Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi B: Fältarbete och uppsats, 15 hp

Engelskt namn: Ethnology B: Fieldwork and Essay

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET050

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen utgör en fördjupad orientering i etnologiska metoder, teorier och kulturanalytiska perspektiv. Den syftar till att öva upp färdigheter i kvalitativa insamlingsmetoder, i analys och teoretisk bearbetning av forskningsmaterial och i skrivande av vetenskaplig uppsats.

Modul 1. Kulturanalytiska perspektiv, metoder och fältarbete (7,5 hp )
Cultural analytical perspectives, methods and fieldwork
Modulen behandlar inledningsvis aktuella teoribildningar om individ, kultur och samhälle, med inriktningar mot makt och identitet och metodologiska inriktningar.
Den andra delen av modulen behandlar praktiska sidor av etnologiska forskningsprocesser i form av fältarbete, bearbetning och analys av forskningsmaterial. Examination sker genom att den studerande genomför ett fältarbete i mindre format, samt bearbetar och redovisar detta. Stor vikt läggs vid kulturanalys och metodologiska frågor.

Modul 2. Individuellt arbete. Uppsats (7,5 hp)
Individual study. Essay
Modulen behandlar färdigheter i vetenskaplig bearbetning och skriftlig redovisning och presentation av forskningsmaterial i form av en uppsats. Uppsatsens ämne fastställs efter lärares anvisningar i samråd med studenten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för etnologiska forskningsperspektiv,
 • Redogöra för metoder, bearbetning och analys av forskningsmaterial,
 • Formulera ett etnologiskt forskningsproblem och samla eget forskningsmaterial,
 • Bearbeta och analysera insamlat forskningsmaterial i relation till etnologisk forskning.
Efter genomgången modul 1 (Kulturanalytiska perspektiv, metoder och fältarbete) ska studenten kunna:
 • Redogöra för teoribildning och metodanvändning i etnologisk forskning,
 • Redogöra för aktuellt forskningsfält i relation till individuellt vald forskningsfråga,
 • Genomföra ett etnologiskt fältarbete och bearbeta forskningsmaterial,
 • I text diskutera metodologiska, källkritiska och etiska aspekter på kvalitativa metoder.
Efter genomgången modul 2 (Individuell fördjupning. Skriftlig uppgift) ska studenten kunna:
 • Tillämpa sina grundläggande kunskaper om etnologiska teorier och metoder på ett eget avgränsat etnologiskt forskningsområde,
 • Uppvisa vetenskapliga krav på forskningsredovisning i en uppsats med korrekt formalia,
 • Uppvisa färdighet i bedömning av forskningsredovisning och genomföra en opponering.

Behörighetskrav

30 hp etnologi eller motsvarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på båda moduler består av skriftliga introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter.
Studenten har rätt till uppsatshandledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Pm, hemtenta, rapport
Modul 2: Resultatet presenteras i en skriftlig vetenskaplig uppsats.
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen ska vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna (VG) Väl Godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 2 av 2 moduler. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med 1ET001 Etnologi B 30 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Kulturanalytiska perspektiv, metoder och fältarbete (7,5 hp)

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Referenslitteratur

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 2: Individuell fördjupning. Uppsats (7.5 hp)

I samråd med kursledare väljs litteratur som anknyter till uppsatsämne.

Referenslitteratur

Många möjliga metoder
Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-07422-1
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album