Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30 hp

Engelskt namn: Philosophy B for the programme in philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1FL121

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-09

Innehåll

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Filosofi A. Kursen består av fyra obligatoriska moduler som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Minst ett av dessa moduler examineras delvis genom att studenten skriver en filosofisk uppsats. Vilken eller vilka moduler som innehåller denna examinationsform kan variera från termin till termin.
 
I Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys ingår modulerna Politisk filosofi, Metaetik, Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori och Metafysik.

Studenter som tidigare i sin utbildning har läst moduler eller kurser som innehållsligt överlappar med moduler inom Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys kan ges möjlighet att byta ut sådana moduler mot andra moduler som inte innebär en sådan överlappning. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men delar av kursen kan ges på andra språk såsom norska och engelska.


Obligatoriska moduler:

Modul 1: Politisk filosofi (7,5 hp)
Modulen ntroducerar centrala problem och teorier inom den politiska filosofin, t.ex. rörande huruvida staten kan rättfärdigas och hur ett rättvist samhälle är beskaffat.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.

Modul 2: Metaetik (7,5 hp)
Modulen introducerar centrala teman inom metaetiken, och tar upp bl.a. semantiska, ontologiska, kunskapsteoretiska och psykologiska teorier och problem vad gäller normer och värderingar.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.

Modul 3: Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori (7,5 hp)
Modulen behandlar frågeställningar, teorier och begrepp inom samhällsvetenskapernas vetenskapsteori.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.
 
Modul 4: Metafysik (7,5 hp)
Modulen introducerar centrala problem och teorier inom metafysiken. Områden som berörs är ontologiska kategorier, tid och modalitet, samt metafysiska frågor rörande människor och andra medvetna eller upplevande varelser.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha fördjupade och breddade kunskaper inom de centrala filosofiska områden som berörs under kursen
- Ha kännedom om olika filosofiska metoder
- Ha grundläggande förståelse för centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar och begrepp i de samhällsvetenskapliga disciplinerna

Färdighet och förmåga:
- Ha förmåga att kritiskt och självständigt diskutera filosofiska problem
- Ha förmåga att självständigt formulera filosofiska tankegångar
- Ha förmåga att tydligt formulera filosofiska teser och argument
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha förmåga att presentera slutsatser som är väl underbyggda med tydlig argumentation
- Ha förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den filosofiska litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha förmåga att analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha en grundläggande förmåga att redogöra för och diskutera vetenskapsteoretiska frågeställningar och begrepp i de samhällsvetenskapliga disciplinerna
- Besitta färdigheten att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Besitta färdigheten att behandla formalia för skrivande av filosofiska texter på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Besitta färdigheten att genomföra och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera forskares filosofiska arbeten
- Ha visat förmåga att kritiskt diskutera normativa problem

Behörighetskrav

Univ: Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys, Filosofi A eller Praktisk filosofi A, med godkänt resultat på minst 15 hp, eller motsvarande förkunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov (som även kan vara prov bestående av flervalsfrågor eller filosofiska uppsatser) och aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla övningar har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av övningar genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För aktivt deltagande i övningar ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.
 
Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moduler är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på modulerna är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
Tillgodoräknande
Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Filosofi B, Praktisk filosofi B eller Teoretisk filosofi B. Moduler på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för filosofi.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

Politisk filosofi 7.5 hp (obligatoriskt moment)

Wolff Jonathan
An introduction to political philosophy
Rev. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2006 : xii, 215 s. :
ISBN: 019929609X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (eller senare)

Political thought
Wolff Jonathan, Rosen Michael
Oxford : Oxford University Press : 1999 : 442 s. :
ISBN: 0-19-289278-9 (pbk) ; £15.00 : CIP entry (Sep.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läses i urval

Hansson Sven-Ove
Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
Thales : 2010 :
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

Metaetik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

Grundbok i metaetik
Franzén Nils, Moberger Victor, Risberg Olle
Studentlitteratur AB : 2021 : 299 sidor :
ISBN: 9789144140131
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori 7.5hp

Philosophy of social science : a new introduction
Cartwright Nancy, Montuschi Eleonora
First Edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 330 pages :
ISBN: 9780199645107
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Lars-Göran
Introduktion till vetenskapsteorin
Fjärde upplagan : Stockholm : Bokförlaget Thales : [2018] : 272 sidor :
ISBN: 9789172351141
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Metafysik 7.5 hp

Ney Alyssa
Metaphysics : an introduction
Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
ISBN: 978-0-415-64074-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Hansson Sven-Ove
Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
Thales : 2010 :
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval