"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historiska perspektiv på demokrati, 7,5 hp

Engelskt namn: Historical perspectives on democracy

Denna kursplan gäller: 2021-02-22 och tillsvidare

Kurskod: 1HI080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-04

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak demokratins historia från antiken till sent 1900-tal, både vad gäller hur nuvarande politiska system från olika delar av världen har byggts upp och legitimerats. Särskilt fokus läggs på utvecklingen av moderna former av demokrati från 1600-talet och framåt. Utöver kurslitteratur, kommer studenten möta och arbeta med historiska källtexter som har betydelse för demokratin för att erhålla en djupare förståelse för demokratins idéhistoria.
 
Kursen innehåller dessutom en omfattande översikt av olika teoretiska modeller för att förstå och definiera demokrati, samt ett urval av exempel från 1900-talet då demokratin har utmanats eller hotats. Syftet med detta är att ge studenten ett historiskt perspektiv som kan förbättra studentens förmåga att identifiera och värdera nutida fall där demokratin utmanas eller hotas.
 
Kursen ges helt på engelska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat

Kunskap och förståelse:

 • övergripande kunskaper om politiska system med demokratiska inslag från antiken till slutet av 1900-talet.
 • övergripande kunskaper om de idéer som låg till grund för tidiga former av demokratiskt styre.
 • ingående kunskaper om de filosofiska grunderna bakom moderna former av demokratiskt styre från 1600-talet och framåt.
 • övergripande kunskaper och förståelse för olika teoretiska modeller som definierar demokrati.
 • övergripande kunskaper om det urval utmaningar och hot mot demokratin med fokus på 1900-talet som presenteras under kursen. 

Färdighet och förmåga:

 • förmåga att kontextualisera, diskutera och värdera historiska källtexter av betydelse för utvecklingen av den moderna demokratin.
 • förmåga att diskutera och värdera olika teoretiska modeller som definierar demokrati.
 • förmåga att självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem med anknytning till kursens övergripande innehåll samt självständigt söka en begränsad mängd relevant vetenskaplig litteratur för det ändamålet.
 • förmåga att formulera dessa studieresultat muntligt och skriftligt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Baserat på inhämtade kunskaper och färdigheter enligt ovan, visa förmåga att identifiera, diskutera och värdera metoder att förbättra och stärka demokratin.
 • Baserat på inhämtade kunskaper och färdigheter enligt ovan, visa förmåga att identifiera, diskutera och värdera utmaningar för och hot mot demokratin.

Behörighetskrav

Historia 90 hp eller Idéhistoria 90 hp , eller kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande. Engelska B/6 och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs huvudsakligen av självstudier och analys av kurslitteraturen utifrån läsanvisningar som tillhandahålls via kursens webbaserade lärplattform. Kursen innehåller inga föreläsningar, men studenten har tillgång till korta introduktioner till kursens huvudteman som görs tillgängliga genom kursens lärplattform, såväl som regelbundna webbaserade träffar med kursens lärare. Obligatoriska betygsatta (underkänd/godkänd) seminarier ingår i kursen. Dessa genomförs skriftligt via kursens lärplattform och muntligt via digitala mötesverktyg som Zoom. För studenter som befinner sig i Umeå kan seminarier komma att hållas på campus istället för digitalt. Vid vissa seminarier kommer särskilt fokus att ligga på analys av historiska källtexter.

Studenten måste ha tillgång till dator med mikrofon och webbkamera samt tillgång till en stabil internetuppkoppling för att delta vid webbaserade seminarier.

Examination

Kursen examineras genom två individuella skriftliga examinationsuppgifter. Även aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier ingår i examinationen. Seminarier kommer att genomföras både skriftligt och muntligt. För alla obligatoriska och betygsgrundande seminarier krävs förberedelse i form av en kortare skriftlig inlämningsuppgift. I en av de skriftliga inlämningsuppgifterna ska studenten självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem med anknytning till kursens övergripande innehåll. I det arbetet krävs det även att studenten hittar en begränsad mängd relevant kompletterande litteratur.
 
För att uppnå betyget Godkänd på kursen som helhet, måste studenten få godkänt på alla obligatoriska seminarier och de två skriftliga inlämningsuppgifterna. För att uppnå betyget Väl godkänd på kursen som helhet, måste studenten få godkänt på alla obligatoriska seminarium och uppnå Väl godkänd på de två individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Stasavage David
  The decline and rise of democracy : a global history from antiquity to today
  Princeton : Princeton University Press : [2020] : 406 sidor :
  ISBN: 9780691177465
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and democratization in comparative perspective
  Møller Jørgen, Skaaning Svend-Erik
  London : Routledge : 2013 : 237 sidor :
  ISBN: 9780415633512
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Müller Jan-Werner
  Contesting democracy : political ideas in twentieth-century Europe
  New Haven, Conn. : Yale University Press : cop. 2011 : 281 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 0300113218
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Supplementary material chosen by the student in agreement with the teacher as well as on-line articles and source texts made available through the course learning site will be added to the course readings.

  Additional on-line articles and source texts made available through the course web site will be annonced at the start of the course.

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Stasavage David
  The decline and rise of democracy : a global history from antiquity to today
  Princeton : Princeton University Press : [2020] : 406 sidor :
  ISBN: 9780691177465
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and democratization in comparative perspective
  Møller Jørgen, Skaaning Svend-Erik
  London : Routledge : 2013 : 237 sidor :
  ISBN: 9780415633512
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Müller Jan-Werner
  Contesting democracy : political ideas in twentieth-century Europe
  New Haven, Conn. : Yale University Press : cop. 2011 : 281 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 0300113218
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  National populism : the revolt against liberal democracy
  Eatwell Roger, Goodwin Matthew J.
  London : Pelican : 2018 : xxxii, 344 pages :
  ISBN: 9780241312001
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional on-line articles and source texts made available through the course web site will be annonced at the start of the course.