"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa, miljö och hållbarhet, 3,5 hp

Engelskt namn: Health, Environment and Sustainability

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3FH085

Högskolepoäng: 3,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-11-18

Innehåll

Målet med kursen är att fördjupa förståelsen för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar. Kursens olika delar innefattar:

 • Globala processer såsom miljö- och klimatförändringar
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder i miljöhälsoforskning
 • De globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030
 • Hälsokonsekvensanalys
 • Klimatanpassning
 • Ramverk inom miljö- och klimatpolitik.

Innehållet belyser miljöförändringar beroende på antropogena och naturliga orsaker, och avhandlar hur kunskap och lösningar tas fram i ett samspel mellan olika aktörer. Kursen kommer behandla hur världen och miljön förändras, fokuseras på övergripande policy och hållbarhetsprocesser, och innefattar teori och metoder för miljöhälsorelaterad forskning och hälsokonsekvensbeskrivningar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter fullföljd kurs förväntas studenten att

 • Kunna förklara sambanden mellan miljö, klimatförändringar och hälsa. 
 • Förstå arbetsmodeller och globala processer för hållbar utveckling samt bedöma hur de kan påverka hälsoutvecklingen.
 • Ha grundläggande kunskap om miljöepidemiologiska arbetssätt och metoder.

Färdigheter och förmåga 
Efter fullföljd kurs förväntas studenten att

 • Beskriva hur processer och globala frågor om miljöförändring och hälsa kan adresseras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullföljd kurs förväntas studenten att

 • Kritiskt reflektera kring hållbarhetsmål och global utveckling med fokus på miljö och hälsa. 
 • Kritiskt bedöma miljöepidemiologiska studier. 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, dator- och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar: (1) Hemuppgift och (2) projektarbete. Hemuppgiften betygsätts med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Projektarbetet betygsätts med betygen godkänd (G) och underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda delar av examinationen är godkända. För att få betyget väl godkänd (VG) krävs att studenten fått detta betyg på hemuppgiften. 

Hemuppgiften omfattar en skriftlig uppsats i litteratur översikts-form. Om hemuppgiften underkänns får studenten möjlighet att komplettera uppgiften enligt en tidsplan fastställd av examinatorn. Studenten får maximalt fem kompletteringstillfällen. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om projektarbetet underkänns får studenten komplettera examinationen i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.