Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp

Engelskt namn: Peace and Conflict Studies B

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 2FO007

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande fyra moment:
 
Moment 1: Att studera fred och konflikt (Studying Peace and Conflict) 7,5hp/7,5 ECTS
Momentet behandlar grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt till studiet av fred och konflikt. Under momentet diskuterar vi forskningsdesign och metodologi, hur man formulerar vetenskapliga problem och hur teori, metod och empiri hänger ihop både med varandra och med en undersöknings övergripande forskningsproblem. Momentet behandlar inte specifika vetenskapliga metoder, men har som ambition att förbereda studenterna för mer konkret metodundervisning. Detta görs genom att vi går igenom och problematiserar en rad begrepp och perspektiv som används i samhällsvetenskaplig forskning.
 
Moment 2: Internationell intervention och folkrätt (International intervention and international law) 7,5/7.5 ECTS
Detta kursmoment förklarar källor, principer och subjekt, samt hur nya rättsregler skapas, implementeras och övervakas inom den internationella rätten. Fokus ligger på de regler och mekanismer som styr konfliktförebyggande och fredsskapande arbete, bl a våldsförbudet och formerna för internationell konfliktlösning och ansvarsutkrävande. Kursmomentet omfattar också de mänskliga rättigheterna, alltså de regler som skyddar individer mot övergrepp från staters sida, samt den humanitära rätten, alltså de regler som gäller i väpnade konflikter.
 
Moment 3: Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt (Ideology, Identity and Religion in Peace and Conflict) 7,5hp/7.5 ECTS
Vilken roll spelar ideologier, identiteter och religioner både som konfliktorsaker och som förutsättningar eller verktyg för fred? Det är den övergripande frågeställning som momentet kretsar kring. Under momentet diskuteras och problematiseras de belägg som vissa forskare anser att det finns för att civilisationer, religioner och etniska och kulturella identiteter är eller kan förväntas bli en sorts aktörer i väpnade konflikter och krig. En central del av momentet är också de olika synsätt som finns avseende vad en identitet är för någonting och hur vi inom ämnet Freds- och konfliktstudier kan studera och analysera människors identiteter, kulturer och religioner både som konfliktorsaker och som ingående element i fredsprojekt.
 
Moment 4: Våld och ickevåld (Violence and Non-Violence)
Momentet behandlar olika former av våld och ickevåld, argument för och emot våld och ickevåld som politiska strategier, och forskning kring deras drivkrafter och konsekvenser. Vilken är relationen mellan pacifism som ideologi och ickevåld som praktik? Hur hänger våld och ickevåld ihop med femininitet/maskulinitet och konstruktioner av våld och kön? Hur påverkas förutsättningarna för våld och ickevåld av utveckling och modernitet?

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för kursen är följande:

Moment 1 - Att studera fred och konflikt
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för grundläggande vetenskapliga begrepp och vetenskapstraditioner
 • redogöra för forskningsprocessens olika delar och för sambandet mellan forskningsfråga, teori, metod och material
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • diskutera och problematisera hur definitioner och operationaliseringar får konsekvenser för genomförandet av en vetenskaplig studie
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • granska vetenskapliga texter på ett kritiskt och konstruktivt sätt
 • reflektera kring sin egen förståelse av vetenskap

Moment 2 - Internationell intervention och folkrätt
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för grundprinciperna inom den internationella rätten och dess betydelse inom den internationella politiken
 • Redogöra för grunderna gällande de mänskliga rättigheterna och dess betydelse i relation till folkrättens subjekt
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Genomföra en självständig analys på folkrättens område relaterat till staters agerande i världspolitiken

Moment 3 - Ideologi, identiteter och religion i fred och konflikt
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för och diskutera de olika perspektiv som återfinns i vetenskaplig litteratur på vad identiteter är
 • Med hjälp av relevanta begrepp och teorier kritiskt diskutera och behandla de roller kulturella, etniska och religiösa identiteter antas spela i såväl väpnade konflikter och krig som i byggandet av fred.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Kritiskt kunna reflektera kring olika typer av konstitutionella lösningar för postkonfliktsamhällen som är etniskt och/eller religiöst fragmenterade. 

