Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon
Kursplan:

Fältkurs med miljöarkeologi, 15 hp

Engelskt namn: Field Archaeology

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 1AR040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-11-03

Innehåll

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande färdigheter i uppläggning och genomförande av arkeologiska och miljöarkeologiska fältundersökningar, efterföljande analysarbeten och tolkning. Studenterna får praktiska färdigheter i uppläggning av undersökningsplaner, inventering, fältprospektering, miljöarkeologisk provtagning, arkeologisk undersökningsteknik, kartering och inmätning, rumslig databehandling och muntlig/skriftlig presentation av arbetet.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter respektive moment. För båda momenten gäller att studenten förväntas delta att aktivt i fältövningar och laboratoriearbete Moment 1. Fältkurs (Seminariegrävning, inventering , kartering, exkursion) (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera och dokumentera fornlämningar Redogöra för och tillämpa arkeologiska undersöknings- och dokumentationstekniker Diskutera olika fältarkeologiska undersökningsmetoder Utföra enklare kartering med olika typer av inmätningsteknik Utföra miljöarkeologisk markprovtagning Diskutera förhållandet fornlämning och landskap Moment 2. Miljöarkeologi (laboratoriearbete) (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Systematiskt hantera och beskriva ett jordmaterial Utföra enkla laboratorieanalyser så som markanalys och makrofossilanalys Urskilja och formulera miljöarkeologiska problem Diskutera tillämpning av vanligt förekommande miljöarkeologiska analysmetoder Sammanställa, redovisa och tolka miljöarkeologisk data

Behörighetskrav

Univ: 45 hp kurser i arkeologi eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges under dagtid i 100 % studietakt. Moment 1 ges uteslutande i fält och moment 2 i form av analys av fältmaterial i miljöarkeologiska laboratoriet.

Examination

Examination sker genom obligatorisk närvaro på moment 1 och 2 samt tentamen på moment 2. På båda momenten ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). För att få Väl godkänt på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst ett av momenten. Graden av aktivt deltagande i fältarbetet och laboratoriet beaktas vid betygssättning. God aktivitet kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen G eller VG. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Moment 1. Fältkurs

Bohm Carola
Arkeologisk konservering : från fält till laboratorium
1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2005 : 24 s. :
ISBN: 91-7209-393-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Blomqvist Malin
Informationssystemet för fornminnen - lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 3.4.
Riksantikvarieämbetet. Kunskapsavdelningen, 54 sidor : 2007 :
Obligatorisk

Miljöarkeologisk provtagning vid arkeologiska utgrävningar. Öresundsbroprojektet
Engelmark Roger, et al
Miljöarkeologiska laboratoriet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet, 10 sidor : 2007 :
Obligatorisk

Olsson Anna-Lena (red)
Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.1
Riksantikvarieämbetet. 42 sidor : 2008 :
Obligatorisk

Petré Bo
Arkeologisk undersökningsteknik; exempel på metoder och dokumentation vid arkeologiska undersökningar.
Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, 75 s : 1990 :
Obligatorisk

Uppdragsarkeologi; rapportering och dokumentationsmaterial. tillämpning av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10 - 13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Stockholmm. 16 sidor : 2010 :
Obligatorisk

Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial. Från fält till museum.
Rapport från Riksantikvarieämbetet. Visby. 18 sidor : 2011 :
Obligatorisk

Tema rapportering - Vad blir kvar efter grävningen?
Dokumentation från Riksantikvarieämbetets konferens i Stockholm 14-15 mars 2011. 16 sidor : 2011 :
Obligatorisk

Moment 2. Miljöarkeologi

Environmental archaeology : principles and methods
Evans John G., O'Connor T. P.
2nd, revised ed. : Stroud : Sutton : 2005 : 256 p. :
ISBN: 0-7509-4153-7 (pbk.) : £14.99
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Jones David M.
Environmental archaeology : a guide to the theory and practice of methods, from sampling and recovery to post-excavation
2. ed. : Swindon : English Heritage : 2011 : 47 s. :
Obligatorisk

Ytterligare tillkommer miljöarkeologiska metodtexter med anknytning till seminariegrävningsobjektet, ca 50 s.

Referenslitteratur

Archaeological Site Manual. Third edition, 128 sidor
Museum of London, Archaeology Service : 1994 :

Olsson Anna-Lena (red)
Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.0
Riksantikvarieaämbetet. 140 sidor : 2008 :