Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i energiteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum in Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EN065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. Den ger introduktion i ingenjörsrollen, grundläggande mekanik och energiteknik på universitetsnivå, samt en orientering om teknikområdet för det aktuella programmet.
Bearbetning och presentation av data med några vanliga beräknings- och presentationsverktyg, grunderna i felanalys samt grunderna i litteratursökning, muntlig och skriftlig kommunikation.
Kursen omfattar tre moment:
1. Ingenjörsfärdigheter, 3 hp (Engineering skills, 3 ECTS);
2. Energiteknik, 3 hp (Energy engineering, 3 ECTS);
3. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
Ingenjörsfärdigheter:
- redogöra för innebörden i ingenjörsrollen, ingenjörsyrkets etiska utgångspunkter samt programmets mål och utformning,
- tillämpa några vanliga datorprogram för bearbetning och presentation av mätdata,
- göra litteratursökningar och värdera olika källor till kunskap,
- tillämpa grunderna i felanalys och enhetsanalys.

 Energiteknik:
- lösa räkneproblem inom grundläggande klassisk mekanik och energiteknik samt göra rimlighetsbedömning av erhållna resultat,
- redogöra för grundbegrepp inom teknikområdet.

Projekt:
- genomföra ett mindre projekt,
- tillämpa grunderna i muntlig och skriftlig presentation.
 

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Examinationen sker normalt dels genom skriftlig tentamen på teoridelarna, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektet, men kan också ske fortlöpande i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projektet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur