"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologi för dietetik, 15 hp

Engelskt namn: Physiology for Dietetics

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 till 2024-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN069

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2023-09-13

Innehåll

Kursen behandlar humanfysiologi med fokus på hur nutrition kan påverka kroppens normala funktioner och metabol reglering. Kursen innefattar även den anatomi och morfologi som krävs för att fysiologiska processer ska kunna förklaras. Kursen utgör en kunskapsgrund för vidare studier inom dietetik och sjukdomslära samt idrottsnutrition.
 
Kursen består av följande moduler:

 1. Fysiologi för Dietetik 1 (Physiology for Dietetics 1), 7.5 hp
 2. Fysiologi för Dietetik 2 (Physiology for Dietetics 2), 7.5 hp

 

Förväntade studieresultat

Modul 1. Fysiologi för Dietetik 1, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:


Kunskap och förståelse

 • Förklara grundläggande cellulära processer och hur kosten interagerar med dessa.
 • Redogöra för nervsystemets organisation och förklara dess funktion.
 • Redogöra för det endokrina systemets organisation och förklara dess funktion.
 • Redogöra för benomsättningen och dess reglering.
 • Redogöra för muskulaturens funktion och metabolism.

Färdighet och förmåga

 • lösa komplexa problem som kräver kunskap och förståelse om den fysiologi som modulen behandlar
 • använda sig av adekvat medicinsk terminologi för att förklara fysiologiska processer i förhållande till modulens innehåll.
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper relaterat till modulens innehåll

Modul 2. Fysiologi för Dietetik 2, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:


Kunskap och förståelse

 • Förklara cirkulationens funktion och dess reglering
 • Redogöra för exkretionsorganens funktion och reglering, samt förklara samspelet mellan de olika vätskerummen och reglering av vatten, salt och pH i dessa
 • I detalj kunna redogöra för spjälkning och absorption av näringsämnen och förklara reglering av dessa processer.
 • Förklara hur kroppen metabolt kan anpassa sig till olika fysiologiska tillstånd

Färdighet och förmåga

 • lösa komplexa problem som kräver kunskap och förståelse om den fysiologi som modulen behandlar
 • använda sig av adekvat medicinsk terminologi för att förklara och kommunicera fysiologiska processer i förhållande till modulens innehåll
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper relaterat till modulens innehåll

 

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp med godkänt betyg på modul 2, Näringskemi och modul 3, Näringsfysiologi samt Kostvetenskap B 30 hp med godkänt betyg på minst 9 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Inbördes ordning av modulerna kan ändras.


Modul 1. Fysiologi för Dietetik 1, 7.5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete och seminarier. Obligatoriskt inslag är grupparbete med tillhörande seminarium.
 
Modul 2. Fysiologi för Dietetik 2, 7.5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier och laboration. Obligatoriskt inslag är grupparbete med tillhörande seminarium.

 

Examination

Modul 1. Fysiologi för Dietetik 1, 7.5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)
 • Seminarium (U eller G)

Modul 2. Fysiologi för Dietetik 2, 7.5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)
 • Seminarium (U eller G)

 

Hel kurs
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Fysiologi för dietetik 15 hp

Rekommenderad litteratur

Sherwood Lauralee (west Virginia University)
Human physiology - from cells to systems
Cengage Learning, Inc : 2014 : 912 sidor :
ISBN: 978-1-285-86693-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ytterligare litteratur kan tillkomma.