belyser vidare den digitaliseringsprocess som arbetet med dokumentation i vården har genomgått samt det paradigmskifte som följer med breddinförande av patientcentrerade eHälsotjänster. Här betonas särskilt hur den medicinska journalen genom denna digitaliseringsprocess utmanas och transformeras mot att bli en delad resurs mellan vårdpersonal och medborgare.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för eHälsa som begrepp och företeelse i hälso- och sjukvården.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
2. Kritiskt granska och bedöma utvecklingen av digitala vårdsystem i hälso- och sjukvården.
3. Identifiera och formulera centrala utmaningar för framtidens digitala hälso- och sjukvård.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4. Självständigt analysera och kritiskt förhålla sig till digitala företeelser i hälso- och sjukvården
utifrån kursens litteratur.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande vid webbaserade seminarier. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.
 
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Kurslitteratur

Den digitala patienten
Birkler Jacob, Dahl Mads Ronald
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 123 s. :
ISBN: 9789147106561
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen)