Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationell ekonomisk historia (nivå 4), 15 hp

Engelskt namn: International Economic History (level 4)

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 till 2023-02-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2014-02-10

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen behandlar historiska perspektiv på kapitalismens utveckling - det idag dominerande systemet i världsekonomin - med perspektiv och exempel från senmedeltid till idag. Den historiska dynamiken mellan kapital, produktion, miljöpåverkan och institutioner utforskas över tid, liksom statens och företagens roll. Vidare identifieras och analyseras faktorer bakom ekonomisk tillväxt, globalisering och hållbarhet där de grundläggande mekanismerna och konsekvenserna av den kapitalistiska utvecklingen står i fokus. I kursen utforskas frågor om kapitalismens betydelse för den moderna ekonomiska tillväxtens uppkomst, dess spridning och förekomsten av olika varianter av kapitalistiska system, inklusive perioder av globalisering. Samband mellan ekonomisk tillväxt, institutionell förändring och miljökonsekvenser ställer också frågor om huruvida kapitalismen har varit och kan vara långsiktigt hållbar. Kursen är indelad i fyra bredare teman: 1) Den moderna tillväxtens uppkomst; 2) Kapitalismens politiska ekonomi; 3) Kapitalism och hållbarhet; 4) Fördjupande individuellt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs har de studerande uppnått:

Fördjupad kunskap och förståelse:
1. Visa kunskap om och förståelse för faktorer bakom den moderna ekonomiska tillväxten och kapitalismens uppkomst.
2. Visa kunskap om och förståelse för konsekvenserna av den moderna tillväxten med avseende på hållbarhet.
3. Visa kunskap om och förståelse för förklaringar bakom olika kapitalistiska system i den globala ekonomin.

Fördjupad färdighet och förmåga:
4. Den studerande ska uppvisa förmåga att tillämpa teoretisk och empirisk kunskap för att kritiskt kunna analysera långsiktig ekonomisk förändring och tillväxtprocesser, inklusive institutionell förändring, globalisering och hållbar utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
5. Kunna kritiskt och självständigt identifiera och bedöma användbarheten av olika förklaringsmodeller och empiriska underlag för att undersöka ett ekonomiskhistoriskt problem inom ramen för kursens teman.

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall med minst godkänt resultat ha genomgått 90 hp inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia, statistik, företagsekonomi, rättsvetenskap, informatik, statsvetenskap eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på
svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och ges på engelska. Inga fysiska träffar ingår. Kursen ges via en av universitetets elektroniska läroplattformar och förutsätter ett stort individuellt ansvar att ta del av kursens instruktioner och föreläsningar on-line. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständighet, kritisk reflektion och aktivt sökande efter kunskap. Kursen erbjuder möjligheter till gruppdiskussion.

Examination

Examination sker genom individuellt författade rapporter i samband med varje delmoment. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Alla i kursen ingående examinationer måste vara avklarade innan betyg erhålls. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Kursen kan ingå i en magisterexamen i ekonomisk historia. För utländska studerande eller för studerande som så önskar ges betyg i enighet med ECTS genom ett särskilt intyg. Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 37

  Obligatorisk litteratur

  The economic history review [Elektronisk resurs] : published on behalf of the Economic History Society
  Oxford : Blackwell : 1997- :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Allen, R.C. (2011) "Why the industrial revolution was British: commerce, induced invention, and the scientific revolution", The economic history review, 64, 2 (2011), pp. 357-384

  The American Economic Review [Elektronisk resurs]
  1911-1922 :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Acemoglu, D. Johnson, S. and Robinson J. (2005) “The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth", The American Economic Review, Vol. 95, No. 3, 546-579.

  da Silva Lopes Teresa
  The Routledge companion to the makers of global business / edited by Teresa da Silva Lopes, Christina Lubinski and Heidi J. S. Tworek [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  Online access for UMUB
  ISBN: 9781315277790
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Bergquist, A (2019) “Business and Sustainability" Chap. 35. In Routledge Companion to The Makers of Global Business, ed. Da Silva Lopes, Lubinski, Christina & Tworek, Heidi, 546-563, New York: Routledge. [available as electronic recourse]

  Boon M
  A Climate for Change. : The Oil Industry and Decarbonization in Historical Perspective
  Ingår i:
  Business history review [Elektronisk resurs]
  Boston : Harvard Graduate School of Business Administration : 1954- : 93 : sid. 101-125 :

  Boyer R
  How and why capitalisms differ
  Ingår i:
  Economy and society [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- : 34 : sid. 509-557 :

  Bulletin - American Academy of Arts and Sciences [Elektronisk resurs]
  1948- :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Chandler, A.D. “Industrial Revolutions and Institutional Arrangements," Bulletin of the American Academy of Arts and Science. 33, no. 8 (1980): 33-50.

  Varieties of Capitalism [Elektronisk resurs] : The Institutional Foundations of Comparative Advantage
  Hall Peter A., Soskice David
  Oxford : Oxford University Press : 2001 : 556 p. :

  Jones Geoffrey
  Profits and sustainability : a history of green entrepreneurship
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
  Online access for UMUB
  ISBN: 9780191840340
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jones G
  Origins and Development of Global Business
  Ingår i:
  The Routledge companion to the makers of global business / edited by Teresa da Silva Lopes, Christina Lubinski and Heidi J. S. Tworek [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  Läsanvisning: Jones, G (2019) "Origins and Development of Global Business." Chap. 2 in The Routledge Companion to the Makers of Global Business, edited by Teresa da Silva Lopes, Christina Lubinski, and Heidi J.S. Tworek, 17-34. New York: Routledge. [available as electronic resource]

  North D. C.
  Institutions (in Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Number 1, Winter 1991, pages 97-112)
  X : 1991 :

  Journal of economic geography [Elektronisk resurs]
  Oxford : Oxford University Press : 2001- : v. :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Peck, J and Zhang, J. (2013) A variety of capitalism ... with Chinese characteristics?, Journal of Economic Geography, Volume 13, Issue 3, May 2013, 357-396.

