"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finansiering och kalkylering, 7,5 hp

Engelskt namn: Finance and Management Accounting

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Ex offico, 2011-03-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom redovisning och finansiering. Detta innebär bland annat att utveckla den studerandes förmåga att granska redovisningsinformation samt att använda sig av olika metoder och verktyg för finansiell analys och värdering. Fokus är även på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Detta inkluderar bland annat metoder för analysering av investeringsbeslut och räntor. Dessutom syftar momentet till att utveckla förståelse och kunskap om koncepten för avkastning och risk vid investeringsbeslut.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och tillämpa centrala begrepp inom finansiering och redovisning
  • använda metoder för bedömningen av företagets lönsamhet, avkastning, risk, betalningsförmåga och värde
  • applicera olika tekniker och verktyg för att värdera aktier, obligationer och företags investeringar samt föreslå finansiella beslut baserat på dessa värderingar
  • förklara konceptet risk som används inom finansiering och ha förmågan att mäta systematisk och osystematisk risk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar användningen av kalkylprogram. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.
 
Följande betygssystem används:
5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, U Underkänd
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A-B eller C-nivå i företagsekonomi.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Litteratur

Berk Jonathan
Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
Pearson : 2019 :
ISBN: 9781292304281
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur till kursen:

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.