Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp

Engelskt namn: Energy 1 for Energy Engineering Program

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 5EN063

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-05-13

Innehåll

Kursen behandlar termodynamikens grunder i form av huvudsatser, öppna och slutna system, grundläggande begrepp som temperatur, värme, arbete, entalpi samt tillståndsfunktioner. Vidare behandlas grunderna i strömningslära, värmeöverföring och värmeväxling. Kursen ger övning i laborativt arbete samt bearbetning och presentation av data med några vanliga beräknings- och presentationsverktyg. I detta ingår också grunderna i muntlig presentation och rapportskrivning.

Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Inledande termodynamik, 4 hp (Thermodynamics, 4 ECTS);
2. Strömningslära och Värmeöverföring, 7 hp (Fluid Dynamics and Heat Transfer, 7 ECTS);
3.  Grundläggande ingenjörsfärdigheter och laborationer, 4 hp (Basic Engineering Skills and Laboratory, 4 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Inledande termodynamik:
- definiera grundläggande termodynamiska begrepp såsom temperatur, tryck, arbete, värme, inre energi, entalpi och entropi,
- definiera modeller för slutna och öppna system utifrån energiöverföring av värme, arbete och massa.
Strömningslära och Värmeöverföring:
- tillämpa grundläggande teorier inom hydromekanik och strömningslära,
- utföra enkla värmeöverföringsberäkningar,
- beskriva olika typer av värmeväxlare och deras funktion samt enklare dimensionering av dessa.
Grundläggande ingenjörsfärdigheter och laborationer:
- tillämpa något/några vanliga beräkningsverktyg för olika typer av beräkningar samt för bearbetning och presentation av data,
- tillämpa grunderna i muntlig presentation och rapportskrivning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Inledande kurs i energiteknik, 7.5 hp (5EN065) och Algebra för ingenjörer, 7.5 hp (5MA147) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker normalt dels genom skriftlig tentamen på teoridelarna, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationsmoment, men kan också ske fortlöpande i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmoment ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.