  Pomeranz Kenneth.
  The great divergence [Elektronisk resurs] : China, Europe, and the making of the modern world economy
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : c2000. : x, 382 p. :

  Business history [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 2001- :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Rowlinson, M., Toms, S. And Wilson, J.F. (2007), Competing Perspectives on the ‘Managerial Revolution' - From ‘Managerialist' to ‘Anti-Managerialist', Business History, 49 (4): 464- 482.

  Economy and society [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- :
  Läsanvisning: Schneider, B.R. & Soskice, D. (2009), “Inequality in developed countries and Latin America: coordinated, liberal and hierarchical systems", Economy and Society, 38 (1): 17-52.

  Business history review [Elektronisk resurs]
  Boston : Harvard Graduate School of Business Administration : 1954- :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Wilkins, M., et al. (2010) Varieties of Capitalism. Round table, Business History Review, 84 (Winter 2010):637-674.

  Referenslitteratur

  Cameron R
  A New View of European Industrialization (in Economic History Review 38) no. 1: 1-23
  X : 1985 :

  Chandler Jr A. D
  What is a Firm? (in European Economic Review, 36, (2-3): 483-492)
  X : 1992 :

  Feinstein Charles H..
  An Economic History of South Africa [Elektronisk resurs] : Conquest, Discrimination, and Development
  Cambridge : Cambridge University Press : 2005 : 1 online resource (328 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139165457
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Path dependence, time lags and the birth of globalization: a critique of O'Rourke and Williamson (in European review of economic history, vol 8, 2004)
  Flynn Dennis O, Giraldez Arturo
  X :

  Journal of African history [Elektronisk resurs]
  1997- :
  Online access for UMUB
  Läsanvisning: Hopkins (2009). "The New Economic History of Africa", Journal of African History, 50, pp 155- 177.

  The Arab Economies in a Changing World [Elektronisk resurs]
  Noland Marcus, Peterson Institute for International Economics , Pack Howard
  2 : Peterson Institute for International Economics : 2011 :
  Online access for UMUB

  When Did Globalisation Begin? (in European Review of Economic History, april 2002, v. 6, pp. 23-50)
  O'Rourke Kevin H, Williamsson Jeffrey G
  X :

  Once more: When did Globalisation Begin? (in European Review of Economic History, vol 8, 2004)
  O'Rourke Kevin H, Williamson Jeffrey G
  X :

  Artiklar tillkommer, ca 200 sidor rekommenderas

 • Giltig från: 2022 vecka 9

  Obligatorisk litteratur

  Big business and the wealth of nations
  Chandler Alfred D., Hikino Takashi, Amatori Franco
  Cambridge : Cambridge University Press : c1997 : xii, [596] p. :
  ISBN: 0-521-66347-4 (pbk.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cameron R
  A New View of European Industrialization (in Economic History Review 38) no. 1: 1-23
  X : 1985 :
  Obligatorisk

  Fishlow A
  Developing Countries and the Modern Firm (in Business History Review, 64)
  X : 1990 :
  Obligatorisk

  Jones Geoffrey.
  Beauty Imagined [Elektronisk resurs] : A History of the Global Beauty Industry.
  Oxford : OUP Oxford : 2010. : 1 online resource (427 p.) :
  ISBN: 9780191573026
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  North D. C.
  Institutions (in Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Number 1, Winter 1991, pages 97-112)
  X : 1991 :
  Obligatorisk

  Pomeranz Kenneth.
  The great divergence [Elektronisk resurs] : China, Europe, and the making of the modern world economy
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : c2000. : x, 382 p. :
  Obligatorisk

  Historical Alternatives to Mass Production: Politics, Markets and Technology in Nineteenth-Century Industrialization (in Past & Present, no. 108, Aug. 1985, pp. 133-76)
  Sabel C, Zeitlin J
  X : 1985 :
  Obligatorisk

  Once more: When did Globalisation Begin? (in European Review of Economic History, vol 8, 2004)
  O'Rourke Kevin H, Williamson Jeffrey G
  X :
  Obligatorisk

  When Did Globalisation Begin? (in European Review of Economic History, april 2002, v. 6, pp. 23-50)
  O'Rourke Kevin H, Williamsson Jeffrey G
  X :
  Obligatorisk

  Path dependence, time lags and the birth of globalization: a critique of O'Rourke and Williamson (in European review of economic history, vol 8, 2004)
  Flynn Dennis O, Giraldez Arturo
  X :
  Obligatorisk

  Chandler Jr A. D
  What is a Firm? (in European Economic Review, 36, (2-3): 483-492)
  X : 1992 :
  Obligatorisk

  Varieties of Capitalism [Elektronisk resurs] : The Institutional Foundations of Comparative Advantage
  Hall Peter A., Soskice David
  Oxford : Oxford University Press : 2001 : 556 p. :
  Obligatorisk

  + individual choice of articles about 200 p.

  Referenslitteratur

  Feinstein Charles H..
  An Economic History of South Africa [Elektronisk resurs] : Conquest, Discrimination, and Development
  Cambridge : Cambridge University Press : 2005 : 1 online resource (328 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139165457
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst