"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A, 15 hp

Engelskt namn: Business Administration A

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE228

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i företagsekonomiska problem, metoder och arbetssätt vid ledning och hantering av personal.

Modul 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp
(Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 credits)

Momentets övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper i de uppgifter som är kopplade till personalledning i varu- eller tjänsteproducerande organisationer och företag.
Modulen betonar hur olika strategiska, taktiska och operativa nivåer och flöden i organisationer påverkar personal och arbetslivsfrågor. Modeller vilka beaktar behovet av omvärldshantering och kravet på en god hantering av personal i varu- eller tjänsteproducerande organisationer och företag presenteras. Dessutom beaktas de interna relationerna mellan personalfunktionen och övriga funktioner i företaget och de krav som dessa relationer ställer på informationsöverföring, planering och organisation.

Modul 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp
(Financial- and Management Accounting, 7.5 credits)

Modulen innehåller både teoretiska och praktiska aspekter vad gäller företagets ekonomi, ledningens beslut samt den ekonomiska styrningen. En diskussion förs kring företagets kostnader med fokus på kostnader och investeringar relaterade till personalfrågor. Modulen avslutas med en genomgång av nyckeltal utifrån årsredovisningar där både traditionella och personalekonomiskt relaterade nyckeltal samt personalbokslut behandlas.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp
Efter avslutad modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och problematisera företagsekonomiska begrepp samt relatera dessa till ledning och hantering av personal
  • diskutera personalens roll relativt organisationens utveckling
  • Relatera företagsekonomiska begrepp till personalfrågor

Färdighet och förmåga

  • tillämpa företagsekonomiska teorier vid beslutsfattande avseende personalfrågor
  • redogöra för och problematisera hur valda affärs- och marknadsstrategier påverkar organisationen, medarbetarna och företagets ekonomi

Modul 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp
Efter genomgången modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara ekonomiska konsekvenser av beslut om investeringar i personal

Färdighet och förmåga

  • upprätta investeringskalkyler
  • upprätta olika budgetar
  • bedöma ett företag med hjälp av årsrapporter och nyckeltal för personal och ekonomi
  • analysera personalbokslut

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Modul 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp

Undervisningen bedrivs i form av introducerande föreläsningar och seminarier.  

Modul 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning samt en praktisk uppgift.

Examination

Modul 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp

Modulen examineras genom seminarier samt en skriftlig individuell salstentamen.
För betyget godkänd på Modulen krävs att varje examinerande del är godkänd.

Modul 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp

Modulet examineras genom skriftlig individuell salstentamen samt gruppuppgift. För betyget godkänd på modulen krävs att varje examinerande del är godkänd.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas. 
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform. 
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg. 
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning. 
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kursen 2ÖÄ008 och de kan inte räknas med i samma examen.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

Berggård Jeanette
Företagsekonomi : från begrepp till beslut
Åttonde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2021] : 478 sidor :
ISBN: 9789152362341
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (senaste upplagan, 4-7, kap 10 (169-174).

Förutom ovanstående bok tillkommer vetenskapliga artiklar som studenterna söker själva via Universitetsbibliotekets databaser.

Moment 2

Litteratur

Berggård Jeanette
Företagsekonomi : från begrepp till beslut
Åttonde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2021] : 478 sidor :
ISBN: 9789152362341
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Berggård Jeanette
Företagsekonomi : från begrepp till beslut Övningar
Åttonde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2021] : 398 sidor :
ISBN: 9789152362358
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Personalekonomi idag
Johanson Ulf, Johrén Anders
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
ISBN: 978-91-47-12254-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (kapitel 4-8)

Artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva via Universitetsbibliotekets databas tillkommer.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.