Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elkraftteknik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Electrical Power Engineering

Denna kursplan gäller: 2013-09-09 och tillsvidare

Kurskod: 5EL210

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-10

Innehåll

Kursen utgör ett självständigt arbete inom elkraftområdet och den avsedda examensprofilen. Inom kursens ram identifierar studenten en relevant frågeställning, planerar självständigt projektets genomförande, bearbetar den valda problemställningen samt rapporterar resultatet av arbetet muntligt och skriftligt. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag.
Kursen är uppdelad i tre moment:
moment 1: Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS);
moment 2: Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);
moment 3: Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Moment 1
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att planera uppgifter inom givna ramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av kunskap för genomförandet.

Moment 2
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet,
- visa kännedom om aktuellt forsknings/utvecklingsarbete inom det valda teknikområdet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt och kreativt analysera och utvärdera tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling,
- visa förmåga att samarbeta med uppdragsgivare, handledare och övriga intressenter,
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Moment 3
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande avklarat de övriga kursfordringar som särskilt anges i examensbeskrivningen för högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraftteknik (180 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av individuell handledning. En handledare vid institutionen ger tillsammans med en handledare eller kontaktperson vid det företag (motsvarande) där examensarbetet utförs stöd vid arbetets planering och genomförande. Den dagliga handledningen ges av personal vid det företag där examensarbetet utförs. Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Examination

Examinationen grundar sig på tre delar - skriftlig rapport, muntlig redovisning samt kamratgranskning. Den skriftliga rapporten kan skrivas antingen på svenska eller på engelska. Rapporten skall språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. I rapporten bifogas ett särskilt blad (abstract) på engelska/svenska med såväl projekttitel, författare som sammanfattning. Den muntliga redovisningen genomförs och försvaras vid ett seminarium. I examinationskraven ingår även att kritiskt granska en eller flera kamraters pågående eller avslutade arbeten. Rapporten, den muntliga presentationen och kamratgranskningen utgör bedömningsgrunderna för kursen i form av betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Det är examinatorn som godkänner eller underkänner ett examensarbete. På examensarbetet ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.