Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, konstnärlig masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad, 30 hp

Engelskt namn: Master's Thesis, Master of Fine Arts in Architecture and Urban Design

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 5AR522

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen utgörs av ett avancerat och omfattande examensarbete som genomförs inom givna ramar. 

Examensarbetet ger studenterna möjligheten att samla de kunskaper, färdigheter och förmågor de har förvärvat under programmet och tillämpa dem på ett avancerat arkitekturprojekt. Huvudvikten på examensarbetet läggs på att studenternas etablerar sin egen position som blivande yrkesutövare samt att förklara och försvara den positionen. I examensarbetet tillämpar studenterna den kontextuella, historiska, tekniska och designforskning som de genomfört i "Seminariekurs 3a" och "3b" och "Synteskurs 3" i utvecklingen av ett ambitiöst och väl utforskat och väl funderat arkitekturprojekt.

Studenter kommer att förväntas utveckla en design för ett avancerat arkitektoniskt förslag, som kan innefatta men inte är begränsad till dess fysiska, historiska och sociala sammanhang, dess strukturella, -, tektoniska, miljömässiga, materiella och hållbara kvaliteter och påverkan på kontexten.

Även om examensarbetet alltid utmynnar i ett avancerat arkitektoniskt projekt och samtidigt som den måste uppfylla läranderesultaten för kursen, kan det ha ett specifikt fokus på t.ex. urbanism, landskap, sociala- och deltagandeprocesser eller tekniska och materiella inventioner. 

Studenter som önskar att lokalisera sitt examensarbete ett annat sammanhang, till t.ex. en annan stad eller region, kan göra så i dialog och överenskommelse med handledare och enligt ramverket för examenarbetet. I dessa fall har studenterna även skyldighet att regelbundet besöka Umeå under projektet enligt överenskommelse med handledaren. 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse 

  • Visa sakkunskap och avancerade kunskaper inom examensarbetets specifika område och de teorier och hypoteser som hör till detta. 
  • visa den kompetens, kunskap och personliga ansvar som krävs för att arbeta självständigt i yrkeskapacitet.

Färdighet och förmåga  

  • visa förmåga att självständigt, utifrån en tidigare identifierad position och forskningsagenda, planera, åta sig och lösa mer avancerade kreativa problem med hjälp av lämpliga arkitektoniska metoder. 
  • visa förmåga att använda lämpliga arkitektoniska metoder och synteser för att utveckla, genomföra och utvärdera en originell utforskning av en specifik forskningsfråga, agenda, spekulation eller hypotes utifrån sitt personliga yrkesintresse i ett avancerat väl utforskat och väl funderat arkitektoniskt förslag inklusive dess fysiska, historiska och sociala sammanhang samt dess strukturella, tektoniska, miljömässiga, materiella och hållbara kvaliteter och effekter.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

  • identifiera sitt personliga behov av ytterligare kunskaper och kontinuerlig utveckling av sina färdigheter. 
  • genomföra sina egna idéer med ett personligt utvecklat uttryck, samt bidra till skapandet av kunskap genom ett kritiskt reflekterat tillvägagångssätt inom förutbestämda tidsramar. 
  • visa förmåga att tydligt presentera och kritiskt diskutera och utvärdera sina frågeställningar, slutsatser och designförslag samt den kunskap och resonemang som de bygger på i tal, skrift, bilder och modeller och därmed bidra till utvecklingen av yrket och yrkesutövningen.  

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 270 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR525 Synteskurs 3", "5AR526 Seminariekurs 3a" samt "5AR527 Seminariekurs 3b".

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning på alla obligatoriska delar av examensarbetet samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Studenten ansvarar för att upprätthålla kontakten med institutionen under hela projektet. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar. 

Under kursens gång förväntas studenten att kritisk reflektera över de inledande undersökningar, utvecklade strategier, den rumsliga karaktär och konsekvenserna av det arkitektoniska förslaget.

Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.  

Examination

Kursen examineras genom slutlig muntlig och visuell presentation, skriftlig rapport samt utställning av en portfölj.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination.   

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända.   

Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).   

Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.