Moment 4 - Våld och ickevåld
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för olika typer av våld och ickevåld och ge empiriska exempel på hur dessa har använts.
 • Redogöra för aktuell forskning om våld och ickevåld. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Genomföra en självständig analys av en historisk eller nutida ickevåldskampanj med hjälp av relevant teoribildning, presentera analysen skriftligt samt kritiskt och konstruktivt granska andras arbeten.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • Anlägga vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv på frågor om våld och ickevåld.

Behörighetskrav

Univ: Freds- och konfliktstudier A, 30 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Moment 1: Att studera fred och konflikt
Examinationen av momentet sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en hemtentamen. För att bli godkänd på seminarierna krävs ett aktivt deltagande samt ett godkänt betyg på de uppgifter som ingår till varje seminarium. Seminarierna och inlämningsuppgifterna kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Hemtentan kan ge betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen.
 
Moment 2: Internationell intervention och folkrätt
Examinationen av momentet sker på grundval av två delar. Del 1 består av obligatoriska seminarier. Del 2 består av en hemtentamen. För att bli godkänd på hela momentet krävs ett godkänt resultat på samtliga delar. För del 1 ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För hemtentamen ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela momentet grundar sig på sammanvägningen av de examinerande delarna och sätts först när alla aktiviteter är godkända. 
 
Moment 3: Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt
Examinationen av momentet sker genom obligatoriska seminarier samt en individuell hemtentamen. För att bli godkänd på seminarierna krävs ett aktivt deltagande samt ett godkänt betyg på det uppgifter som ingår till varje seminarium. Redovisningen på seminarierna sker både muntligt och skriftligt samt individuellt och i grupp. Seminarierna kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den individuella hemtentamen kan ge betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen.
 
Moment 4: Våld och ickevåld
Examinationen av momentet sker genom obligatoriska seminarier, en obligatorisk skrivarverkstad, en individuell rapport samt en kommentatorsuppgift. Redovisningen på seminarierna sker både muntligt och skriftligt samt individuellt och i grupp. Seminarierna, skrivarverkstaden och kommentatorsuppgiften kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den individuella rapporten kan ge betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyg på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Att studera fred och konflikt

  Alvehus Johan
  Problemformulering
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 110 sidor :
  ISBN: 9789144119281
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bláhová Pavlína
  “Nagorno - Karabakh: Obstacles to the Resolution of the Frozen Conflict.”
  Asia Europe Journal 17 (1) : 2019 :
  Läsanvisning: s. 69-85

  Understanding peace research : methods and challenges
  Höglund Kristine, Öberg Magnus
  London : Routledge : 2011 : 1 online resource (xii, 224 pages) :
  ISBN: 9780203828557
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning:  5. Frida Möller, “News Reports versus Written Narratives: Collecting Information Using Different Types of Empirical Sources."  6. Ralph Sundberg & Lotta Harbom, “Systematic Data Collection: Experiences from the Uppsala Conflict Data Program."  7. Kristine Höglund, “Comparative Field Research in War- torn Societies."

  ”Nagorno - Karabak h’s Gathering War Clouds.”
  IOG. 2017 Europe Report 244 , International Crisis Group :
  http://www.crisisgroup.org/

  “Nytta och fallgropar med statistik.” Kritiskt tänkande – i teori och praktik
  Sporrong I Elin, Westin Tikkanen Karin
  Lund: Studentlitteratur :
  Läsanvisning: s.139-155 (Tillhandahålls av institutionen)

  Jacobsen Dag Ingvar
  “Metod – en pragmatisk ansats.” Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder
  Lund: Studentlitteratur :
  Läsanvisning: s. 17-31 (Tillhandahålls av institutionen)

  Different Methods for Analyzing Varieties of Peace [Elektronisk resurs]
  Johansson Patrik, Saati Abrak
  Umeå : Umeå universitet : 2020 : 18 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167296
  ISBN: 9789178552030
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kuperman Alan J.
  “Is Partition Really the Only Hope? Reconciling Contradictory Findings About Ethnic Civil Wars.”
  Security Studies 13 (4) : 2004 :
  Läsanvisning: s. 314-349

  Ragin Charles C.
  ”Set Relations in Social Research: Basic Concepts.” I Charles C. Ragin, Redesigning Social Enquiry: Fuzzy Sets and Beyond
  Chicago & London: University of Chicago Press : 2008 :
  Läsanvisning: s.13-28 (Tillhandahålls av institutionen)

