Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationell ekonomisk historia (nivå 4), 15 hp

Engelskt namn: International Economic History (level 4)

Denna kursplan gäller: 2021-03-15 och tillsvidare

Kurskod: 2EH038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2014-02-10

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-05

Innehåll

Kursen behandlar historiska perspektiv på kapitalismens utveckling - det idag dominerande systemet i världsekonomin - med perspektiv och exempel från senmedeltid till idag. Den historiska dynamiken mellan kapital, produktion, miljöpåverkan och institutioner utforskas över tid, liksom statens och företagens roll. Vidare identifieras och analyseras faktorer bakom ekonomisk tillväxt, globalisering och hållbarhet där de grundläggande mekanismerna och konsekvenserna av den kapitalistiska utvecklingen står i fokus. I kursen utforskas frågor om kapitalismens betydelse för den moderna ekonomiska tillväxtens uppkomst, dess spridning och förekomsten av olika varianter av kapitalistiska system, inklusive perioder av globalisering. Samband mellan ekonomisk tillväxt, institutionell förändring och miljökonsekvenser ställer också frågor om huruvida kapitalismen har varit och kan vara långsiktigt hållbar. Kursen är indelad i fyra bredare teman: 1) Den moderna tillväxtens uppkomst; 2) Kapitalismens politiska ekonomi; 3) Kapitalism och hållbarhet; 4) Fördjupande individuellt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs har de studerande uppnått:

Fördjupad kunskap och förståelse:
1. Visa kunskap om och förståelse för faktorer bakom den moderna ekonomiska tillväxten och kapitalismens uppkomst.
2. Visa kunskap om och förståelse för konsekvenserna av den moderna tillväxten med avseende på hållbarhet.
3. Visa kunskap om och förståelse för förklaringar bakom olika kapitalistiska system i den globala ekonomin.

Fördjupad färdighet och förmåga:
4. Den studerande ska uppvisa förmåga att tillämpa teoretisk och empirisk kunskap för att kritiskt kunna analysera långsiktig ekonomisk förändring och tillväxtprocesser, inklusive institutionell förändring, globalisering och hållbar utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
5. Kunna kritiskt och självständigt identifiera och bedöma användbarheten av olika förklaringsmodeller och empiriska underlag för att undersöka ett ekonomiskhistoriskt problem inom ramen för kursens teman.

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall med minst godkänt resultat ha genomgått 90 hp inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia, statistik, företagsekonomi, rättsvetenskap, informatik, statsvetenskap eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på
svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och ges på engelska. Inga fysiska träffar ingår. Kursen ges via en av universitetets elektroniska läroplattformar och förutsätter ett stort individuellt ansvar att ta del av kursens instruktioner och föreläsningar on-line. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständighet, kritisk reflektion och aktivt sökande efter kunskap. Kursen erbjuder möjligheter till gruppdiskussion.

Examination

Examination sker genom individuellt författade rapporter i samband med varje delmoment. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Alla i kursen ingående examinationer måste vara avklarade innan betyg erhålls. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Kursen kan ingå i en magisterexamen i ekonomisk historia. För utländska studerande eller för studerande som så önskar ges betyg i enighet med ECTS genom ett särskilt intyg. Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.