"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i energiteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum in Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5EN065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. Den ger introduktion i ingenjörsrollen, grundläggande mekanik och energiteknik på universitetsnivå, samt en orientering om teknikområdet för det aktuella programmet.
Bearbetning och presentation av data med några vanliga beräknings- och presentationsverktyg, grunderna i felanalys samt grunderna i litteratursökning, muntlig och skriftlig kommunikation.
Kursen omfattar tre moduler:
1. Ingenjörsfärdigheter, 3 hp (Engineering skills, 3 ECTS);
2. Energiteknik, 3 hp (Energy engineering, 3 ECTS);
3. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
Ingenjörsfärdigheter:
- redogöra för innebörden i ingenjörsrollen, ingenjörsyrkets etiska utgångspunkter samt programmets mål och utformning,
- tillämpa några vanliga datorprogram för bearbetning och presentation av mätdata,
- göra litteratursökningar och värdera olika källor till kunskap,
- tillämpa grunderna i felanalys och enhetsanalys.

 Energiteknik:
- lösa räkneproblem inom grundläggande klassisk mekanik och energiteknik samt göra rimlighetsbedömning av erhållna resultat,
- redogöra för grundbegrepp inom teknikområdet.

Projekt:
- genomföra ett mindre projekt,
- tillämpa grunderna i muntlig och skriftlig presentation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Modul 1 (Ingenjörsfärdigheter) och Modul 2 (Energiteknik):
Skriftlig tentamen vid kursens slut. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Modul 3 (Projekt):
En skriftlig rapport och en muntlig presentation som betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygssättningen grundas på bedömning av den skriftliga rapporten. För betyget G krävs att rapporten överlag är korrekt och innehåller relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Poängen från proven i  modul 1 och modul 2 summeras och ligger till grund för helkursbetyget. För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på de skriftliga proven. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på de skriftliga proven. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom att båda proven i modul 1 och modul 2 är godkända och att de obligatoriska moment som ingår i modul 3 är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.