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se bibliotekskatalogen Album

  Factfulness
  Rosling Hans, Rosling Rönnlund Anna, Rosling Ola
  Stockholm: Natur och kultur : 2018 :
  Läsanvisning: 151-172 (Tillhandahålls av institutionen)

  “Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options.”
  Seawright Jason, Gerring John
  Political Research Quarterly : 2008 :
  Läsanvisning: Vol. 61, No. 2, pp. 294-308

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
  ISBN: 9789147126972
  Se bibliotekskatalogen Album

  ”Azerbaijan - Armenia conflict is a reminder of Europe's instability.”
  The Guardian : 2016 :
  Läsanvisning: (Tillhandahålls av institutionen)

  Zahar Marie-Joëlle
  “Fieldwork, Objectivity, and the Academic Enterprise.” I Chandra Lekha Sriram et al, Surviving Field Research: Working in Violent and Difficult Situations
  London & New York: Routledge : 2009 :
  Läsanvisning: 191-206 (Tillhandahålls av institutionen)

  Internationell intervention och folkrätt

  Sverige och folkrätten
  Bring Ove, Klamberg Mark, Mahmoudi Said, Wrange Pål
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 395 sidor :
  ISBN: 9789139208815
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klabbers Jan
  International law
  Third edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2020 : xxxiii, 379 sidor :
  ISBN: 9781108487245
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smith Rhona K. M.
  International human rights law
  Ninth edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xxxviii, 454 pages :
  ISBN: 0198843674
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Çalı Başak
  International law for international relations
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xxxii, 431 p. :
  ISBN: 0-19-955842-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svanberg Katinka
  En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt
  5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 110 s. :
  ISBN: 9789139206552
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shaw Malcolm Nathan
  International law
  Eighth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : [2017] : lxxxviii, 1033 sidor :
  ISBN: 978-1-107-18847-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt

  Al Qurtuby Sumanto
  Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island
  Ingår i:
  Islam and Christian Muslim relations [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  Carfax : 24 : sid. 349-367 :
  Full article
  Obligatorisk

  Constitutions and Peace Processes: A Primer
  Berghof Foundation and the United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs : 2020 :
  https://berghof-foundation.org/library/constitutions-and-peace-processes-a-primer
  Obligatorisk

  The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism
  Hafez Mohammed, Mullins Creighton
  Ingår i:
  Studies in conflict and terrorism [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 38 : sid. 958-975 :
  Länk
  Obligatorisk

  Hancock Landon E.
  Into the IRIS: a model for analyzing identity dynamics in conflict
  Ingår i:
  National identities [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- : 18 : sid. 409-423 :
  Länk
  Obligatorisk

  Huntington Samuel P.
  The clash of civilizations?
  Ingår i:
  Foreign affairs
  New York : Council on Foreign Relations : 1922- :
  Obligatorisk

  Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur
  Jonsson Stefan, Jonsson Stefan, Jonsson Stefan, Jonsson Stefan
  [Stockholm] : Norstedts : [2018] : 635 sidor :
  ISBN: 9789113093680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns dels som e-bok att inhandla på Bokus.se. Kan även införskaffas som vanlig bok från samma hemsida (och finns även som vanlig bok på UB).

  Lijphart A
  Constitutional Design for Divided Societies
  Journal of Democracy, Vol.15, Nr. 2, s. 96-109 : 2004 :
  Obligatorisk

  Mccauley John F.
  Disaggregating Identities to Study Ethnic Conflict
  Ingår i:
  Ethnopolitics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 12-20 :
  Länk
  Obligatorisk

  Organized violence, 1989-2019 [Elektronisk resurs]
  Pettersson Therese, Öberg Magnus
  SAGE PUBLICATIONS LTD : 2020 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-418834
  Obligatorisk

  Saati Abrak
  The participation myth [Elektronisk resurs] : outcomes of participatory constitution building processes on democracy
  Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet : 2015 : 320 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 2 och 4.

