"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energikällor, 7,5 hp

Engelskt namn: Energy Sources

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5EN102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-02

Innehåll

Kursen inleds med en orientering av aktuell energianvändning samt en översikt över olika typer av energikällor och styrmedel. De olika energikällornas roll i energisystemet nu och i framtiden diskuteras. I kursen behandlas olika typer av biobränslen, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper, omvandlingsprocesser/-system, användningsområden, miljöpåverkan och framtida potential diskuteras.
Inom området vindkraftteknik ingår beräkningar av vindens energiinnehåll samt dimensionering och analys av turbinblad.
I kursen ges även gästföreläsningar från olika energi- och miljötekniska områden.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för aktuella energikällor,
- beskriva Sveriges energiomsättning och några viktiga styrmedlen inom energiområdet,
- redogöra för olika förnybara bränslens produktion, distribution, användning och miljöpåverkan,
- beskriva användning och potential för bioenergi, globalt och nationellt,
- beskriva utmaningar relaterade till den råa biomassans karaktäristik och hur olika förädlingstekniker och processer påverkar de nya energibärarnas egenskaper,
- redogöra för existerande och nyutvecklade omvandlingsprocesser för biomassa,
- beräkna vindens hastighetsfördelning och energiinnehåll,
- redogöra för uppbyggnaden av ett typiskt vindkraftverk,
- dimensionera samt analysera turbinblad enligt BEM-teorin,
- göra ekonomiska kalkyler för energianläggningar,
- beräkna värmevärden, rökgassammansättning och pannverkningsgrad, för en fastbränsleeldad panna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar om vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Därutöver planeras studiebesök och gästföreläsningar.
Ett antal inlämningsuppgifter ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig tentamen och 2-4 inlämningsuppgifter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen. För betyget (4) krävs minst 65 % och för betyget (5) krävs minst 80 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen. På inlämningsuppgifter ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov och inlämningsuppgifter är godkända.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.