Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi A, 30 hp

Engelskt namn: Philosophy A

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 till 2021-06-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FL105

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-09-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-09-11

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala problem, teorier och argument i filosofin. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär man sig att handskas med argument och att genomskåda tvivelaktiga resonemang, och tränar upp förmågan till kritiskt tänkande.

Filosofi A innehåller momenten Filosofins historia, Kritiskt tänkande och Etik. Därutöver läser studenterna antingen Kunskapsteori eller Metafysik. Vilket av dessa två moment som ges varierar från termin till termin. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men delar av kursen kan ges på andra språk såsom norska och engelska.

Obligatoriska moment:
Moment 1: Filosofins historia (7,5 hp)
Momentet ger en översikt över stora delar av filosofins historia från antikens Grekland fram till uppkomsten av de nu dominerande filosofitraditionerna. Samtidigt är det en kritisk introduktion till några av filosofins klassiska problemställningar. Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad är ett gott liv? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Moment 2: Kritiskt tänkande (7,5 hp)
Momentet är en introduktion i filosofisk metod och innefattar argumentationsanalys och informell logik. Momentets mål är att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter. Begrepp, distinktioner och metoder som tas upp tillämpas på texter tagna från ledar- och insändarsidor, kulturdebatt, politisk debatt och vetenskaplig debatt.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och ett skriftligt prov på 7 hp.

Moment 3: Etik (7,5 hp)
Momentet behandlar grundläggande etiska teorier med tillämpning på aktuella moraliska problem. Momentet fokuserar både på teoriernas innehåll och på argument för och mot dem samt verktyg för att kritiskt utvärdera etiska teorier och ståndpunkter.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Valbara moment:
Inom Filosofi A läses ett av följande två moment (vilket av dessa två moment som ges varierar från termin till termin):

Kunskapsteori (7,5 hp)
Inom kunskapsteorin försöker man att besvara frågor om vad det innebär att ha kunskap om något, eller vad det innebär att ha goda skäl att tro att något är sant. Kursens mål är att ge en överblick över centrala problem och teoribildningar inom kunskapsteorin samt att förmedla grundläggande kunskaper om klassiska och moderna teorier om kunskap och epistemiskt rättfärdigande.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Metafysik (7,5 hp)
Momentet introducerar centrala problem och teorier inom metafysiken. Områden som berörs är ontologiska kategorier, tid och modalitet, och metafysiska frågor rörande människor och andra medvetna eller upplevande varelser.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- ha kännedom om centrala filosofiska problem och teorier inom etik och antingen metafysik eller kunskapsteori
- ha god kännedom om centrala argument, problem och teorier inom något eller några filosofiska områden
- ha kännedom om huvuddragen i den västerländska filosofins historia
- ha grundläggande teoretisk förståelse av argumentationsanalys och elementär logik

Färdighet och förmåga:
- ha en grundläggande förmåga att självständigt och tydligt formulera filosofiska teser, argument och problem
- kunna göra en argumentationsanalys av en argumenterande text
- ha grundläggande färdigheter i elementär logik
- ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt presentera och diskutera filosofiska problem
- ha en grundläggande förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha en grundläggande förmåga att analysera och diskutera etiska frågeställningar


 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Om kursen ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, diskussioner och övningar. För studenter som läser kursen som Internetkurs krävs tillgång till dator och en säker och snabb uppkoppling.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov (som även kan vara prov bestående av flervalsfrågor) och aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla övningar har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av övningar genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För aktivt deltagande i övningar ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Praktisk filosofi A, Teoretisk filosofi A eller Vetenskapsteori A. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll.

Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för filosofi.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 25

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Filosofins historia 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Kenny Anthony
  Västerlandets filosofi
  Stockholm: Thales : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval

  Norman Richard
  The moral philosophers : an introduction to ethics
  Oxford : Clarendon Press : 1983 : 257 s. :
  ISBN: 0-19-875060-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Antiken och medeltiden
  Stockholm : Bonnier : 1958 : 196, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Nyare tiden till romantiken
  2., omarb. och utök. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 260, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-030-X
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enl lärares anvisningar.