  Saati Abrak
  Participatory constitution-building in Fiji : A comparison of the 1993-1997 and the 2012-2013 processes
  Ingår i:
  International journal of constitutional law [Elektronisk resurs]
  2003- : 18 : sid. 260-276 :
  https://academic.oup.com/icon/article/18/1/260/5841480
  Obligatorisk

  Saikal Amin
  How Islamic Has the Islamic State Been?
  Ingår i:
  Journal of Muslim minority affairs [Elektronisk resurs]
  Abingdon, Oxfordshire, UK : Carfax : [1996-] : 38 : sid. 143-152 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602004.2018.1475620
  Obligatorisk

  Våld och ickevåld

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Barry Kathleen.
  Unmaking war, remaking men : how empathy can reshape our politics, our soldiers and ourselves
  1. ed. : Santa Rosa, Calif. : Phoenix Rising Press of Santa Rosa : 2011 : x, 235 s. :
  ISBN: 9780982796702
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Auschwitz och det moderna samhället
  Bauman Zygmunt, Gimdal Gustaf, Gimdal Rickard
  2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 298, [6] s. :
  ISBN: 91-7173-038-9 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cady Duane L.
  From warism to pacifism : a moral continuum
  2nd ed. : 2010 : xxi, 145 p. :
  ISBN: 1439903123
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Chenoweth Erica
  Women’s Participation and the Fate of Nonviolent Campaigns: A Reporton the Women in Resistance (WIRE) Data Set.
  One Earth Future Foundation : 2019 :
  https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2019/10/Womens_Participation_Nonviolent_Campaigns_OEF_English_resource.pdf
  Obligatorisk

  Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict
  Chenoweth Erica, Stephan Maria J.
  New York : Columbia University Press : cop. 2011. : xvii, 296 p. :
  ISBN: 0231156820
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beyond mothers, monsters, whores : thinking about women's violence in global politics
  Gentry Caron E., Sjoberg Laura
  London : Zed Books : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9781783602070
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Understanding Nonviolence : contours and context
  Hallward Maia Carter, Hallward Maia Carter, Norman Julie M.
  Cambridge : Polity : 2015 : 252 s. :
  ISBN: 9780745680170
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupad läsning (fördjupning om studenten vill läsa mer om något specifikt)

  Article 36 reviews : dealing with the challenges posed by emerging technologies
  Boulanin Vincent, Verbruggen Maaike
  Solna : SIPRI : 2017 : 35 s. :
  Fritt tillgänglig via SIPRI

  Mapping the development of autonomy in weapon systems
  Boulanin Vincent, Verbruggen Maaike
  Solna : SIPRI : 2017 : 131 p. :
  Fritt tillgänglig via SIPRI

  Calhoun Laurie
  Targeted Killing and Drone Warfare
  Ingår i:
  Routledge handbook of critical terrorism studies
  New York : Routledge : 2016. : 311 pages : sid. s 190–200. :

  L. Cummings Mary
  Artificial Intelligence and the Future of Warfare.
  Chatham house : 2017 :
  PDF

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Att studera fred och konflikt

  Alvehus Johan
  Problemformulering
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 110 sidor :
  ISBN: 9789144119281
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bláhová Pavlína
  “Nagorno - Karabakh: Obstacles to the Resolution of the Frozen Conflict.”
  Asia Europe Journal 17 (1) : 2019 :
  Läsanvisning: s. 69-85

  Understanding peace research : methods and challenges
  Höglund Kristine, Öberg Magnus
  London : Routledge : 2011 : 1 online resource (xii, 224 pages) :
  ISBN: 9780203828557
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning:  5. Frida Möller, “News Reports versus Written Narratives: Collecting Information Using Different Types of Empirical Sources."  6. Ralph Sundberg & Lotta Harbom, “Systematic Data Collection: Experiences from the Uppsala Conflict Data Program."  7. Kristine Höglund, “Comparative Field Research in War- torn Societies."

  ”Nagorno - Karabak h’s Gathering War Clouds.”
  IOG. 2017 Europe Report 244 , International Crisis Group :
  http://www.crisisgroup.org/

  “Nytta och fallgropar med statistik.” Kritiskt tänkande – i teori och praktik
  Sporrong I Elin, Westin Tikkanen Karin
  Lund: Studentlitteratur :
  Läsanvisning: s.139-155 (Tillhandahålls av institutionen)

  Jacobsen Dag Ingvar
  “Metod – en pragmatisk ansats.” Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder
  Lund: Studentlitteratur :
  Läsanvisning: s. 17-31 (Tillhandahålls av institutionen)

