"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande laboratorievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Basic Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2022-07-04 och tillsvidare

Kurskod: 3BL301

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-12-01

Innehåll

Kursen består av tre moduler 

Modul 1: Introduktion till universitetsstudier 3 hp 
I modulen ingår genomgång av regler och riktlinjer för studier vid programmet, studieteknik och universitetsorganisation samt en genomgång av nationell kompetensbeskrivning för biomedicinsk analytiker. Modulen behandlar även kognitiv psykologi där den studerande ges insikt i och medvetenhet om gruppstrukturer och gruppers utveckling över tid. Dessutom introduceras Agenda 2030 och genom grupparbete belyses hälsa och sjukdomspanorama ur ett globalt perspektiv. Deltagande i den fakultetsgemensamma dagen är obligatorisk. 

Modul 2: Laboratorievetenskap 8 hp
I modulen ingår grundläggande kemi, stökiometriska beräkningar, kemisk jämvikt samt pH-beräkningar på syra-, bas- och buffertsystem samt kemikaliehantering. 

Modul 3: Statistik 4 hp  
Modulen omfattar vetenskapsteori där kunskapsbegrepp, forskning, hypotesbildning och hypotesprövning samt källkritik och kritiskt tänkande tas upp. Grundläggande beskrivande statistik ingår med anknytning till laborationer vilka belyser precisions- och riktighetsbestämningar, felsökning, redovisning av felkällor, angivande av mätosäkerhet samt vetenskaplig dokumentation med fokus på tabeller och diagram.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Introduktion till universitetsstudier 3 hp 

Kunskap och förståelse:
Studenten ska  
* ha kännedom om kompetensbeskrivning för yrkesområdet 
* känna till förutsättningarna för lärande, arbete i grupp samt ha insikter i gruppdynamik

Färdigheter och förmåga: 
Studenten ska  
* kunna sammanställa och presentera information om Agenda 2030, hälsa och sjukdomspanorama i ett nationellt och internationellt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Studenten ska 
* kunna diskutera och reflektera över hur individens personlighet, erfarenheter och föreställningar samt kroppsspråk påverkar bemötandet i relationer med andra
* ha förmåga att reflektera över hur individer och en arbetsgrupp bestående av olika professioner påverkas av personligheter, erfarenheter och föreställningar vid möten inom och utanför hälso- och sjukvården

Modul 2: Laboratorievetenskap 8 hp  

Kunskap och förståelse:
Studenten ska
* ha grundläggande kunskap om grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och struktur samt kemiska och fysikaliska egenskaper  
* ha kännedom om kemikaliehantering

Färdighet och förmåga:
Studenten ska
* kunna utföra kemiska beräkningar i relation till experimentellt arbete för att i praktiken kunna använda sig av de beräknade resultaten

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten ska
* kunna genomföra riskbedömning och utifrån detta ha ett säkert arbetssätt
Modul 3: Statistik 4 hp  
Kunskap och förståelse:
Studenten ska
* ha insikt i grunderna för vetenskaplig dokumentation  
* kunna tolka och presentera resultat med rätt antal signifikanta siffror
Färdighet och förmåga:
Studenten ska
* kunna utföra mätningar och avläsningar med riktighet och precision samt kunna bedöma eventuella signifikanta skillnader mellan olika mätinstrument eller metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten ska
* förstå grunderna för kritiskt vetenskapligt förhållningssätt inkluderande hypotesprövning som grundar sig på observationer och experiment samt källkritik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räknestugor, laborationer och seminarier. Obligatoriska moment är upprop, laborationsgenomgångar, laborationer, seminarier samt Medicinska fakultetens gemensamma dag för termin 1 studenter.

Examination

Examination av modul 1 med kognitiv psykologi sker via individuella inlämningsuppgifter. Fakultetens gemensamma dag examineras i form av gruppövningar där gruppens och den enskilde studentens muntliga eller skriftliga reflektioner kring gruppuppgiften bedöms. I det fallet studenten inte blir godkänd vid det ordinarie provtillfället så kommer ett omprovstillfälle att erbjudas senare samma termin. I det fallet studenten ej blir godkänd vid något av dessa två tillfällen så erbjuds ytterligare ett omprovstillfälle i anslutning till nästa ordinarie tillfälle nästkommande termin. Deltagande och medverkan vid grupparbeten, gruppdiskussioner samt seminariepresentationer rörande lika villkor inom sjukvården är obligatoriskt. 
 
Examination av modul 2 sker genom individuella skriftliga tentamina i kemi samt skriftliga redovisningar av laborationer. 

Examination av modul 3 sker genom individuella skriftliga tentamina i statistik och inlämnade uppgifter. 
 
Betyg på modul 1 ges med Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på modul 2 ges med U, G eller Väl godkänd (VG). På den skriftliga tentamen i modul 2 ges betyget U, G, eller VG. Betyg på modul 3 ges med U eller G. På den skriftliga tentamen i modul 3 ges betyget U eller G.
 
På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs G på modul 1 och 3 samt VG på modul 2. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov, laborationer, laborationsrapporter och obligatoriska moment är godkända.  För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. 

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tillfällen att fullgöra laborationer för att nå godkänt är begränsat till tre. Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. 
 
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.