"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk diagnostik II, 22,5 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology Diagnostics II

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL218

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

Kursen består av tre moduler. 

Modul 1: Fysiologisk diagnostik och behandling 7,5 hp
I modulen ingår de vanligast förekommande fysiologiska metoderna med teoretisk bakgrund inom invasiv/noninvasiv arytmidiagnostik, pacemakerbehandling samt invasiv cirkulationsbehandling. Modulen omfattar bl. a. hjärtkateterisering, elektrofysiologi med programmerad elektrisk stimulering (PES) och ablation av arytmier. Hjärtfrekvensvariabilitet och sena potentialer, ICD och pacemakerimplantation, byte av pacemaker samt akutsjukvård ingår. Metodik med teoretisk bakgrund såsom funktionsmätning av esophagus, långtidsregistrering av pH i esophagus, anorektal tryckmätning, njurfunktionsundersökning samt urinflödesregistrering ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter. Vidare ingår förståelse för kvalitetssäkring och hållbar utveckling exempelvis gällande arbetsmiljö.

Modul 2: Ultraljud hjärta 7,5 hp
Modulen innehåller ultraljudsmetodik omfattande transthorakalt och transoesophagalt hjärtekokardiografi (EKO), samt stress-EKO. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter. Vidare ingår förståelse för kvalitetssäkring och hållbar utveckling exempelvis gällande arbetsmiljö.

Modul 3: Neurofysiologisk diagnostik 7,5 hp
Modulen innehåller neurofysiologisk metodik med teoretisk bakgrund omfattande bl.a. elektroencefalogram (EEG) (vaken/sömn/övervakning), bedömning av funktion i perifera nerver med elektroneurografi (ENeG) samt registrering av musklernas elektriska aktivitet (EMG). Metoder för undersökning av känselbanor från armar och ben upp till ryggmärg och hjärna (SEP), undersökning av motoriska banor från hjärna och ryggmärg ut till armar och ben (MEP), samt undersökning av temperatursinnet ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter. Vidare ingår förståelse för kvalitetssäkring och hållbar utveckling exempelvis gällande arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska 
* ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutvecklingen (modul 1, 2 och 3)
* erhålla kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1, 2 och 3)
* kunna förklara olika metoders teoretiska bakgrund inom området samt förstå metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1, 2 och 3)
* ha kunskaper om sjukvård i akuta situationer (modul 1, 2 och 3)
* ha förståelse för programmerad elektrisk stimulering (PES) i hjärtat (modul 1)
* känna till radiofrekvensbehandling och kryotermisk behandling vid olika typer av ablationsbehandling (modul 1)
* kunna olika pacemakersystem och kunna redogöra för de olika indikationerna som föranleder valet av implanterat system (modul 1)
* kunna utföra basala mätningar av pacemakersystemen (modul 1)
* översiktligt kunna utvärdera pacemakerdiagnostik vid pacemakermottagning (modul 1)
* känna till förfarandet vid ICD- och pacemakerimplantationer (modul 1)
* redogöra skillnader mellan konventionell pacemaker och sviktpacemaker (modul 1)
* känna till undersökningsförfarandet vid PES och ablationer (modul 1)
* känna till undersökningsförfarandet vid hjärtkateterisering (modul 1)
* känna till transoesophagal EKO (modul 2)
* känna till stress-EKO (modul 2)
* ha kunskap om olika hjärtsjukdomar, deras etiologi, symptom, patofysiologi, behandling och hur de diagnostiseras med ultraljuds- och Dopplerteknik (modul 2)
* kunna förklara den teoretiska bakgrunden för ultraljudets fysikaliska principer (inklusive Dopplertekniken) (modul 2)
* känna till olika undersökningsmoment vid ENeG (modul 3)
* ha förståelse för principer vid tolkning av ENeG (modul 3)
* känna till registrering av EMG (modul 3)
* känna till SEP och MEP (modul 3). 

Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska 
* tillämpa säkerhet och kvalitet vid undersökning (modul 1, 2 och 3)
* ha förståelse för hur man ska dokumentera, analysera, tolka, kritiskt granska samt presentera undersökningsresultat (modul 1, 2 och 3)
* ha förståelse för hur man sterilassisterar vid hjärtkateterisering, ablation av arytmier eller pacemakerinläggning (modul 1)
* under handledning utföra sterilassistering vid hjärtkateterisering, ablation av arytmier eller pacemakerinläggning (modul 1)
* känna till hur man testar olika pacemakersystem (modul 1)
* under handledning kunna utföra undersökningar av arteriella och venösa insufficienser och venös trombosdiagnostik med ultraljud (modul 1)
* under handledning genomföra grundläggande mätningar och standardprojektioner (modul 2)
* under handledning genomföra stora delar av en transthorakal EKO undersökning (modul 2)
* under handledning genomföra motorisk och sensorisk ENeG inom nedre och övre extremiteten (modul 3)
* självständigt kunna utföra, motorisk och sensorisk ENeG inom övre extremiteten vid diagnostik av karpaltunnelsyndrom (modul 3)
* självständigt kunna utföra en EEG rutinundersökning på vuxna (modul 3)
* kunna identifiera eventuellt behov av systematiskt förändringsarbete inom andra kliniska verksamheter i relation till ett tidigare identifierat förbättringsområde  (modul 1, 2 och 3).

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Den studerande ska 
* kunna kommunicera med patient och anhörig (modul 1, 2 och 3) 
* kunna ge god omvårdnad och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten samt tillämpa etiska principer i vården (modul 1, 2 och 3)
* förstå innebörden av tystnadsplikt och sekretess och kunna tillämpa denna (modul 1, 2 och 3)
* kunna tillgodogöra sig handledning (modul 1, 2 och 3)
* visa förmåga att med helhetssyn på människan, bedömningar, vetenskap, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter (modul 1, 2 och 3)
* uppvisa professionellt förhållningssätt vid kontakt med patienter, anhöriga, olika personalkategorier, andra studenter samt visa gott omdöme och ta ansvar för egna handlingar (modul 1, 2 och 3)
* kunna visa förståelse för kvalitetssäkring och hållbar utveckling exempelvis gällande arbetsmiljö (modul 1, 2 och 3).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 120 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case och seminarier. Närvaro vid upprop, verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case-redovisningar samt seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination av kursens tre moduler sker individuellt i form av seminarier, muntliga case-redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (betygsgrad: godkänd/underkänd). Antal inlämningar för laborationsrapport är begränsat till två och ska lämnas in inom angiven tidsram, annars ges betyget U. För godkänd kurs krävs betygsgrad godkänd för de olika delarna av den verksamhetsförlagda utbildningen enligt bedömningskriterier, samt seminarier, case och skriftliga inlämnings¬uppgifter inom respektive modul. Betygskriteriet godkänd på case-redovisning och seminarier innebär att studenten ska vara närvarande och delta aktivt vid samtliga tre moduler. Vid eventuell komplettering av skriftliga inlämningsuppgifter vid respektive modul, har studenter tre veckor på sig att slutföra denna efter att studenten erhållit besked om komplettering. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhets direktiv.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.