  Different Methods for Analyzing Varieties of Peace [Elektronisk resurs]
  Johansson Patrik, Saati Abrak
  Umeå : Umeå universitet : 2020 : 18 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167296
  ISBN: 9789178552030
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kuperman Alan J.
  “Is Partition Really the Only Hope? Reconciling Contradictory Findings About Ethnic Civil Wars.”
  Security Studies 13 (4) : 2004 :
  Läsanvisning: s. 314-349

  Ragin Charles C.
  ”Set Relations in Social Research: Basic Concepts.” I Charles C. Ragin, Redesigning Social Enquiry: Fuzzy Sets and Beyond
  Chicago & London: University of Chicago Press : 2008 :
  Läsanvisning: s.13-28 (Tillhandahålls av institutionen)

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se bibliotekskatalogen Album

  Factfulness
  Rosling Hans, Rosling Rönnlund Anna, Rosling Ola
  Stockholm: Natur och kultur : 2018 :
  Läsanvisning: 151-172 (Tillhandahålls av institutionen)

  “Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options.”
  Seawright Jason, Gerring John
  Political Research Quarterly : 2008 :
  Läsanvisning: Vol. 61, No. 2, pp. 294-308

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
  ISBN: 9789147126972
  Se bibliotekskatalogen Album

  ”Azerbaijan - Armenia conflict is a reminder of Europe's instability.”
  The Guardian : 2016 :
  Läsanvisning: (Tillhandahålls av institutionen)

  Zahar Marie-Joëlle
  “Fieldwork, Objectivity, and the Academic Enterprise.” I Chandra Lekha Sriram et al, Surviving Field Research: Working in Violent and Difficult Situations
  London & New York: Routledge : 2009 :
  Läsanvisning: 191-206 (Tillhandahålls av institutionen)

  Internationell intervention och folkrätt

  Sverige och folkrätten
  Bring Ove, Mahmoudi Said, Wrange Pål
  5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 363 s. :
  ISBN: 978-91-39-20716-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klabbers Jan
  International law
  Second edition. : Cambridge [UK] : Cambridge University Press : 2017. : xxix, 370 pages :
  ISBN: 978-1-107-14155-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Çalı Başak
  International law for international relations
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xxxii, 431 p. :
  ISBN: 0-19-955842-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svanberg Katinka
  En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt
  5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 110 s. :
  ISBN: 9789139206552
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shaw Malcolm Nathan
  International law
  Eighth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : [2017] : lxxxviii, 1033 sidor :
  ISBN: 978-1-107-18847-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt

  Al Qurtuby Sumanto
  Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island
  Ingår i:
  Islam and Christian Muslim relations [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  Carfax : 24 : sid. 349-367 :
  Full article
  Obligatorisk

  Constitutions and Peace Processes: A Primer
  Berghof Foundation and the United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs : 2020 :
  https://berghof-foundation.org/library/constitutions-and-peace-processes-a-primer
  Obligatorisk

  The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism
  Hafez Mohammed, Mullins Creighton
  Ingår i:
  Studies in conflict and terrorism [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 38 : sid. 958-975 :
  Länk
  Obligatorisk

  Hancock Landon E.
  Into the IRIS: a model for analyzing identity dynamics in conflict
  Ingår i:
  National identities [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- : 18 : sid. 409-423 :
  Länk
  Obligatorisk

  Huntington Samuel P.
  The clash of civilizations?
  Ingår i:
  Foreign affairs
  New York : Council on Foreign Relations : 1922- :
  Obligatorisk

  Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur
  Jonsson Stefan, Jonsson Stefan, Jonsson Stefan, Jonsson Stefan
  [Stockholm] : Norstedts : [2018] : 635 sidor :
  ISBN: 9789113093680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns dels som e-bok att inhandla på Bokus.se. Kan även införskaffas som vanlig bok från samma hemsida (och finns även som vanlig bok på UB).

  Lijphart A
  Constitutional Design for Divided Societies
  Journal of Democracy, Vol.15, Nr. 2, s. 96-109 : 2004 :
  Obligatorisk

  Mccauley John F.
  Disaggregating Identities to Study Ethnic Conflict
  Ingår i:
  Ethnopolitics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 12-20 :
  Länk
  Obligatorisk

  Organized violence, 1989-2019 [Elektronisk resurs]
  Pettersson Therese, Öberg Magnus
  SAGE PUBLICATIONS LTD : 2020 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-418834
  Obligatorisk

  Saati Abrak
  The participation myth [Elektronisk resurs] : outcomes of participatory constitution building processes on democracy
  Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet : 2015 : 320 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 2 och 4.