  Kritiskt tänkande 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Argumentationsanalys, Färdigheter i kritiskt tänkande, Andra utgåvan
  Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
  Natur och kultur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Prawitz Dag
  Artikeln "logik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga Läsanvisning: Läses i urval

  Ett antal artiklar tillkommer

  Etik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Timmons Mark
  Moral theory : an introduction
  2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
  ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Hela

  Ett mindre antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer

  Kunskapsteori 7.5 hp

  Sosa Ernest
  Epistemology : an anthology
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2008 : xiv, 917 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007042371-b.html
  ISBN: 1-4051-6966-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 15

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Filosofins historia 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Kenny Anthony
  Västerlandets filosofi
  Stockholm: Thales : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval

  Norman Richard
  The moral philosophers : an introduction to ethics
  Oxford : Clarendon Press : 1983 : 257 s. :
  ISBN: 0-19-875060-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Antiken och medeltiden
  Stockholm : Bonnier : 1958 : 196, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Nyare tiden till romantiken
  2., omarb. och utök. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 260, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-030-X
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enl lärares anvisningar.

  Kritiskt tänkande 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Argumentationsanalys, Färdigheter i kritiskt tänkande, Andra utgåvan
  Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
  Natur och kultur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Prawitz Dag
  Artikeln "logik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga Läsanvisning: Läses i urval

  Ett antal artiklar tillkommer

  Etik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (eller senare upplaga) Läses i urval

  Timmons Mark
  Moral theory : an introduction
  2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
  ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Hela

  Ett mindre antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer

  Kunskapsteori 7.5 hp

  Sosa Ernest
  Epistemology : an anthology
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2008 : xiv, 917 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007042371-b.html
  ISBN: 1-4051-6966-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Filosofins historia 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Kenny Anthony
  Västerlandets filosofi
  Stockholm: Thales : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval

  Norman Richard
  The moral philosophers : an introduction to ethics
  Oxford : Clarendon Press : 1983 : 257 s. :
  ISBN: 0-19-875060-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Antiken och medeltiden
  Stockholm : Bonnier : 1958 : 196, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Nyare tiden till romantiken
  2., omarb. och utök. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 260, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-030-X
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enl lärares anvisningar.

  Kritiskt tänkande 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Argumentationsanalys, Färdigheter i kritiskt tänkande, Andra utgåvan
  Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
  Natur och kultur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Prawitz Dag
  Artikeln "logik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Ett antal artiklar tillkommer

  Etik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (eller senare upplaga) Läses i urval

  Timmons Mark
  Moral theory : an introduction
  2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
  ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Hela

  Ett mindre antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer

  Kunskapsteori 7.5 hp

  Sosa Ernest
  Epistemology : an anthology
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2008 : xiv, 917 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007042371-b.html
  ISBN: 1-4051-6966-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 2

  Filosofins historia 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Kenny Anthony
  Västerlandets filosofi
  Stockholm: Thales : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval

  Norman Richard
  The moral philosophers : an introduction to ethics
  Oxford : Clarendon Press : 1983 : 257 s. :
  ISBN: 0-19-875060-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Antiken och medeltiden
  Stockholm : Bonnier : 1958 : 196, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Nyare tiden till romantiken
  2., omarb. och utök. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 260, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-030-X
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enl lärares anvisningar.

  Kritiskt tänkande 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Argumentationsanalys, Färdigheter i kritiskt tänkande, Andra utgåvan
  Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
  Natur och kultur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Prawitz Dag
  Artikeln "logik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Ett antal artiklar tillkommer

  Etik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (eller senare upplaga) Läses i urval

  Timmons Mark
  Moral theory : an introduction
  2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
  ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Hela

  Ett mindre antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer

  Kunskapsteori 7.5 hp

  Sosa Ernest
  Epistemology : an anthology
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2008 : xiv, 917 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007042371-b.html
  ISBN: 1-4051-6966-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album