Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande ingenjörskurs - CE, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum - CE

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5EN070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-08-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Innehåll

Kursen ger i modul 1 (Matematik, 4.5 hp (Mathematics, 4.5 ECTS)) en översikt över de matematiska begrepp och verktyg som kommer till användning i de inledande kurserna.
Ekvationer, olikheter och funktioner är exempel på sådana viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid de inom teknikområdet mest centrala områdena - trigonometriska funktioner, polynom, exponential- och logaritmfunktioner samt elementär komplex analys.

Kursens modul 2 (Experimentell metodik, 3 hp (Experimental methods, 3 ECTS)) behandlar experimentell metodik där den studerande ges övning i att planera och genomföra experiment samt att värdera resultaten med hjälp av statistiska verktyg. Vidare ges träning i att hantera programvara avsedd för beräkningar, ordbehandling och grafisk presentation, samt att ge en introduktion till skriftlig rapportering.

Kursen omfattar två moduler:
1. Matematik, 4.5 hp (Mathematics, 4.5 ECTS);
2. Experimentell metodik, 3 hp (Experimental methods, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Matematik:
- tillämpa den notation och de skrivsätt som tas upp i matematikmomentet,
- föra logiska resonemang och genomföra induktionsbevis,
- formulera och tillämpa centrala satser som behandlas på kursen,
- lösa ekvationer och olikheter med och utan absolutbelopp,
- utföra beräkningar med komplexa tal,
- tillämpa de trigonometriska funktionernas egenskaper vid beräkningar, såväl geometriskt som algebraiskt.
Experimentell metodik:
- insamla och göra enkla statistiska beräkningar på mätvärden (medelvärde, standardavvikelse, viktat medelvärde, samt linjär regression),
- använda något/några vanliga beräkningsverktyg för bearbetning och presentation av data,
- tillämpa grunderna i rapportskrivning,
- känna till och jämföra olika typer av teknikvetenskaplig text.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Modul 1 (Matematik):
Skriftlig tentamen vid kursens slut. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Modul 2 (Experimentell metodik):
Fyra olika delar betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). De olika delarna utgörs av en skriftlig deltentamen där 40% av maxpoäng ger godkänt, därutöver krävs en godkänd laborationsrapport, en godkänd inlämning av Exceluppgift samt en godkänd inlämnad film för en arbetsuppgigft.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (3) på modul 1 och (G) på samtliga  delar av modul 2. För kursbetyget (4) krävs betyget (4) på modul 1 och (G) på samtliga  delar av modul 2. För kursbetyget (5) krävs betyget (5) på modul 1 och (G) på samtliga  delar av modul 2. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.