  Saati Abrak
  Participatory constitution-building in Fiji : A comparison of the 1993-1997 and the 2012-2013 processes
  Ingår i:
  International journal of constitutional law [Elektronisk resurs]
  2003- : 18 : sid. 260-276 :
  https://academic.oup.com/icon/article/18/1/260/5841480
  Obligatorisk

  Saikal Amin
  How Islamic Has the Islamic State Been?
  Ingår i:
  Journal of Muslim minority affairs [Elektronisk resurs]
  Abingdon, Oxfordshire, UK : Carfax : [1996-] : 38 : sid. 143-152 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602004.2018.1475620
  Obligatorisk

  Våld och ickevåld

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Barry Kathleen.
  Unmaking war, remaking men : how empathy can reshape our politics, our soldiers and ourselves
  1. ed. : Santa Rosa, Calif. : Phoenix Rising Press of Santa Rosa : 2011 : x, 235 s. :
  ISBN: 9780982796702
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Auschwitz och det moderna samhället
  Bauman Zygmunt, Gimdal Gustaf, Gimdal Rickard
  2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 298, [6] s. :
  ISBN: 91-7173-038-9 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cady Duane L.
  From warism to pacifism : a moral continuum
  2nd ed. : 2010 : xxi, 145 p. :
  ISBN: 1439903123
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Chenoweth Erica
  Women’s Participation and the Fate of Nonviolent Campaigns: A Reporton the Women in Resistance (WIRE) Data Set.
  One Earth Future Foundation : 2019 :
  https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2019/10/Womens_Participation_Nonviolent_Campaigns_OEF_English_resource.pdf
  Obligatorisk

  Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict
  Chenoweth Erica, Stephan Maria J.
  New York : Columbia University Press : cop. 2011. : xvii, 296 p. :
  ISBN: 0231156820
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beyond mothers, monsters, whores : thinking about women's violence in global politics
  Gentry Caron E., Sjoberg Laura
  London : Zed Books : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9781783602070
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Understanding Nonviolence : contours and context
  Hallward Maia Carter, Hallward Maia Carter, Norman Julie M.
  Cambridge : Polity : 2015 : 252 s. :
  ISBN: 9780745680170
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupad läsning (fördjupning om studenten vill läsa mer om något specifikt)

  Article 36 reviews : dealing with the challenges posed by emerging technologies
  Boulanin Vincent, Verbruggen Maaike
  Solna : SIPRI : 2017 : 35 s. :
  Fritt tillgänglig via SIPRI

  Mapping the development of autonomy in weapon systems
  Boulanin Vincent, Verbruggen Maaike
  Solna : SIPRI : 2017 : 131 p. :
  Fritt tillgänglig via SIPRI

  Calhoun Laurie
  Targeted Killing and Drone Warfare
  Ingår i:
  Routledge handbook of critical terrorism studies
  New York : Routledge : 2016. : 311 pages : sid. s 190–200. :

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Att studera fred och konflikt

  Alvehus Johan
  Problemformulering
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 110 sidor :
  ISBN: 9789144119281
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bláhová Pavlína
  “Nagorno - Karabakh: Obstacles to the Resolution of the Frozen Conflict.”
  Asia Europe Journal 17 (1) : 2019 :
  Läsanvisning: s. 69-85

  Understanding peace research : methods and challenges
  Höglund Kristine, Öberg Magnus
  London : Routledge : 2011 : 1 online resource (xii, 224 pages) :
  ISBN: 9780203828557
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning:  5. Frida Möller, “News Reports versus Written Narratives: Collecting Information Using Different Types of Empirical Sources."  6. Ralph Sundberg & Lotta Harbom, “Systematic Data Collection: Experiences from the Uppsala Conflict Data Program."  7. Kristine Höglund, “Comparative Field Research in War- torn Societies."

