"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk historia C, 30 hp

Engelskt namn: Economic History C

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2EH048

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2018-09-04

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen fördjupar studenternas förmåga att utföra kritiska granskningar av ekonomisk-historisk och annan samhällsvetenskaplig forskning och ger färdigheter i att självständigt orientera sig inom de aktuella forskningsfält som anknyter till förväntade studieresultat. Studenterna ska även författa och försvara en uppsats med krav på självständig problemformulering, planering och analys. Kursen består av två moment.
.
Moment 1: Teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder (15 hp)
Momentet behandlar olika teoretiska perspektiv i studier av långsiktig ekonomisk förändring. Även centrala vetenskaps- och historieteoretiska begrepp presenteras. Vidare behandlas grundläggande metodbegrepp inom ekonomisk historisk forskning och under momentet introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker med tonvikt på komparativa studier.  Momentet avslutas med en individuell rapport där såväl teoretiska begrepp och vetenskapliga metod som presenterats under momentet tillämpas.
 
Moment 2: Självständigt arbete på kandidatnivå (15 hp)
Syftet med momentet är att studenten ska öva förmågan till självständig kunskapsutveckling inom ämnet ekonomisk historia. Studenten ska förvärva kunskaper i att samla in, bearbeta analysera och presentera kunskaper inom valt ämnesområde; att självständigt bedriva kunskapsutveckling som leder till ny kunskap. Det kan handla om att känd kunskap presenteras i ett nytt sammanhang eller att peka på nya tillämpningar av tidigare känd kunskap. Uppsatsen ska också försvaras vid ett seminarium, och varje författare ska också opponera på en uppsats skriven av någon annan student.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat, moment 1
 
Kunskap och förståelse
1. Grundläggande kunskaper om kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder, samt om teorianknytningens roll i ekonomisk historia.
2. Grundläggande kunskaper om hur problemformulering, metodval och materialtillgång påverkar varandra och undersökningsresultat och slutsatser.
3. Grundläggande förståelse för huvuddragen inom ekonomisk doktrinhistoria.
 
Färdighet och förmåga
4. Förmåga att redovisa individuella arbeten på ett strukturerat sätt, såväl skriftligt som muntligt, inom givna tids- och utrymmesramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt deltagande i gruppaktiviteter.
 
Förväntade studieresultat, moment 2
 
Kunskap och förståelse
6. Visa kunskap om ekonomisk historias vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom ämnet, fördjupning inom någon del av ämnet samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 
Färdighet och förmåga
7. Förmåga att självständigt och kritiskt redogöra för både kvalitativa och kvantitativa metoder samt diskutera och utföra metodval för att samla in, bedöma och analysera empiriskt material som är relevant för ekonomisk-historiska problemställningar.
8. Författa en vetenskaplig uppsats, försvara denna uppsats på ett seminarium, samt kritiskt granska andras uppsatser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. Visa självständighet i att välja, utveckla och förhålla sig kritiskt till ett ekonomisk-historiskt problem.
10. Systematiskt och på ett metodologiskt medvetet och korrekt sätt sammanställa och bearbeta ett historiskt empiriskt material.
11. Försvara ett eget arbete vid ett vetenskapligt seminarium.

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall klarat av 60hp inom ekonomisk historia eller motsvarande. För att få påbörja kursens moment 2 måste moment 1 vara avklarat.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Med hjälp av exempel ur ekonomisk historisk forskning visas hur olika metoder använts i praktiken. Kursen kan vid behov ges på distans via internet, men omfattar ändå alltid minst 3 obligatoriska träffar på plats i Umeå.

Examination

Examination sker genom en individuellt författad uppsats som presenteras och försvaras på ett seminarium, samt genom individuella rapporter som diskuteras vid seminarier.

Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd.

Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Making history count : a primer in quantitative methods for historians
Feinstein C. H., Thomas Mark
Cambridge : Cambridge University Press : 2002 : PDF (xviii, 547 s. :
ISBN: 978-0-511-07641-1 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fogel Robert William.
The escape from hunger and premature death, 1700-2100 : Europe, America, and the Third World
Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2004 : xx, 191 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780511212345
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gordon Robert J.
The rise and fall of American growth : the U.S. standard of living since the Civil War
Princeton : Princeton University Press : [2017] : xii, 768 pages :
ISBN: 9780691175805
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och litteratur till examinationsuppgifter tillkommer enligt lärares anvisning