  ”Nagorno - Karabak h’s Gathering War Clouds.”
  IOG. 2017 Europe Report 244 , International Crisis Group :
  http://www.crisisgroup.org/

  “Nytta och fallgropar med statistik.” Kritiskt tänkande – i teori och praktik
  Sporrong I Elin, Westin Tikkanen Karin
  Lund: Studentlitteratur :
  Läsanvisning: s.139-155 (Tillhandahålls av institutionen)

  Jacobsen Dag Ingvar
  “Metod – en pragmatisk ansats.” Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder
  Lund: Studentlitteratur :
  Läsanvisning: s. 17-31 (Tillhandahålls av institutionen)

  Different Methods for Analyzing Varieties of Peace [Elektronisk resurs]
  Johansson Patrik, Saati Abrak
  Umeå : Umeå universitet : 2020 : 18 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167296
  ISBN: 9789178552030
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kuperman Alan J.
  “Is Partition Really the Only Hope? Reconciling Contradictory Findings About Ethnic Civil Wars.”
  Security Studies 13 (4) : 2004 :
  Läsanvisning: s. 314-349

  Ragin Charles C.
  ”Set Relations in Social Research: Basic Concepts.” I Charles C. Ragin, Redesigning Social Enquiry: Fuzzy Sets and Beyond
  Chicago & London: University of Chicago Press : 2008 :
  Läsanvisning: s.13-28 (Tillhandahålls av institutionen)

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se bibliotekskatalogen Album

  Factfulness
  Rosling Hans, Rosling Rönnlund Anna, Rosling Ola
  Stockholm: Natur och kultur : 2018 :
  Läsanvisning: 151-172 (Tillhandahålls av institutionen)

  “Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options.”
  Seawright Jason, Gerring John
  Political Research Quarterly : 2008 :
  Läsanvisning: Vol. 61, No. 2, pp. 294-308

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
  ISBN: 9789147126972
  Se bibliotekskatalogen Album

  ”Azerbaijan - Armenia conflict is a reminder of Europe's instability.”
  The Guardian : 2016 :
  Läsanvisning: (Tillhandahålls av institutionen)

  Zahar Marie-Joëlle
  “Fieldwork, Objectivity, and the Academic Enterprise.” I Chandra Lekha Sriram et al, Surviving Field Research: Working in Violent and Difficult Situations
  London & New York: Routledge : 2009 :
  Läsanvisning: 191-206 (Tillhandahålls av institutionen)

  Internationell intervention och folkrätt

  Sverige och folkrätten
  Bring Ove, Mahmoudi Said, Wrange Pål
  5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 363 s. :
  ISBN: 978-91-39-20716-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klabbers Jan
  International law
  Second edition. : Cambridge [UK] : Cambridge University Press : 2017. : xxix, 370 pages :
  ISBN: 978-1-107-14155-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Çalı Başak
  International law for international relations
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xxxii, 431 p. :
  ISBN: 0-19-955842-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svanberg Katinka
  En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt
  5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 110 s. :
  ISBN: 9789139206552
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shaw Malcolm Nathan
  International law
  Eighth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : [2017] : lxxxviii, 1033 sidor :
  ISBN: 978-1-107-18847-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt

  Al Qurtuby Sumanto
  Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island
  Ingår i:
  Islam and Christian Muslim relations [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  Carfax : 24 : sid. 349-367 :
  Full article
  Obligatorisk

  Religion and Peacemaking: A Conceptualization
  Brewer John D, Higgins Gareth I, Teeney Francis
  Ingår i:
  Sociology [Elektronisk resurs].
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999- : 44 : sid. 1019-1037 :
  Länk
  Obligatorisk

  Constitution building processes and democratization [Elektronisk resurs]
  Ghai Yash., Galli Gudio.
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance : c2006. : 24 p. :
  Med länk till fulltext efter registrering
  Obligatorisk

  Gurr Ted R.
  Observations on the Study of Ethnic Conflict
  Ingår i:
  Ethnopolitics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 34-40 :
  Länk
  Obligatorisk

  The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism
  Hafez Mohammed, Mullins Creighton
  Ingår i:
  Studies in conflict and terrorism [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 38 : sid. 958-975 :
  Länk
  Obligatorisk

  Hancock Landon E.
  Into the IRIS: a model for analyzing identity dynamics in conflict
  Ingår i:
  National identities [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- : 18 : sid. 409-423 :
  Länk
  Obligatorisk

  Huntington Samuel P.
  The clash of civilizations?
  Ingår i:
  Foreign affairs
  New York : Council on Foreign Relations : 1922- :
  Obligatorisk

  Constitution building after conflict [Elektronisk resurs] : external support to a sovereign process : policy paper May 2011
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : 2011 : 22 s. :
  http://www.idea.int/publications/constitution-building-after-conflict/upload/CB-after-conflict.pdf
  Obligatorisk

  Lijphart A
  Constitutional Design for Divided Societies
  Journal of Democracy, Vol.15, Nr. 2, s. 96-109 : 2004 :
  Obligatorisk

  Mccauley John F.
  Disaggregating Identities to Study Ethnic Conflict
  Ingår i:
  Ethnopolitics. [Elektronisk resurs]
  16 : sid. 12-20 :
  Länk
  Obligatorisk

  Armed conflicts, 1946–2014
  Pettersson Therése, Wallensteen Peter
  Ingår i:
  Journal of peace research [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 2000- : 52 : sid. 536-550 :
  Länk
  Obligatorisk

  Smith Rhona K. M.
  International human rights law
  Ninth edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xxxviii, 454 pages :
  ISBN: 0198843674
  Se bibliotekskatalogen Album

  How Holy Wars End: Exploring the Termination Patterns of Conflicts With Religious Dimensions in Asia
  Svensson Isak, Harding Emily
  Ingår i:
  Terrorism and political violence [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2002- : 23 : sid. 133-149 :
  Länk
  Obligatorisk

  Wallis Joanne
  How important is participatory constitution-making? Lessons from Timor-Leste and Bougainville
  Ingår i:
  Commonwealth & comparative politics [Elektronisk resurs].
  London : Frank Cass : c1998- : 54 : sid. 362-386 :
  Länk
  Obligatorisk

  Waylen Georgina
  Constitutional Engineering. What opportunities for the enhancement of gender rights?
  Ingår i:
  Third world quarterly. [Elektronisk resurs]
  27 : sid. 1209-1221 :
  Obligatorisk

  Våld och ickevåld

  Barry Kathleen.
  Unmaking war, remaking men : how empathy can reshape our politics, our soldiers and ourselves
  1. ed. : Santa Rosa, Calif. : Phoenix Rising Press of Santa Rosa : 2011 : x, 235 s. :
  ISBN: 9780982796702
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bartkowski Maciej
  Nonviolent Civilian Defense to Counter Russian Hybrid Warfare
  Johns Hopkins Krieger School : 2015 :
  http://advanced.jhu.edu/wp-content/uploads/2015/03/GOV1501_WhitePaper_Bartkowski.pdf

  Auschwitz och det moderna samhället
  Bauman Zygmunt, Gimdal Gustaf, Gimdal Rickard
  2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 298, [6] s. :
  ISBN: 91-7173-038-9 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Article 36 reviews : dealing with the challenges posed by emerging technologies
  Boulanin Vincent, Verbruggen Maaike
  Solna : SIPRI : 2017 : 35 s. :
  Fritt tillgänglig via SIPRI

  Mapping the development of autonomy in weapon systems
  Boulanin Vincent, Verbruggen Maaike
  Solna : SIPRI : 2017 : 131 p. :
  Fritt tillgänglig via SIPRI

  Cady Duane L.
  From warism to pacifism : a moral continuum
  2nd ed. : 2010 : xxi, 145 p. :
  ISBN: 1439903123
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Calhoun Laurie
  Targeted Killing and Drone Warfare
  Ingår i:
  Routledge handbook of critical terrorism studies
  New York : Routledge : 2016. : 311 pages : sid. s 190–200. :

  Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict
  Chenoweth Erica, Stephan Maria J.
  New York : Columbia University Press : cop. 2011. : xvii, 296 p. :
  ISBN: 0231156820
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beyond mothers, monsters, whores : thinking about women's violence in global politics
  Gentry Caron E., Sjoberg Laura
  London : Zed Books : 2015 : 200 s. :
  ISBN: 9781783602070
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hallward Maia Carter
  Understanding nonviolence : contours and contexts / Maia Carter Hallward and Julie M. Norman. [Elektronisk resurs]
  Polity :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 2015. Cambridge: Polity Press

  L. Cummings Mary
  Artificial Intelligence and the Future of Warfare.
  Chatham house : 2017 :
  PDF